Tweede generatie Van Schelven

IIa
Jacob Centen (van Schelven), geboren Antwerpen(?), chirurgijn, scherprechter te Dordrecht, overleden vr 25.04.1637 (benoeming nieuwe scherprechter te Dordrecht) o.t./huwt 10.06./24.06.1612 Dordrecht Lijsbeth Baerens/Barents, dochter van Barent Hermanssen, scherprechter te Dordrecht en Mafijken Rogiers/Ridders.

Kinderen:
1. KATALIJNA, gedoopt .06.1613 Dordrecht, gedoopt 06.1613 Dordrecht, o.t./huwt 28.12.1631/ 13.01.1632 Dordrecht met JORIS JORISSE BOOTGESELL
2. LIJSBETH, gedoopt.11.1614 Dordrecht
3. REBECCA, gedoopt 11.1615 Dordrecht
4. BARENT, gedoopt 04.1617 Dordrecht (volgt IIIa)
5. MAEIJKEN, gedoopt 09.1621 Dordrecht, o.t./huwt 30.05/01.06.1644 Dordrecht met FRANS VAN DONGEN
6. JACOMIJNE, gedoopt 12.1623 Dordrecht
7. VINCENT, gedoopt 01.1626 Dordrecht (volgt lIIb)
8. JACOB, gedoopt 01.1631 Dordrecht (volgt IIIc)

Handschrift (Trouwboek Augustijnerkerk Dordrecht)
Den 10.Junij 1612 - Jacop Centen, van Antwerpen (ondertrouwt) met Lisebet Barent Hermans dochter, van Dordt. woonen op den Hill tegenover de Vergulde Zage - trouwden 24.Junij 1612 -

Jacob Centen huwde juni 1612 met de dochter van Barent Hermanssen, de (dan reeds overleden) scherprechter van Dordrecht, wiens vrouw, na zijn overlijden hertrouwde -september 1612 - met de nieuwe scherprechter, zoals blijkt uit het ondertrouwboek:
26 Aug. 1612 -Hans Pruijm scherprechter der stadt Dordrecht woonende op den Hill met Mafijken Rogiers wed van Barent Hennanssen verledene scherprechter van Dordrecht oock woonachtig op den Hil -getrouwt den 8. Septemb.1612 (te Dordrecht)", terwijl Jacob Centen in deze functie wordt vermeld in juni 1626. Hier lijkt sprake van familie-opvolging.

Onder de schulden van de boedel van wijlen juffr. Sophia van der Linde komt o.a. voor: "Jacob Centen is gelevert opten 3en september 1614 omme te vercoopen negenthijen pond eenen vierendeelt wijn als namentlijk vijf pond eenhalff vierendeel tot vijf gulden 't pondt, noch vijftien pont & een halff 't pont vijer gulden, noch negenpont 't pont vijf gulden drie stuijvers coempt 'tsamen CLXVIIJ gis X Sts." -19.04.1617 (ONA Dordrecht inv. 51/f.59)

Onder de schulden van de boedel van wijlen juffr. Sophia van der Linde komt o.a. voor: "Jacob Centen is gelevert opten 3en 7tember 1614 omme te vercoopen negenthijen pond eenen vierendeel ttwijn als namentlijk vijf pond eenhalff vierendeel tot vijf gulden 't pondt, noch vijftien pont & een halff 't pont vijer gulden, noch negen pont 't pont vijf gulden drie stuijvers coempt 'tsamen CLXVIIJ gls X Sts." -19.04.1617 (ONA Dordrecht inv. 51/f.59)

Comp. Jacob Vincentsz. als man en voocht van Lijsbeth Barentsdr., Teunis Ariensz. als man en voocht van Anneken Barentsdr., Catalijn & Francijna Barentsdrs beijde jonge drs., cuijtutore (erfgenamen) van Barent Hermansz., vendiderunt (verkopen), Margrita du Pre domun cum suis (huis met toebehoren), staende ende gelegen achter inden Vriesestraet aendeser Stede veste genaempt Dubbeldam tusschen die huijse vanden weduwe van Hans Bosch aen deene, & thuijs Corn.Ariensz timmerman aend'andere sijde (...) Ende inplaetse van waerborge verbinden sij campten. domun. cum suis staende & gelegen opden Hil, tusschen den huijse van Jan Pieters aend'eene, & t huijs van Hans Ariensz aend'andere sijde, & voorts haeren persoonen stellen - 04.03.1626 (Rente-& schuldbrieven - ORA Dordrecht inv .766If.8v)

Actum ut supra: "Dat voor ons quam Mr. Jacob Centen scherprechter binnen deser stede, vendidit, Abraham Prs. ende Margriet Prs: domum cum suis staende & gelegen aen deser Stede veste, omtrent de nieuwebrugspoorte tusschen denhuijse van Corn. de Vrijs aen d'eene sijde, & t'erve van Lowijs Malepart aen d'ander sijde en dat met alsulcke vrijdomme, servituijten & gerechtigden volgens die rente betaelt - 06.06.1626 (Rente- & schuldbrieven - ORA Dordrecht inv .766lf.25v)

Comp. "Jacob Centen scherprechter binnen deser Stede, vendidit Willem Jasperse Gruijting bierdrager en borger deser Stede: domus cum suis staende en gelegen op den Ril, tusschen den huijse vande weduwe ende erfgenamen van Hans Daens aende eene sijde ende 'thuijs van Jan prs.Calkmeler aenden andere sijde" -koper neemt de schuldbrief van f 200 over -Daaronder een tweede inschrijving: "den voorsz. Mr. Jacob Centen heeft op huijden voor schepenen in wette 't voorsz.huijs de nobo (alsoo hij geen opdrachte van 'tselve huijs en hadde) tot waarborge verbonden, actum desen XVlIJ November 1631 (Rente- & schuldbrieven - ORA Dordrecht inv .769/{13 )

"Dat voor ons quam Jacob Vincentsz.. scherprechter deser Stede, ende bekende wel en deuchdelijck schuldich te sijn Claes Jansz. ten Raijen de somme van tweehonderd Car. Glds. tot XX Sts., die hij compt. ten dancke bekende ontfangen en genoten te hebben, welcke voorsz. somme hij compt. aen voorsz. Nicolaes Jansz. Raijen ofte den thoonder deser belooffte betalen, van huijden den date deser over een jaer mette interest vandien tegens seven ten hondert int jaer" en hij stelt als zekerheid zijn "domus cum suis staende ende gelegen opden Hille binnen deser Stede tusschen den huijse van Hans Daens aen d'eene sijde & thuijs van Jan Prs. aen d'andere sijde & voorts sijn persoon" -In kantlijn: "camp. Willem Jaspers bierdrager tegenwoordich possesseur van de schuldbrief toont quitantie geteijckent bij Oaes Jans Raijen in saecke d'aflossinge van 't cap.(...) geroijeerd den XXIe November 1631" -28.09.1626 (Rente- & schuldbrieven - ORA Dordrecht inv .7661{ 44)

Comp. Johan vande Honaert als man ende voocht van Haesken Cornelis van der Meijdedr., soo voor hemselven en in deese vervangende ende hem sterck maeckende voor Vaster Anthollisz. Worms tot Rotterdam als oom en voocht vande naergelaten wees-kinderen van Corn. vande Meijde ( ) vendidit inde voorsz. qualiteijt Jacob Centen scherprechter deser Stede: domus cum suis, staende ende gelegen opden Ril binnen deser Stede, streckende van vooren tot achter achterste veste, tusschen den huijse van Jan Marcelis wollewever aende eene sijde, & 't huijs van Aert Coenen coeckebacker aende andere sijde ende den cooper hijer mede comparerende verclaerde te nemen tot sijnen laste waerborge Derck Pijl coopman en borger deser Stede -15.11.1631 (Rente- & schuldbrieven - ORADordrechtinv.769/f.14)

Comp. Jan Vrancken van Delff zijdelakencooper borger deser Stede vendidit Aert Coenen coeckebacker mede borger deser Stede: domurn cum suis staende & gelegen opden Ril tusschen den huijse van Jacob Centen scherprechter aen d'eene sijde & 't huijs van de weduwe van za. Jan Hermans cruijdenier aen 't andere sijde (streckende voor vande Steenstraet tot aende graft achter aen sheeren betke) -27.11.1631 (Rente- en schuld-brieven - ORA Dordrecht inv.7691/f.18)

"Dat voor ons quam Aert Coene couckebacker, borger deser Stede vendidit Aert Qckersz droochscheerder domum cum suis, staend ende gelegen opden Hil binnen deser Stede, tusschen den huijse van Mr.Jacob Cente scherprechter aen d'eene & thuijs van Maertge Pieters aen d'andere zijde" -01.04.1634 (ORA Dordrecht inv.7701/f.12).

CATALIJNA:
Joris Jorisse Bootgesell, j.m., woonende in de Tolbrugsstraatjen aan de Landsyde en Catharina van Schelven, j.d., wonende op den Hill, beide van Dordrecht. 28.12.1631 -getrouwt den 13 Januari 1632" (Huwelijksklapper Dordrecht).
Aanname dat het, hoewel volgens het register een Catharina van Schelven o.t/huwt, hier toch om Catalijna gaat.

MAYKE:
Afkondiging van het huwelijk op 15.05.1644 van Frans van Dongen J.M., soldaat onder Graaf Mauritz, woonende in de Spuistraat met Maeyke Jacobs van Schelven, J.D., woonende in de Raamstraat, beide van Dordregt -hebben op den 30e May 1644 bescheid ontfangen om int Leger te trouwen, dese syn dus getrout den 1. Juni 1644 (Huwelijksklapper Dordrecht)

IIb
Isaac(k) Centen van Schelven, gedoopt 29.7.1608 Nieuwe Kerk te Amsterdam., begraven 17.10.1682 Puttershoek, binnenschipper (landvaarder) van Amsterdam, later vanaf 1639 tot 1670 chirurgijn te Puttershoek. Ondertrouwt 1e/ 19.07.1626 Dordrecht, welke ondertrouw echter aldaar wordt opgehouden, "omdat de bruijt met consent van d'ouders aan een ander verlooft was", ondertrouwt nogmaals op 27.09.1626 Dordrecht / huwt 08.01.1627 Amsterdam (de bruid toen waarschijnlijk wel meerderjarig zijnde), wonende in beide gevallen "op den HilI" te Dordrecht Sara Jan Janszdr., geboren --.01.1606 te Dordrecht, dochter van w.s. Jan Polter Jansz. en Sara Pouwelsdr .

Kinderen:
1. JAN, geboren vr 1640 Schenckenschans (volgt IIId)
2. CENT, gedoopt 25.03.1640 Puttershoek (get.Cornelis Dirckse; Neeltie Claes) (volgt lIIe)
3. ABRAHAM, gedoopt 21.04.1642 Puttershoek (get.Aerd Aerdse; Pieter Bastiaene van der Jacht; Annegien Schouten; Ariaentien
Jansdr.) (volgt IIIf)
4. JACOBUS, gedoopt 08.05.1644 Puttershoek (get.Grietien Willemsdr.)(volgt IIIg)
5. TOBIAS, gedoopt 07.02.1646 Puttershoek (get.Aariaentie Jansdr.) (volgt IIIh)
6. ISAACK, gedoopt 13.05.1648 Puttershoek (get.Jan Theunisse Polderman; Emmegie Corssen; Frans Vonck; Cathelijntie Tobias)
(volgt lIIi)

Handschrift (Trouwboek Dordrecht)
Isac Centen van Schelve Lantvaerder van Amsterdam woonen hier binnen op den Hil
Sara Jan Jansz dr. van Dordrecht - In marge: Bescheet gegeven om tot Amsterdam te trouwen den 8. January Ao, 1627

Aangenomen als lidmaat te Puttershoek: Sara Jansdr. huijsvrouw van Meester Isaack - 20.03.1641 en Isaack Centen - 27.03.1643 (NHK Puttershoek)

Sara Jansdr.(samen met Frans Vonck en Johannes Blommaert) doopgetuige bij de doop van Andries, zn. van Theunis Jans Polderman en Emmigie Corsse Spruijt (vgl. doopgetuigen/ouders met die van zoon Isaack Centen op 13.05.1648) - 21.06.1648\(DTB Puttershoek)

Frans Vonck komt op attestatie van Gorinchem te Puttershoek - 1647 (Att. Puttershoek 1623-1830 - OV. 1971/blz. 215 e.v.)

Compareert voor schout en heemraden o.a. "Saertje Jans, huijsvrouw van Isack van Schelleven, Surgijn tot deze Dorpe" - 02.05.1649 - (RA Puttershoek 1/fol. 182)

Mr. Isaack, chirurgijn op Puttershoek zal een meid meesteren, die woont bij Pauwel Gwrrits van Aken - 25.09.1649 - (GA Mijnsheerenland 74/f.126)

Mr. Isaack, chirurgijn (op Pietershoek) ontvangt meesterloon voor verschillende zaken - f. 10,00 - 1651 (GA Mijnsheerenland)

Idem voor Aeltken Aerts Buyserts van Strijen, die bij Paulus Gerris woonde - f. 40,00 1651 (GA Mijnsheerenland)

Idem voor Cornelis Jans Barendrecht - f. 25,00 - 1652 (GA Maasdam XVIII)

Heeft vorderingen op de weeskamer 's-Gravendeel voor het meesteren gedurende de periode 01.05.1653 - 30.04.1665 (Weeskamer IXA/X en RA 's-Gravendeel 32)

Isaac van Schelven ontvangt f. 40,00 meesterloon 'voor seecker lantlooper die alhier swaerlijck gequetst lach' -1666 (GA Mijnsheerenland 75)

Isaack van Schelven genoemd als getuige bij het huwelijk van zoon Tobias met Maria Maessen - 01.08.1666 (DTB Puttershoek)

Idem bij de doop van Sara (Tobiasdr.) van Schelven - 26.02.1670 (DTB Puttershoek-NHK)

Betaelt aen Mr. lsaack van Schelve tgene hem over meesterloon was competerende volgens het accoort daervan met de kerckenraet aengegaen, de somme van f. 40,00 - 08.1670 (NHK Puttershoek B3)

Aen lsaack van Schelve betaelt tgene hij over meesterloon aen Lijsbet Gerrit Maertse en het kint van Abram de Wever verdient heeft 4-0-0 -03.05.1672 (NHK Puttershoek B3)

Archief Nederlandse Hervormde Gemeente Zwijndrecht inv.nr. 73, diakonierekeningen Groote Lindt: "den 27 dito (= juli 1654) door handen van Dirck Janss. betaelt aen meester Isaac op Pietershoeck de somme van vijftich guldens thien stuyvers voor ................[vlek op akte] aen Aeriaentie de dochter van Jan de Quartel uytwijsende de quitantie ende is een daelder gecort van Dirck Janss. voor(segt)".

Archief Nederlands Hervormde gemeente Zwijndrecht 73, diakonierekeningen van Groote Lindt: d.d. 26 juni 1654: "betaelt door handen van Simon Willemss. aen den meester op Pietershoeck, blijckende de somme van dry guldens voor het meesteren aen den arm van Aeriaentie dochter van Jan de Quartel, de welcke van een hondt gebeten was".

Betaelt tgene Mr. lsaack van Schelve aen de dochter van Abram de Wever verdient heeft 2-8-0- 02.01.1673 (NHK Puttershoek B3)

lsaack Centen, chirurgijn Puttershoek 1639-1670, overleden 1682 (Van Es/Van der Have -Geschiedenis van Puttershoek)

Ontfangen van het dootkleed voor Mr. lsaacq van Schelven 0-18-0-17.10. 1682 (NHK Puttershoek B3).