Derde generatie Van Schelven

IIIa
Barent van Schelven, gedoopt ...04.1617 Dordrecht, chirurgijn, overleden ca. --.08.1645 Dordrecht, zn. van Jacob (IIa) en Lijsbeth Barents huwt N.N.

Ontfangen uyt handen vanden Vrouw van Barent Jacobsz.de somma van 9-0-0 -den 10en October 1644

Gegeven aenden dienders voor de executie gedaen aen Barent Jacobsz. -2-0-0 -den 10en October 1644

Ontfangen van Baerent Jacobsz. ~ 4-0-0 -den 6en Junius 1645

Ontfangen vanden weduwe wijlen Baerent Jacobsz. -4-0-0 -den ....October 1645 Rekeningen uit het 'Groot gilde register' - Chirurgijnsgilde -1644-1665 (GA Dordrecht -Gilden Dordrecht inv .429a)

IIIb
Vincent van Schelven, gedoopt --.01.1626 Dordrecht, chirurgijn, begraven 07.06.1697 Dordrecht (Grote Kerk), zn. van Jacob (lIa) en Lijsbeth Barents
o.t/huwt 05.01./19.01.1653 Dordrecht/Zwijndrecht
Catharijna van der Heijde, begraven 29.08.1700 Dordrecht (Grote Kerk)

kinderen:
1. ALETTA, gedoopt 24.12.1653 Dordrecht, begraven 19.07.1700 Dordrecht (Groote Kerk)
2. ELISABETH, gedoopt 04.08.1656 Dordrecht, begraven 03.10.1702 Dordrecht (Groote Kerk)
3. JACOB, gedoopt 30.07.1660 Dordrecht (volgt IVa)
4. CORNELIA, gedoopt 12.07.1662 Dordrecht -jong overleden
5. CORNELIA, gedoopt 16.01.1668 Dordrecht, o.t. 05.10.1710 Dordrecht met  JOHAN VAN DER HEIJDEN, geboren Brouwershaven, chirurgijn, overleden 1717 Puttershoek, wedn.van Jannetje Gerrits van Bokkelen, daarna wedn.van Maria de Baan, j.d. geboren en won. Oud-Beijerland, overleden 1708, dan won. Dirksland, begraven 02.03.1708 Oud-Beijerland

Met ons 3 geweest bij den Heer Borgermeester om hem van wegen Cent Jacobsen, Gill(es) Huppe, Thomas van der Thuijnen, Lerifaes
te spreecken, doch en vonden hem niet thuijs, verteert 0-18-0 -29.08.1648

Sijnde na morgenspraeck en Lessen, soo hebben wij Cent, Gill. Huppe, mitsgaeders Thomas van Thuijnen, bove gehad, doch op
die tijd niet geoptineert, doen is de kleijne Cruicke tot 2 mael gehaelt -1-16-0" - 02.09.1648

Item gegeven aenden Hellebaerdiers voor de Citasien gedaen aen Gill. Hupp, Cent, Thomas van der Thuijnen, Lerifaes" -1-0-0 -
02.09.1648

Soo gingen wij weder met ons 3 bij den Stadthouder, om van wegen Cent met hem te spreecken, die ons raede dat wij ons met
hem niet en soude bemoijen, alsoo hij niet hadde om aen te tasten, doen verteert -0-18-0 -
09.09.1648 -Chirurgijnsgilde -Chirurgijnsexamens -(GA Dordrecht/Gilden inv .429a)

05.01.1653 -ondertrouw van Vincent Jacobsen Arm- en beenzetter woonende inden Oudebreestraet ende Catarina van der Heijden
jongedochter woonende bij het Stadthuijs, beijde van Dordrecht - Getrouwt den 19 Januarij op Swijndrecht ao.1653
(Trouwboek Dordrecht -N.B.- In het trouwboek Zwijndrecht ontbreekt het jaar 1653)

Noch aen wijn de kruijck van vier stoopen die pint, op dien tijt doen Cent Jacobse boven voort gilde geweest hadde, en den
 vant H.Geest huijs -2-2-4 - 27.11.1652

Waren wij metten voorsz. (over)man twee malen bij den Br. Borgemeester geweest over den saeck van Cent Jacobs,
verteert 0-18-0 - 28.11.1652

Doe gingen wij metten voorsz.(over)man den Camerwaerder last geven, door ordere vanden Hr. Burgemeester. dat hij bij Cent Jacobsz. soude gaen, hem aen seggen, dat hij den huijsvrouw van  Jop en ander patienten soude verlaten, en hem meer onder handen te nemen. Des avondt gingen wij ons raport bij den voorn. Nuijsenburgh (=Camerwaerder), en laten den interdicktie opmaecken met ons drije verteert - 0-17-0 - 31.12.1652

Hebben wij den interdictie geeijst bij den voorsz. Camerwaerder, van den voorsz. Cent Jacobsz., daer voor betaelt -0-14-0 - 01.01.1653 - - des selfden dach gingen wij metten voorsz. man bij den procureur de Jager, omdat hijden saeck tegen Cent Jacobsz. bepleijten soude, als wij hem hadde laten interdiceren en gedachvaert voorden Camer van judicieel, om sijn recht dach waer te nemen, met ons drije verteert 0-18-0 -01.01.1653

Waren wij ter sale om onze saeck tegen Cent Jacobs waer te nemen en werden niet van gedach. Des selfden naden middach gingen  wij personen op soecke daer Cent heel qualick mede gehandelt en getracteert hadde, om onse saeck tegen hem klaerder te maecken, doch vonden twee persoons, te weten het kind van Andries de Schoenmaecker op de Nieuwe brugh, en 'tkindt van Geleijn Jansen Cloot daer Cent voornt. op gegaen hadde" - 07.01.1653

Wwederom ter Sale geweest om de saecke te bepleijten van Cent Jacobs, daer wiert niet van gedaen, doch verteert 0-15-0 - 08.01.1653

Wederom ter sale geweest en daeggen te vooren oock, om de saeck van Cent voornt te bevorderen, doch daer en wiert niet van gedaen
11.01.1653

Waren wij ter sale, en stonden binnen, alsoo t te laet was, twerde vanden Hrn. uijtgestelt tot sanderdaeghs. Dus na den middach,  doort raden vanden Procureur, gingen wij noch bij eenige persoonen die Cent qualick getracteert hadde, vonden een drapenier, op de drapenierskaeije, noch gingen wij tot Cap: Kilsdonck doch en vonden daer niet, doen verteert 0-18-0 - 14.01.1653

Waren wij ter Sale om den voorsn.saeck en stonde binnen. De Br.Burge versocht dat we met Cent accorderen soude ent gilde
daerover soude hooren, verteert 0-14-0 - 15.01.1653

Savonds op den morgenspraeck ten versoecke vanden Hrn. wegens Cent Jacobsz. off we met hem zouden accorderen- 15.01.1653

Verteert met den overman, toen wij de Jager een request lieten schrijven tegen Cent, alsoo 't bij tgilde geordoneert was volgens
tvoorslach vonden Hr. om sanderdaeghs te mogen inleveren -17.01.1653

Verteert dat wij den 18/den 22/den 23 dito hadde geweest op 'tstadthuijs om 't request met de apostil te lichten, van wegens Cent
Jacobsz., we konden het niet krijgen, verteert 0-12-0 -23.01.1653

Verschooten aen den Kamerwaerder Nuijsenburgh om dat hij den insijnewasie hadde gedaen aan Cent voornt -0-4-0 - 23.01.1653

Waren wij tweemael op Stadthuijs om 't voorsz.request te lichten, doch wij konden het niet krijgen. Denselven dach gingen wij bijden Burge van wegen Cent, alsoo mijn Confr. Meijneker en de burge stonden praten, is den voors. Cent voorbij komende, heijste den voorsz. deecken uijt, en dreijghde hem dit en dat te doen. Gegeven aen den Stadtbode, die den Burge bij Cent Jacobsz. sondt, en deden hem dachvaerden tegen den 28 dito om voort gerecht te komen over de saeck dat hij den deecken Meijneker dreijgde te slaan - 25.01.1653

Waren wij opt Stadhuijs om t request te lichten met den apostill, wij kregent, oock namen wij onse rechtdach waer tegen Cent, wiert niet van gedaen, en is blijven steecken " - 28.0 1.1653

Ontfangen van Cent Jacobsz. dat hij ten besten gaff, doe hij met ons accordeert -fl. 2-10-0 30.01.1653

Op die dach doen we Cent voorsz. op onse gildekamer de arto. voorleesde, waernaer hij sal moeten regulieren - 30.01.1653

Verteert metten overman doemen Cent Jacobsz. ginck manen ons tgeldt van sijn accoordt nadat men te voren oock verscheijden malen geweest en hem daer over aengesprocken - 24.09.1653 (Rekeningen Chirurgijnsgilde 1652-1653 (GA Dordrecht/Gilden inv. 429a)

Doen wij verscheijden malen tot Cent Jacobsz. om sijn jaergelt, verteert 0-15-0 - 10.11.1654

Tot Cent Jacobsz. verscheijde malen met den overman geweest voor vocasij, verteert 0-14-03.02.1655 verscheijde weeten gedaen aen Cent Jacobsz. voor vocasij, verteert 0-6-0 - 12.04.1655

Geweest tot Cent en beloofde te betalen voor vocasij, verteert 0-6-0 - 05.05.1655

Verscheijde mael tot Cent geweest ende niet willen geven voor vocasij - 11.09.1655 (Rekeningen Chirurgijnsgilde 1654-1655 (GA Dordrecht/Gilden inv. 429a)

Outfangen van Cent Jacobsz. in minderinge van 12 gul(den) die verschenen waren- f 4-18-0 -13.07.1656 (Rekeningen Chirurgijnsgilde 1656-1657 (GA Dordrecht/Gilden inv. 429a)

Hebben wij metten overman om tgelt geweest dat wij doen arresteeren hadden wegens tjaergelt: o.a. Sent Jacobsz. - 03.09.1658

Ontfangen vant Vincent Jacobsz. op reekeninghe -6-6-0 - 27.09.1659 (Rekeningen Chirurgijnsgilde 1658-1659 (GA Dordrecht/Gilden inv. 429a)

Wederom bij den timmerluijden geweest en bij Cent Jacobsz. omt vacatio - 16.10.1660

Bij Cent Jacobsz. geweest om gelt / oock over eenige gilde saecken gebeijnjoneert -13.06.1661

Hebben wij metten overman bij den pest en Cent Jacobsz., ende Maeycke Franse, ende den Fransman geweest, op die dach wel twee maelen bij Maeycke, niemant thuijsgevonden -21.06.1661

Ontfangen van Cent Jacobsz. f 6-0-0 -24.10.1661 ontfangen van Cent Jacopsen f 6-6-0 -25.04.1663

Ontfangen van Sent Jacobsz. op reeckeninge - 20.03.1664 (Rekeningen Chirurgijnsgilde 1660-1665 (GA Dordrecht/Gilden inv. 429a)

Vincent van Schelven en Jacob van Schelven (tekenen!), getuigen voor Notaris Arent van Neten te Dordrecht als Mevr. Anna Davidson, wed. van za. de Heer Francoijs van den Burg, in zijn leven oud-raad, voor haarzelf en mede namens haar broer Bernardus en zuster Catharina Geertruida Davidson compareert en verklaart, dat zij Sr.Bouthuijn machtigen namens hen te handelen in de executie van de nalatenschap van hun vader William Davidson -23.06.1682 (ONA Dordrecht inv ..169/f.199)

Een baer voor  Finsent van Schelven in de Vriesestraat -07.06.1697 -Begraafboek Groote Kerk/fol.l62 - (DTB 45-GA Dordrecht)

Catherijna van der Heijde wed: van  Finsent van Schelven op de Hoek van de Nieuwstraat -Begraafboek Groote Kerk -29.08.1700 (Dm 48 -GA Dordrecht)

ALETTA:
Aletta van Schelven op de Hoek van de Nieuwstraat -19.07.1700 -Begraafboek Groote Kerk (DTB 48-GA Dordrecht)
Aletta van Schelven -f. 3.0.0- 19.07.1700 -Gaarders-archiefdoodenlijst 1700-1805 (GADordrecht)

ELISABETH:
Elisabeth van Schelven op de Hoek van de NIeuwstraat -03.10.1702- Begraafboek Groote Kerk (Dm 49/GA Dordrecht)

Elisabeth van Schelven -f. 3.0.0 -05.10.1702- Gaardersarchief doodenlijst 1700-1805 (GA Dordrecht)

CORNELIA:
Jan van der Heijden, wedr. van Brouwershaven ondertrouwt met Cornelia van Schelven, J.D. van Dordrecht, beijde won. op Puttershoek -05.10.1710 (Trouwboek Dordrecht)

Cornelia van Schelven wordt verboden aan het avondmaal deel te nemen. Zij is met drie andere vrouwen (w.o. Sara- en Jannetje Tobiasdochters) naar een zgn.waarzegster geweest, hiermede blijk gevend zich aan superstitie over te geven. Aanleiding was het vermissen van geld in de woning van  van der Heijden (echtgen.van Cornelia), waarvoor het daar in huis zijnde armenkind 'onbarmhartig was afgerost en betigt', doch dat door de waarzegster was verontschuldigd -

IIIc
Jacob van Schelven, gedoopt 1631 Dordrecht, zn. van Jacob (Ila) en Lijsbeth Barents

Vincent van Schelven (IIli) met waarschijnlijk zijn zoon Jacob (IVh) worden samen vermeld als getuigen in een acte gepasseerd voor Notaris van Neten te Dordrecht, maar mogelijk is ook, dat deze Jacob, zijn broer (IIIi) is -23.06.1682 (ONA Dordrecht inv.169/ fol.199)

IIId
Jan Isaacks van Schelven, geboren vr 1640 Schenckenschans (bij Kleef), chirurgijn, woont 1659 te Westmaas, overleden Numansdorp en begraven ca.1701 aldaar in de Ned.Herv.Kerk, zn. van Isaack en Sara Jan Jans
o.t./huwt 16.03./26.03.1659 St.Anthoniepolder Lijntge Jansdr. van Strijen, geboren Cromstrijen (Numansdorp), dr. van Jan Jans van Strijen, schepen van Cromstrijen vanaf 1629, en Pietertje Pieters (van der Schoor)

kinderen:
1. HENRICUS, gedoopt 01.02.1660 Westmaas (get. Isaack Centen van Schelven, Grietje Jacobs) (volgt IVb)
2. PIETER, geboren 1662, overl.12.07.1666 Numansdorp
3. SARA, gedoopt 24.02.1664 Numansdorp, overleden 31.12.1685 Numansdorp, begraven in de Ned.Herv. Kerk in een eigen graf, o.t./huwt 01.08./22.08.1683 Numansdorp met PIETER CLAESSE VANHASSELT, j.m. van Numansdorp, vermeld sedert 1678, schipper van de Buitensluis (1690 en 1706), overl. vr 12.09.1709, m. van Claes Willems van- Hasselt en Daentje Pieters; hij huwt 2eI24.01.1691 Numansdorp met Geertruid Dirks Franken, j.d. aldaar
4. JOHANNES, gedoopt 30.10.1666 Numansdorp
5. PIETERNEL, gedoopt 18.03.1668 Numansdorp, aangifte overlijden 24.12.1748 Numansdorp,
o.t./huwt 25.03./15.04.1696 Numansdorp met HUIG JASPERS RAS, gedoopt 24.01.1666 Numansdorp, schoenmaker, Armmeester en schepen te Strijen, aangifte overlijden 10.02.1730 Strijen, m. van Jasper Jans Ras (vermeld Strijen 1662 en Numansdorp 1664-1672) en Teuntien Huigen Zevenbergen
6. MARIA, gedoopt 16.10.1672 Numansdorp (get. Grietje Cornelisdr. en Cornelis Yemandsz. Lem),
overleden voor 16.02.1725, o.t./huwt lel 31.12.1702/14.02.1763 Numansdorp met ARIJ CLAESZ. VALKENBURG, gedoopt 08.07.1674 Numansdorp, overleden voor 27.01.1706, m. van Claes Claesz.Valkenburg en Dirckgen Arijensdr. Quartel;
o.t./huwt 2el 10.01./27.01.1706 Numansdorp met PIETER JANS VOLKERT, geboren Piershil, overleden voor 24.03.1720, m. van Jan Pieters Volckert en Jannetje Pietersdr. Karbijn; o.t. of huwt 3eI24.03.1720 Numansdorp met ADRIANUS LEEUWENBURG, gedoopt 25.12.1691 Strijen, won. Numansdorp, diaconie armmeester, m. van Bastiaan Leeuwenburg en Jopje Ariens Spruijt; hij, won. Buitensluis geeft 16.02.1725 zijn huwelijk aan met Marija Breetveld

Jan lsaacksz.van Schelven, j.m. van Schenckenschanz, wonende Westmaas, ondertrouwt 16.03.1659 en huwt St.Anthoniepolder met Lijntgen Jans van Strijen. j.d van Cromstrijen en won.aldaar -(DTB Strijen)

Lijntge Jansdr. met attestatie van Westmaas 09.07.1660 (Lidmaten NHK Numansdorp)

Jan lsaacke, ingekomen te Numansdorp (geb. Amsterdam?) - 17.10.1660

 Jan van Schelven is mede-ondertekenaar van een request -07 .05.1664 (NHK Numansdorp 1/11) heeft 2 haardsteden onder Numansdorp-ca.1664(RA Cromstrijen 65)

Had planken in het hekje gebroken (NHK Numansdorp 1/II)

Jan lsaaksz., wordt vermeldt als schepen van Numansdorp in 1668 en 1670 (Welker), alsmede op 01.10.1693 en 16.04.1700 (NHK Numansdorp)

Idem,als kerkmeester in 1666,(1687/1688?) en op 13.12: 1695 (NHK Numansdorp) heeft het kerkegeld, dat in het zakje kwam als kerkmeester zonder tellen in zijn neusdoek gegoten. zeggende dat het de kerkeraad niet aanging - 09.07.1666 (NHK Numansdorp)

Verzoekt om weer aan het avondmaal te mogen deelnemen; had kwaad gesproken over predikant Crusius - 08.04.1667 (NHK Numansdorp)

"Nieuw betimmerde erven aan Westzijde der Voorstraat":  Jan van Schelven f 5-0-0 (zijn buren zijn resp. Cornelis Joosten van den Burch en Hendrik lans de Recht)

ca. 1667 -Lijst met namen en Giften -Rekening wegens opbouwinge van de kerken van Klaeswael en Numansdorp (NHK Numansdorp)

Heeft op Claeswael met Ypelaar gevochten - 23.10.1670 (NHK Numansdorp)

Ontvangt gelden voor besteding aan resp. genezing van arme zieken: f 24-0-0 op 24.03.1670 en f 20-0-0 op 27.04.1671 over 1670/'71 (NHK Numansdorp)

Jan van Schelve (de chirurgijn) woont aan de Westzijde van de Voorstraat te Numansdorp, is weerbaar man (serjant in de Compagnie Numansdorp) en heeft een roer -1672- (RA Cromstrijen 927/Welker, blz.90)

 Jan lsaacs van Schelven lidmaat op 20.12.1672 (DTB Numansdorp 1)

 "Jan lsaaks van Schelven (chirurgijn) met Lijntge Jans (van Strijen)" komen voor op de lijst van aanwezigen in de kerk van Numansdorp op 20.12.1672 (NHK Numansdorp)

Jan van Schelve, chirurgijn, bruikt een erf van 16 roe in de Numanspolder aan de Westzijde van de Voorstraat; belend Jacobus Houcxewegh, resp. Heijndrick Jans de Recht; en onder "de nieuw aengecochte erven bewesten de Haven": Jan Van Schelve 14,5 roe -1674 (Erfregister Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen, inv.nr.788)

Jan van Schelve ontvangt resp. 48, 40 en 40 ponden van 't gemene land over "een jaar wachtens en winden van de sluijs ende speuij op de haven van Numansdorp." -1674/1675/1676- (polder Cromstrijen N13)

Er vindt partisatie van gelden plaats tussen Jan, Abraham en Jacobus (Izakszonen) van Schelven - 30.11.1677 (WK's Gravendeel 10)

Jan van Schelven doopgetuige bij Jan, zn. van Hendrik Jansz. op 24.11.1675 en bij Jaepje Hoogerwerf op 30.10.1678 (DTB Numansdorp 1)  Jan van Schelven getuigt namens de inmiddels overleden Jan Cornelisz. Hoeksweg over diaconiegelden -13.11.1678 (NHKNumansdorp)

Regtdag gehouden o.a. bij Van Schelve - 29.11.1678 (NHK/Numansdorp V6-52)

Heeft aan zijn huis aan de Voorstraat twee brantemmers met een haak (1678)

Jan van Schelven betaalt f 8..0-0 intrest 's jaars, die hij de geleende f 200..0..0 volgens obligatie schuldig is- 16.12.1678 (NHK/Numansdorp l/Il)

Compareert voor notaris Joh.Smits te Dordrecht met getuigen, dat is getransporteert en laten volgen op Numansdorp aan Jan Isaacs van Schelven, schepen van vs. dorpe als geautoriseerd tot de ontfangh van de capitale lening over de lande onder de vs. dorpe en jurisdictie van dien omgeslagen en gequotiseert over de Jare 1679 en denselve uit de name van de Heer Jacob van Nieuwenbrie en de heer Goudrick Crip, geprofiteert de capitale lening tot somme van 491:10:- over hare landen vorsegt, die de vs. van Schelven incasseert plus 33:16 (= 525:6:-) -09.07.1679 (ONA Dordrecht inv.214/f.204)

Johan van Schilve, schepen van Numansdorp in Crornstrijen, vermeld in transportbrief van het huis van Jan Gerritsz. Goutswaert - 07.09.1679 (NHK Numansdorp V9)

Jan van Schelven lost zijn obligatie van f 200..0..0 af -21.04.1680 (NHK Numansdorp l/Il)

Johan van Schelven, chirurgijn, is getuige bij het ziekbed van Lijntie Hendriks 06.1680 (NHK Numansdorp V9)

Met  Jan van Schelven is een accoord getroffen over het door hem cureren der armen -24.05.1682 (NHK Numansdorp)

Johan van Schelven betaalt over 1683/84 -f 3.5.12, alsmede over 1684/85 -f 6.5.12 "wegens sout, seep en heeregelt"

Jan van Schelven doopgetuige bij Daentge, dr. van Pieter Claesz.(van Hasselt en zijn dochter Sara) - 07.10.1685 (DTB Numansdorp 1)

Betaelt aan  Jan van Schelve voor sijn jaerlijcks meesterloon de somme van f 16..0..0 -1686 -(NHK Numansdorp )

Compareren voor notaris J. de Clou te Rotterdam, Sr. Johan van Schelven,  Chirurgijn, won. op Numansdorp in Cromstrijen, weduwnaar van Lijntge Jans van Strijen zalf. gedachtenis ten eenre, ende Sr. Hendrik van Schelven mede  Chirurgijn alhier, Pieter Claesz.van Hassel, weduwnaar van Sara van Schelven, mitsg. Leendert Jacobsen Pors, wonagtig in Poortugaal in qualiteit als oom ende bij codicille gestelde voogd over Pieternella ende Maria van Schelven, minderjarige kinders van de voorn. Lijntge Jans van Strijen, daar vader off is de eerste comp., ten andere zijde ende verklaarden in opgemelde qualiteit over de gecontracteerde somme van uitkoop geaccordeerd te zijn. Vier kinderen: Hendrik (meerderjarig) en Sara Jans (meerderjarig doch overleden), Pieternella en Maria beiden minderjarig -belofte van gelijk deel -getekend: J.I.van Schelven(1686), H. van Schelven, alsook Pieter Claesse - 23.09.1686 (ONA Rotterdam 1459/36)

Compareert voor notaris J. van der Clou te Rotterdam, Sr .Johan van Schelven, Mr .Chirurgijn woonagtig op Numansdorp in Crornstrijen, tegenwoordig binnen deze stad, weduwnaar van Juffr. Lijntge Jans van Strijen zal.gedoopt , ende bij acte codicilien in gesteld voogd over de minderjarige kinderen bij hem comp. met de voorn. overleden huisvrouw zalr. verwekt. Ende verklaarde hij comp. bij deze te willen af te leggen, dat na zijn overlijden in desselfs plaats als voogd over zijn minderjarige kinderen ende kindskinderen zal zijn bij zijn, compts. afsterving:  Henricus van Schelven, Chirurgijn ende borger deser stadt, meerderj. zoon ende dat  van Schelven van de E:E:heer Schout en geregten van Numansdorp voorn., mitsg. van alle andere geregt, van Numansdorp, door zijn sterfhuis zonder meer komt te vervallen, wel willend nog te begraven -23.03.1688 (ONA Rotterdam 1459/127) Jan van Schelven is curator in de boedel van Thonis Hermenszn., in zijn leven metselaer -1690 (polder Cromstrijen NP242)

Jan Isaacs van Schelven doopgetuige bij Claes van Hasselt - 23.09.1691 (DTB Numansdorp)

H.Geest Armenmeesters betalen Jan van Schelven, chirurgijn, f 1.10.0 via Jan Claes van Sale voor meesteren van Mayken Mast -1692 (GA Mijnsherenland 77)

 Johan van Schelven levert medicamenten -1699/1700 {NHK/Numansdorp V1)

 Jan van Schelven ontvangt f 12-0-12 voor meesterloon en medicamenten - 1701/1702 {NHK Numansdorp)

 Johan van Schelven begraven in graf No.88 -ca. 1702, zijn erfgenaam is Arij Valkenburg -1700 -{NHK Numansdorp V1 )

in 1772 wordt vermeld, dat het graf (als No.88 reeds ca. 1700 genoemd) van  Johan van Schelven in de Ned. Herv .Kerk te Numansdorp is opengevallen.{NHK Numansdorp)

PIETER JANS:
van Schelven, oud 4 jaar, zoontie van Jan Isaeck van Schelven, verdronck in de binnenhaven gisteravond tussen 6 en 7 uur, gaende door het buereslop op de waterstoep naest zijn vaders deur -13.07.1666 (Vierschaar Land van Strijen 12)

SARA JANSDR.:
Sara Jansdr. van Schelven doet belijdenis -12.07.1682 (DTB Numansdorp)

Sara Jansdr. heeft eigen graf in de Ned. Herv .Kerk te Numansdorp, waarop een wapen t.w. drie Jacobsschelpen (2 en 1) met tekst: Hier leijt begrave Sara Jans van Schelve, huisvrou van Pieter Claese van Hasselt, sterft den 31 December Ao.1685".
De oorspronkelijke kleur van de Jacobsschelpen zou zilver op rood hebben kunnen zijn aangezien hetzelfde wapen wordt gebruikt door de familie Schilperoort uit Charlois, mogelijk relatie met deze familie.

Pieter Claesse van Hassel genoemd als partij namens zijn overleden huisvrouw Sara van Schelven. meerderjarige dochter van Johan van Schelven. bij acoordverklaring door zijn schoonvader van de overeengekomen som van uitkoop -Notaris J. van der Clou (ONA Rotterdam 1459/36)

PIETERNEL JANSDR.:
Leendert Jacobsen Pors, won. Poortugaal vermeld in qualiteit als oom ende bij codicille gesteld voogd over Pieternella van Schelven. minderjarige dochter van Sr. Johan van Schelven en Lijntge Jans van Strijen - 23.09.1686 -Notaris J. van der Clou (ONARotterdam 1459/36)

Sr. Johan van Schelven.  Chirurgijn te Numansdorp, wedn. van Lijntge Jans van Strijen. benoemt zijn meerderjarige zoon Henricus van Schelven, " Chirurgijn en borger dezer stadt" als voogd over zijn minderjarige kinderen of kindskinderen. vanaf het tijdstip van zijn overlijden - 23.03.1688 (ONA Rotterdam 1459/127)

Pieternelletje van Schelven doet belijdenis op "Pascha 1689" -attestatie gegeven op Strijen 14.07.1697 (DTB Numansdorp)

Pieternella Jans van Schelven. J.D. van Numansdorp, o.t./huwt 25.03./15.04.1696 Numansdorp met Huig Jaspers Ras, J.M.(DTB Numansdorp 4)

Huig Ras vermeld als Mr Schoenmaker te Strijen en als armmeester en schepen aldaar -1697 (RA Strijen 5)

Pieternelletje van Schelven vermeld als getuige bij doop Isaac Pieters Volkert, Numansdorp 07.05.1713 Pieternelletje van Schelven tevens getuige bij de doop van resp. Johannes Valkenburg (30.12.1703); Henricus Volkert (08.09.1715) en een Maria Volkert(12.02.1735)(DTB Numansdorp 1)

het echtpaar Ras/van Schelven wordt vermeld als lidmaten op het Dorp -1722 (GA Strijen)

Aangifte van overlijden van Huijgh Ras door Adriaan Leenerts f 3-0-0 -10.02.1730 (Gaarder Strijen) Pietertje van Schelven vermeld ~lidQ1atenboek Numansdorp -18.12.1746 {NHK Numansdorp)

aangifte van het overlijden van Pieternella van Schelven door haar neef Jan Volkert (noemt haar "muie") en betaalt f 6-0-0 -24.12.1748 (Gaarder Numansdorp)

Pieternella van Schelven begraven in de kerk van Numansdorp en betaald f 9-7-0 -23.12.1748 (DTB Numansdorp 7)

Hugo Ras en Pieternella van Schelven hadden aan de H. Geest-armen en Diaconie 2 morgen 100 roe in Oud-Strijen gelegateerd. Het collateraal f 8-5-0 wordt door H. Geest armen betaald aan de secretaris van Klaaswaal -1749 (GA Strijen 63)

MARIA JANSDR.:
Leendert Jacobsen Pors, won. Poortugaal vermeld in qualiteit als oom ende bij codicille gesteld voogd over Maria van Schelven, minderjarige dochter van Sr. Johan van Schelven en Lijntge Jans van Strijen 23.09.1686 -Notaris J. van derClou (ONARotterdam 1459/36)

Sr. Johan van Schelven,  Chirurgijn in Numansdorp benoemt zijn meerderjarige zoon  Henricus van Schelven, Chirurgijn, als voogd over zijn minderjarige kinderen en kindskinderen, van het tijdstip van zijn overlijden - 23.03.1688 -notaris J. van der Clou (ONA Rotterdam 1459/127)

Arie Claesz. Valkenburg huwt als j.m van Numansdorp en wordt aldaar vermeld vanaf 1696, een Maritie van Schelven is getuige bij de doop van Maria Gips - 20.10.1702 (DTB Klaaswaal)

Maria van Schelven vermeld als doopgetuige bij Johannes, zn. van Huijgh Jaspers Rasch - 1705 - Maria Jans van Schelven doopgetuige bij Arij van Hasselt -18.07.1706 (Dm Numansdorp)

Pieter Jans Volkert huwt als j.m. van Piershil- 27.01.1706 Marijtie van Schelven getuige bij de doop van Antonij en Johannes, tweelingzonen van Hugo J. Ras (en haar zuster Pieternel)- 16.05.1712 (DTB Strijen)

Marijtie van Schelven doopgetuige bij Arij Kappendijk -06.06.1718 (NHK Numansdorp)

Maria van Schelven en Pieter Volkert, wonende te Numansdorp, testeren voor het gerecht van Numansdorp -24.11.1718 (RA Cromstrijen)

Adrianus Leeuwenburg huwt als j.m. geboortig van Strijen -24.03.1720 (Dm Numansdorp 5)

Maria van Schelven en echtgen. Adrianus Leeuwenburg, wonende Numansdorp, testeren voor notaris Pieter van der Stoup -01.05.1720 (RA Cromstrijen)

Adrianus Leeuwenburg wordt vermeld als "armmeester" -1724 (NHK Numansdorp)

Jan Volkert doet als neef aangifte van overlijden van zijn tante Pieternella van Schelven op 24.12.1748 (Gaarder Numansdorp)

Adrianus Leeuwenburg betaalt bij aangifte van zijn huwelijk met Marija Breetveld f 3-0-0 -16.02.1725 (Gaarder Strijen)

IIIe
Cent Isaacs van Schelven, geboren 23.03.1640, gedoopt 25.03.1640 Puttershoek, chirurgijn en handelaar in "schapen en ketten", wonende Zuid-Beijerland, overleden na 25.02.1724 Zuid-Beijerland, zn. van Isaack (IIb) en Sara Jan Jansz.
o.t. 20.01.1662 Puttershoek met attestatie van Heinenoord
Cornelia (Aeltien) Hendricks, gedoopt 27.05.1635 Poortugaal, overleden 29.08.1701 Dordrecht, dochter van Heijndrick Cornelisz.Coorneef en Maertje Bastiaens, en weduwe van Cornelis Rendricks Brugman, van Heinenoord met wie zij te Poortugaal als eerste op 21.05.1656 huwde

kinderen:
1. SARA, gedoopt 25.12.1662 Nurnansdorp, overleden voor 18.03.1728 Strijen, o.t./huwt 02.06./30.06.1686 Zuid Beijerland met
JAN JANS DE SWART, j.m. van Oud Beijerland, won. Zuid Beijerland
2. HENRICUS, gedoopt 20.12.1665 Numansdorp
3. ISAAC, gedoopt 20.01.1669 Numansdorp, ,jong gestorven
4. ISAAK, gedoopt 23.08.1673 Den Hitsert

Maius 27 (1635) -'t kint van heijndrick caorenneef genaemt Aeltien (Doopboek Poortugaal)

25 Maert(1640) -Cent -V: Isaack Centen -M: Saertie Jansdr. get.: Cornelis Dirkse en Neeltie Claes Cornelis Heijndrickz Brugman J.M van Heijnenoordt met Aeltje Heijndricksdr. J.D. van portugael - getrouwt in Portugael den 21 May(1656)

20 january(1662) -Cent lsaack J.M., won. Puttershoek, ondertrouwt (met attestatie van Heinenoord) met Aeltien Hendricks, wed van Cornelis Hendricks won. Heinenoord (Trouwboek Puttershoek

Henricus, zn. van Cent lsaacke en Aeltien Hendriks -20.12.1665 (Dm Numansdorp)

Sent van Schelven getuige bij doop Sara van Schelven (fobiasdr.) -26.02.1670 (Dm Puttershoek) Transport van een huijs en Erve staende binnen de Dorpe van Zuid Beijerland, belent Oost: Mary Pieters, West: Einbert Andriesse, van Arij Dirckse aan Sent Schelven voor de som van 250 gulden 05.1675 (ORA Zuid-Beijerland inv.3/fo1.160)

"in presentie van Cent Ysaacsz.van Schelleven (tekent!)" compareert voor notaris Zeger van der Brugge te Rotterdam Klaas Leendertsz. van der Sluijs, getrout hebbende Pietertgen Jansdr. Goudswaart, gestelde leeden aan de koorn-molens van dese stadt, ende wonende alhier, uijt dien hooffde mede-erfgenaam op testamento in 't usufruct ofte vruchtgebruick van sijn kind ofte kinders gedeelte in den naargelaten boedel ende goederen van sak. Pieter Jansz. Goudswaart, op Numansdorp in Kromstrijen overleden en broeder was van hem compts. voornoemde huijsvrouw, Ende verklaarde bij desen te approberen en te ratificeren den contracte ofte accorde tusschen Isaacq Gerrits Krayesteijn president schepen inden dorpe ende heerlijckheijt van Strijen, als testamentaire voogd ende administrateur over de voorschreven boedel en goederen ter eenre; Cornelis Mathijsz. Visser getrout met Neeltgen Jansdr.Goudswaart, Jaapgen Jans Goudswaart laatst wed. van Ghijsbert Jansz.de Bree, geassisteert met Pieter Pietersz. Visser, haere aangetroude swager en sijn compts.huijsvrouw ( ) ter anderezijde, etc." -27.03.1686 (ONARotterdaminv.823/f.90)

Cent Isaacks en echtgenote Aeltie Hendricks vermeld als lidmaten -1687 (NHK Zuid-Beijerland 22)

Sent Isaakse van der Schellijngh verklaerde de voors. Coop (van de Korenmolen te Biert) wegens sijn soon mede te accepteren, tot dies sijnde hem stenende als borgh ende mede schuldenaer verbindende nevens sijn soon in de sijn persoon en goederen hebbend en toekomende..." - 22.02.1693 (ORA Biert en Stompaert inv.l)

"Ende tot meerdere seckerheyte (van een schuldbrief ten Laste van Isaak Cente van der Schellijngh voor de Somma van twee honderd guldens Capijtal) compareert (mede) Cent Isaakse van der Schellijngh, vader van de Comp. de welke verklaerde hem selven te stellen als borge ende mede principale schuldenaer nevens sijn soon..." - 08.05.1693 (ORABiert en Stompaert inv.l)

Transport van een huys en toebehoor van Sent Isaksz. van Schelven. Compareert voor schout en schepenen Cornelis Joosten van den Burgh. verklarende als armmeester van Zuid-Beijerland met consent van de weeskamer van de genoemde geregte de kracht te hebben aldus bij dese wettig te transporteren aan derde ten behoeve van Sent Isaks van Schelven seeker huis ende Erve staande in dese dorpe belent ten Oosten: de Wed. van Jan Jansz de Bruijn, ten Westen: Coos Cornelisz. -09.08.1713 (ORA Zuid-Beijerland inv.4/fol.351)

Ordinaris Rechtdagh gehouden bij Schout en Schepenen van Zuijt-beijerlandt huyden den 4e October 1719: Cent Isaaksz. van Schelven woonende onder den Hitsert Eijssr. Contra Coos Cornelisz. Vreedenburgh mede woonende onder den Hitsert Gedoopt De Procureur namens Eijssr.concludeert pro ut in scriptis:"dat den gede.sigh met heeft ontsien, den Eijssr.in de maand van Junij 1715 omtrent aght dagen na pinxteren voor desselfs huijsinge ofte slop oversulcxs op sijn eijgen Erff sijnde, sonder Eemge wettige -redenen--met--een vehemente boosheydt op hem aanvallende en soadanig ontheupt, dat in desselfs huys moste worden gedragen waardoor dan den Eijss. niet alleen sware en vehemente pijn heeft geleden, maar vele onkosten heeft gehadt van meesterloon en medicamenten, ende bovendien winstdervinge soo dat tot nog.toe in geen staat is desselfs affaires (waardoor op een Eerlijcke wijs sijn kost konden winnen}- te kennen, mitsgaders door de ontheupinge eene ontsieringe van sijn lighaeme bekomen, soo dat sonder dat behulpmiddel van een stock tot nogh toe niet soude konnen gaan. Verzoekt dan: "de gedoop( )rden gecondemneerd aan den Eijss. op te leggen ende te betaelen voor het meesterloon, en medicamenten een somma van aght en veertigh guldens, ende voor alimentatie een somme van twee gulden ijder week beginnende van den dag dat hij Eijs. is ontheupt geworden ofte aght dagen nae pinxteren van den Jaare 1715 ende daarinne te Continueren tot dat hij Eijss. volkomen sal sijn genesen, en in voorige gesondthet en't gebruijck van sijne ledematen sal hebben bekomen, en wijders den gedoopt condemnerg;-Jforn den Eijss.te betaelen voor pijn en smert, winstdervinge en ontsiering van desselfs lighaam soo veel Ued. Agt. Hr.(-)sullen oordeelen te behooren Cum Expensis etc. -04.10.1719- Dingtaalboek of Rol van de Regtszaken 1675-1749 (ORAZuid-Beijerlandinv.l)

Ordinaris Rechtdag gehouden bij Schout en Schepenen: Coos Cornelisz. Vreedenburgh Gedoopt in Gonventie en Eijsser in reconventie contra Cent Izaaks van Schelven Eijss.in Conventie en Verweerder in Reconventie: Procureur van gedaagde dede seggen dat den Eijss. "...hemselven geensints heeft ontsien den gedoopt en solentelijck op desselfs eijge Erve te bespringen en verraederlijck een vuijst te brengen, waardoor hij tegens de schuur, agter over is gevallen, sijnde hij, gedoopt daardoor op het ergst gehoont..." Stelt, dat gedaagde een vergoeding dient te ontvangen en verzoekt Eijss. te veroordelen "..mits bekennende sijne schuld en gespannene Vierschaer, Godt en Justitie om vergiffenis Bidt..." Eijss.Procureur handhaaft eerder gedane eis en "Schepenen doen Recht ontseggen de Eijs. in Conventie de versogte provisie bij ampliatie gedaan en ordonneren parthijen hinc in de Saeck ten principaele voort te setten en reserveeren de kosten ten uyteijnde van de Saeck -01.11.1719 (ORAZuid-Beijer1andinv.1)

Rechtdag: Vreedenburgh(gedaagde in conv. en eiser in reconv.) contra Van Schelven (eiser in conv. en verweerder in reconv.): Parthijen hinc handhaven standpunten en "moeten stucken ter Secretarie fumeren", waarna datum voorverdere uitspraakzalworden vastgeste1d- 22.11.1719 (ORA Zuid-Beijerland inv.l)

Rechtdag: Van Schelven contra Vreedenburgh -procureur van de gedaagde maakt bezwaar tegen tijdsverloop, doch "Schout en Schepenen doende Recht condemneren den Gedoopt te betalen het meesterloon tot dato deses, als mede de geleverde medicamenten en condemneren wijders te betalen voor alimentatie, pijn, smart en verlette tijt tot dato deses een somma van tweehonderd guldens en wijders een alimentatie van dato deses eene gulden yder week, en daarinne te continueren vier eerst komende jaren, maar den Eijsser in Conventie, eerder komende te sterven, sal alsdan cesseren, ende in Reconventie, ontseggen den Eijsch. en Conclusie in dat Cas gedaen en genoomen, Ende condemneeren wijders den Gedoopt in de kosten van deze processe." 03.09.1721 (OM Zuid-Beijerland inv.l)

Compareert voor de Secretaris van Zuid Beijerland Cornelis Coorsz. Vreedenburgh geass. met zijn procureur Edzo Cools en verklaarden zich te stellen tot appellant ofte Reformant aan den Ed.Hove van Holland van soodanighe vonnis - 09.09.1721 (OM Zuid-Beijerland inv .1)

Processtukken behorende bij de zaak. dienende voor het Hof van Holland, (coll.civ. processtukken inv.ll v 48. 1/2-M Zuid-Holland) gemerkt A t/m K voor die van de eiser (Vreedenburgh),resp. ook A t/m K voor die van de gedaagde (Van Schelven), waarbij o.a. gezegelde dagvaarding door de President en Hoge Raad om op 27 October 1721 te verschijnen, via exploit op 11 October 1721 op versogt van Coos Cornelisse Vredenburgh uitgebracht aan Cent lsackse van Schelven (en van hem tot antwoord bekomen ik salt mijn procureur geven)~ Advertissement van regten etc., waarin opsomming van alles wat heeft. plaatsgevonden in totaa1458(!) punten, waarvan het volgende extract de aard van de zaak goed weergeven: 3 .Dat in den jare 1715 in de maant van juny tusschen den Imputent(Impl) ende de Gedaagde (Gedoopt) ten andere zijde, 4. Bijde staande op het erfvan den gedoopt woorden en moejelijkheden zijn gerezen, over het doorsteken van een put, 5. Dat de Impt. hebbende gezegt tegens den gedoopt, dat hij daar over den schout zoude gaan spreken, 6. De gedoopt daar op haddle kunnen goet vinden, wanneer den Impt. wilde henen gaan, 7. Denzelven Impt. zodanig op zijn lijf te stooten, dat hij tegen de schuur van den gedoopt is aangevallen, 8. Voegende den gedoopt op het vorig zeggen aan den Impl spotswijze daarbij, 9. Doet dat gaat naar de schout toe, 10. Dat de Impt. zig op die wijze vindende geattaqueert daarop aan den gedoopt met de hand een slag hadde gegeven, 11. En daarmede was heenen gegaan, zonder dat eenige van deze moejlijkheit was gaat dan verder, dat gedoopt twee jaar en twee maanden heeft stil gezeten en niets gedaan, maar Tot dan eindelijk zo het schijnt, den gedoopt die aan den chirurgijn eenig geld schuldig was, en niets hadde om te betaaIen, dit proces heeft geentameert. om daar uit, was het mogelijk, het verschuldigde gelt voor den chirurgijn te bekomen. Interogatie over het gebeurde van Cors Jansz. Moerkerken en Cornelia Verheul (namens eiser)

Verklaring van de chirurgijn: Compareerde voor Pieter van der Stoup, notaris te Strijen Sr.Johannes Schot,  Chirurgijn, woonende op de Westmaas, dewelke op verzoek van Cent IJzaakse van Schelven, wonende op Den Hitzert, gesegt Zuid-Beijerland, verklaarde dat hij attestant op den 16en Junij 1715 als chirurgijn is gehaald bij den requirant, alsdan te bedde leggende ende aldaar naar gedane visite denselve gevonden aan de linkersijde te wesen ontheupt '1 gene Hij attestant met hulpe van verscheijde menschen soo veeldoende heeft gerestaureerd en hersteld En daar over tot den 10e augusty 1715 als chirurgijn gegaan, dan alsoo su1x een swaare ontleding was, heeft hij attestant verscheyde middelen voorgeschr: en opgegeven, waarmede den req. soude continueren te liniexen, en daarop te appliceeren. Gelijk hij attestant nog verklaart dat deselve ontheupinge so swaar is geweest, dat den req. tot nog toe sonder hulpe van krukken, off van een stok niet heeft konnen gaan, gelijk ook niet a~ent is dat den Req. oijt sonder den hulp van een stock vermits sijn hoogen ouderdom sal kunnen gaan, en vervolgens noijt in staat weesen omme sijn affairens die(hij) altijdd gewoon was te doen te konnen waarnemen, vermits voor de tijd(van) den ontheupinge sig altijd (voor soveel den attestant bekend, en berigt is) heeft geneert met schapen en ketten, in Zeeland en Braband, en Elders te gaan opkopen, en die wederom hier te lande en elders te verkopen, gevende hij attestant voor redenen van wetenschap als in den text den selven van Schelven alsoo gevonden te hebben en naderhand menigmaal te hebben gesien en gesproken, pretenderende alle 't selve desnoods nader te bevestigen, aldus gedaan te Westmaas ten huyze van de ComIYdfant -

19.11.1721 -Rekening van de Chirurgijn over gemaakte kosten tussen 15 Juni en 10 Augustus -f. 20- 0.0.

Toestemming aan Cent IJsaacks van Schelven op zijn request om pro Deo te mogen procederen en geen zegel te moeten betalen "gezien zijn hoogen ouderdom en de armoede van gemelde gerechte"

Uitspraak Hof van Holland in de zaak tusSen Jacob Cornelisz. Vredenburgh impetrant contra Cent

Jacobsz.(!)van Schelven gedaeghde, de Bije procureur -Pro Deo : tVoorz. Hoff met rijpe deliberatie van Raede ende condemneert den selven impetrant: tot betaelinge van het meesterloon en medicamenten en twee gulden per week vanaf aght dagen na pinxsteren 1715 totdat hij gedaeghde volkomentlijk soude sijn genesen, en in de costen van desen processe, tot tauxatie ende moderatie van den voors. ove, mitsgaders in de Boete van '1 fol Appel.

Gedaan in den hage ende gepronuncieert den XXVen Febr. XVlJc vier en twintigh (Hof van Holland 1428- 1811-0.940-Nr.V.951)

N.B. deze Cent lsaacks, echtgenoot van Aeltie Hendricks niet te verwisselen met de in Dordrecht wonende chirurgijn Vincent Jacobs van Schelven (lllb), gedoopt Januari 1626 aldaar, begraven 07.06.1697 Grote Kerk. o.t./huwt 05.01./19.01.1653 Dordrecht/Zwijndrecht met Catharina van der Heijde, begraven 29.08.1700 Grote Kerk. Dordrecht.

SARA CENTEN:
Sara, gedoopt 25.12.1662 Numansdorp, dr .van Cent lsaacks, de moeder niet vermeld (DTB Numansdorp)
Sara Centen van Schelven vermeld als doopgetuige te Zuid Beijerland bij Cnelia (Cornelia) van Moerkerken Philipsdr.- 20.01.1686 /OV 1985/blz.158 (DTB Zuid-Beijerland)

Sara Centen van Schelven, j.d van Numansdorp, won. Zuid Beijerland, ondertrouwt/huwt 02.06./30.06.1686 Jan Jans de Swart, j.m van Oud Beijerland, won. Zuid Beijerland (DTB Zuid-Beijerland)

Jan Janszn. de Swart aangenomen als lidmaat 24.12.1687 -later vertrokken (NHK Zuid Beijerland) het echtpl3r wordt vermeld als komende met attestatie van Willemstad -1693 (NHK Zd.Beijerland 22)

Sara Centen vermeld als getuige bij de doop van Cent lsaaks -13.06.1694 (DTB Simonshaven/ Geervliet)

Sara Cente vermeld als lidmaat na 1701 (NHK Zuid Beijerland)

Jan Jans de Swart vermeld als lidmaat -1713- (id)

Sara Centen, overleden te Strijen, weduwe van Jan Swart, heeft 2 jaar de boedel onder zich gehad van haar vader, tevens de grootvader van Sent, Cornelis en Willem van Schelven, ook wijlen Cent van Schelven - opgetekend door notaris Izak van der Zwaan, Zierikzee -17.05.1728 CM Middelburg)

IIIf
Abraham Isaacks van Schelven, gedoopt 21.04.1642 Puttershoek, woont Puttershoek, kleermaker (1676), zn. van Isaack (IIb) en Sara Jan Jansz., o.t./huwt 1e/ 08.04. 1660 Puttershoek/ 07.05.1660 Lage Swaluwe
Ariaentie Jansdr. van Bavel van Lage Zwaluwe, wonende Puttershoek(1660), vroedvrouw te Zwaluw(1676) o.t./huwt 2e/ 07.09./03.10.1681 Lage Zwaluwe Catharina Jacoba Rijnevaan, won. Oosterhout, en wed. van Jan Adriaense Gijsbrechts

kinderen: (alle gedoopt Hooge en Lage Zwaluwe)
1. JOHANNES, gedoopt 25.11.1660
2. JACOMIJNTJE, gedoopt 26.02.1662, overleden na 16.10.1718, woont Lage Zwaluwe, huwt ca.1682 Lage Zwaluwe met
JACOB MEEUSEN SINJEUR, verm.gedoopt 26.11.1656 Hoge en Lage Zwaluwe, overleden voor 20. 12.1708~"verm. zn. van
Bartholomeus Dingmans en Teuntien Cornelis
3. JAN, gedoopt 30.12.1663
4. DINGEMAN, gedoopt 27.04.1666 (volgt IVd)
5. SARA, gedoopt 21.10.1668
6. MARIA, gedoopt 15.01.1671
7. ANTHONY (TEUNIS), gedoopt 28.05.1673 (volgt IVe)
8. RABECKE, gedoopt 29.02.1680

08.04.1660 -Abraham lsaacs van Schelven, J.M van Puttershoek en Ariaentie Jansdr., J.D.van de Leeghe Swaluwe, beide won. Puttershoek -7 Mei getrouwd te Lage Swaluwe -(Trouwboek Puttershoek)

Abram lsaksen, lidmaat, 10.07.1665 vertrokken (NHK Maasdam)

Adriaentje Jansdr., hsvr. van Abraham van Schelven, kleermaker, legt een verklaring af als vroedvrouw by haer gedaen in hnd van den Officier"- 29.12.1676 CM Zwaluwe/GTMWB 1998- plg.139)

Partisatie van gelden vindt plaats tussen Jan, Abraham en Jacobus (Izakszonen) van Schelven -30.11.1677 - (WK 's-Gravendeel10)

Op de Swalue ondertrouwt 7en 7ber (proc.14,21,28 sept) 1681 Abraham van Schelven, wedr. van Ariaentje Jans yan Bavel, woonende in de Swalue, met Catharina Jacobs Rijmenam. wede. van Jan Adriaensen Gijsbrechts, won. tot Oosterhout -met onse attestatie van den 3en october te trouwen op de Zwalue (Trouwen Oosterhout Ned.-Ger.1642-1700)

JACOMIJNTJE ABRAHAMS:
Jacomijntje Abrahams van Schelven wordt vermeld als getuige bij doop van Jacobus van der SLUIS - 14.09.1710 (DTB Nieuw Beijerland)

Jacomijntje Abrahams van Schelven wordt vermeld in de kwartierstaat Ir. F. Kwekel (Kw.St.Hoek Prometheus n t/m VIIl)

IIIg
Jacobus Isaacs van Schelven, gedoopt 08.05.1644 Puttershoek, zn. van Isaack (IIb) en Sara Jan Jansz.
o.t./huwt 28.04.1663 Puttershoek/huwt 20.05.1663 Heerjansdam Ariaentien Arijensdr ., geboren Zwijndrecht (get. Adriaen Leenders Pieterman, haar bloedvoogd) o.t./huwt 2e/15.04./20.05.1703 Heeljansdam Barbera Matthijsse, geboren IJsselmonde, wed. van Hendrick Hendricks Leenheer

kinderen: (alle gedoopt Heerjansdam) uit het eerste huwelijk:
1. JACOMIJNTJE -gedoopt 04.11.1663 (volgt IVf) get. Jan Hendrickson, Annigje Ariens, Jannigje Pieters, Maeijke Jans
2. PLEUNTJE, gedoopt 29.03.1665 get. Tobias lsacksen van Schelven, Jannigje Leenderts en Ariaentje Jans, o.t. 29.06. Heerjansdam/ 03.07.1695 Rotterdam, en huwt met attestatie d.d. 17. 07 van Rotterdam op 29.07.1695 Heerjansdam met NlCOLAES AELBERTSZ. DE WIT, geboren Rotterdam, zn. van Aalbreght Claassen de Wit en Fijtjen Cornelis
3. SARA, gedoopt 08.12.1666 get. ArieWilmsen van der Kruijs, Goosen Cornelissen, Josijntje Jans Vincken
4. ARlE, gedoopt 05.08.1668 (volgt IVg) get. lsack Isacksen van Schelven, Arie Abramsen, Wilmtje Ariens
5. APOLLONIA, gedoopt 06.07.1670 get. Arie Abramsen, Pleuntje Ariens, Ariaentje Ariens, o.t. 18.05.1714 Amsterdam met
ALEXAND ER VAN WEESEL, geboren ca.167 6 Amsterdam(?)
6. LIJNTJE, gedoopt 06.06.1672 get. Abram Janse Hacksteen en Jannigje Ariens, o.t./huwt 08.10./08.11.1703 Heerjansdam met JAN JANSZ.HARTEVELD, geboren ca. 1675 Princeland
7. LIJSBET, gedoopt 01.04.1674 get. Ariaentje Stevens
8. CENT, gedoopt 11.05.1676 get. Jaco~ Lodewijcken en Joosje Jans
9. JACOB, gedoopt 04.06.1678 get. Hendrick Jacobsen, Gijsbertje Gijsberts, en Jannigje Wouters
10. ISACK, gedoopt 28.01.1680 get. Neeltje Jans

kind uit het tweede huwelijk:
11. ARlAANTJE, gedoopt 13.07.1704 get. Arij Jacobs van Schelven en Jannetje Jacobs, aangifte overlijden 26.08.1765 Ouderkerk a/d IJssel, o.t. 19.03. Heerjansdam/Ouderkerk op d'IJssel, huwt 05.04.1728 Heerjansdam met WlLLEM LEENDERTSZE LANS, geboren 1701, van Stormpolder, wedn. van Willemeijntje Klaas Visser

Partisatie van gelden vindt plaats tussen Jan, Abraham en Jacobus (Izakszonen) van Schelven -30.11.1677 - (Weeskamer 's-Gravendeel10)

Den 9 Meij 1683 HENDRICK HENDRICKSEN LEENHEER J.M. van Heerjansdam en aldaer wonende, en BARBARA MATHllJS, J.D. van Ijsselmonde, wonende in Barendrecht, en sijn aldaer in den egten Staet bevestigt, dato als voren (Trouwboek Heerjansdam :IV)

Op den 15 April zijn alhier in wettige ondertrouw (na blijck dat het regt op het trouwen gedaan elkander, was voldaan) opgenomen Mr .JACOBUS V AN SCHELVEN, wedr .van Arijaentje Arijens, met HARBAR THYSZ., wed. van Hendrick Hendricks Leenheer, beijde wonende alhier. getrouw! den 20e meij 1703" -In marge: De 0. T .is niet voortgegaen maer sijn ..uitgeschrevn. Heeft weder sijn voortgang gehad den 27 dito, alsvoren worde de ondertrouw hier opgehouden (Trouwboek Heerjansdam l:IV)

PLEUNTJE JACOBUS:
1695 -Op de 24 Juny sijn NICOLAAS ALBERTSZ. DE WIT, jongman van Rotterdam volgens missive van sijn vader Albregt Claas de Wit, desselfs consent ontvangen van den bruidegom, PLEUNTJE JACOBUS VAN SCHEL VEN, geassisteert met haer vader Jacobus van Schelven, de bruit, in wettige ondertrouw opgenomen en den ..July daer aen hier in de kercke getrouwt (Trouwboek Heerjansdam l:IV)

NICOLAAS AELBERTSZE DE WIT, j.m van Rotterdam, won. onbekend, huwt PLEUNTlE JACOBS VAN SELVE, j.d van Heerjansdam, won.aldaar, ondertrouwt 03.07.1695 Rotterdam -attestatie gegeven om te trouwen te Heerjansdam 17.07.1695- (Extr.TrouwMannen Ger. Gem Rotterdam 1650-1803)

SAARTJE JACOBS:
Saartje Jacobs getuige bij doop van Cornelia, dr.van baar zuster Jacomijntje -03.04.1689 (Dopen Heerjansdam I:ll 1680-1709)

APOLONIA JACOBS:
Compareren ALEXANDER VAN WESEL van Amsterdam, oud 38 jare, op Dwarsboom-sloot, geass. met sijn moeder Cornelia van Munster, en APLONIA VANSCHELVE, van Herejansdam. oud 39(!) jare, in de lijdse dwarsstraat, geass.. met haar nigt Mafritje Koninks -beide tekenen -18.05.1714 (DTB Amsterdam/Ondertr .boek 1701-' 50 )

LIJNTJE JACOBS:
den 8e october (1703) sijn alhier (na voorgaende blijk dat het regt op het trouwen gedaen was) in wettige ondertrouw opgenomen: JAN JANSZ. HARTEVEL T, meerderj. jongman wonende in Princelant, met LIJNTJE JACOBS VANSCHELVE, JD. van Heerjansdam dog inwonende ook in princeland, geassisteert met haer vader Jacobus van Schelve en zijn de voorn. persoonen op 8 Novemb. in de H.Egt Staat op Heerjansdam ingezegend (Trouwboek Heerjansdam)

Lijntje Jacobsdr. van Schelven wordt vermeld in de kwartierstaat Van Dis -Ned. Leeuw 1951/blz.80

Lijsbeth van Schelven getuige bij de doop van Fijtje, dr. van Claes de Witt en (haar zuster) Pleuntie van Schelven -09.01.1698 (DTB Rotterdam)

ARIAANTJE JACOBS:
1728 Den 19 Maart zijn bij ons in wettige ondertrouwopgenomen en in Huwelijks beloften aangeteekent, hoorende onder de onvermogenden, WILLEM LEENDERTZE LEENDERTZE LANS, wedr. van Willemeijntje Klaas Visser van Stormpolder, met ARIAANTIE JACOBZE VANSCHELVEN, JD. van Heerjansdam en zijn op tijd in dien Staat ingezegent (Trouwboek Heerjansdam 2:11m)

IIIh
Tobias Isaacs van Schelven, gedoopt 07.02.1646 Puttershoek, chirurgijn aldaar (1699-1702), aangifte overlijden 25.10.1703' Puttershoek, zn. van Isaack (IIb) en Sara Jan Jansz.
o.t./huwt 17.07.101.08.1666Puttershoek
Maria Maesensdr., geboren 16.06.1637 Puttershoek, aangiftte overlijden 05.05.1721 Puttershoek, dr. van Maes Andries (Decker) en Janneke Lenaerts

kinderen:(alle gedoopt Puttershoek)
1. HOBBERTUS/ROBERTUS/ROBBERT, gedoopt 11.09.1667 (get.lsaack van Schelven,  Hendrik Verlaer, Jannigie)
2. SARA, gedoopt 26.02.1670 (get. lsaack van Schelven en lsaack van Schelven de jonge, Sent Schelven, Pieter Hartgoet, Ariaentge Jans, o.t./huwt 21.10./13.11.1689 Puttershoek met DIRCK JASPERS DE HEER, geboren ca. 1665, aangifte overlijden 18.01.1704 Puttershoek, m. van Jasper Pieters, gedoopt 12.09.1632 Puttershoek, en Annegieft Willems, van Hoogvliet
3. JANNIGJE, gedoopt 13.03.1672 (get. Wouter Cornelis, Jannigie Montaen), aangifte overlijden 11.12.1753 Puttershoek, o.t./huwt 12.06./04.07.1694 Puttershoek met HUIBERT PIETERS DEUNHOUDER, gedoopt 31.07.1667 Puttershoek, schipper, m.. van Pieter Huijbrechts en Geertruij Leenderts
4. MARIA, gedoopt 13.05.1674 (get. Come1is de Brommer, Hendrick van Dyck, Mayke van Dyck), overleden in of na 1703, o.t. 04.12.1694 Puttershoek met JOHANNES/JAN BASTIAANSE HORDUK, geboren ca. 1670, overleden in of na 1703, weduwnaar van Aagje Jans met wie hij huwde te Puttershoek 21.11.1691 als afkomstig van de Lindt
5. lACOMIJNA, gedoopt 30.08.1676 (get. lsaack van Schelven, Ariaentge lans), overleden 08.10.1722 Puttershoek, o.t./huwt 23.10.114.11.1700 Puttershoek met CORNELIS DROOGENDliCK, overleden voor 27.01.1732 Puttershoek

Maria Maessen en haar vader Maes Andriesz. compareren voor schout en schepenen van Puttershoek bij opheffing van haar voogdij, onder overlegging van de inventaris van de (schuld)brieven -30.12.1656 (ORA Puttershoek l/fol.301)

TOBIAS VAN SCHELVEN, j.m. van en won. Puttershoek, o.t./huwt 17.07./01.08.1666 Puttershoek, MARIA MAESSENS, j.d, won. Puttershoek; gel  lsaac van Schelven (Trouwboek Puttershoek)

Tobias van Schelven op belijdenis -23.12.1666 (NHK Puttershoek)

Tobias van Schelven is getuige bij doop van lsaac Witbeeck -05.10.1681 en bij Cornelia, dr. van Leendert Gorisse, 10.12.1681 (DTB Puttershoek) compareert voor schout en schepenen van Puttershoek, Tobias van Schelven "onse inwoonder, (die)bekende schuldig te wesen aan Jacob Hoffman, de somma van tweehondert car.guldens tot XX st. 'tstuck tegen (....) gulden vant hondert int jaer, en dat hij 't selve capitael mag aflossen met 50 gulden veel meerder maer met minder tot sheekeringh & naercomingh van 't gene (voorsegt) is, 800 verbindt hij Comprt. specialijck sijn huijs mette beterschap van d'Erve alhier belent ten Oosten de Dijck ten Zuijden de kuyper, ten westen de Vliet en ten Noorden Marigje Borche, hebbende 't selve tot een vast & speciale hipoteecq om in cas van wan betalinge etc. etc... -07.06.1681 -In marge: alsoo mijn als secr.van P'hoek is vertoont een obligatie van 200 gulden met quitantie van volle betaaling van deze nevenstaende obligatie soo wert desselven alhier gedoot gezonieert gecasseert actum den 15e meij 1703 bij mij de secr. (NB. bovengenoemde Jacob Hoffman is secretaris van Puttershoek) (ORA Puttershoek inv .3/fo1.105v/106)

Compareren voor schout en schepenen van Puttershoek, Arije Janse Biesheuvel ende Tielman Jansse B. sijn broeder dewelke hebben verkogt, gecedeert, getransporteert en wettelijk hebben overgedragen aan Tobias van Schelve, onse inwoonder, seeckere vrije Boomgaert groot 138 (Roe) 'gelegen alhier, belent ten 0. de gemeenlants HoeseInkade van Bonaventura ten Z. het ErtI bruijcker pauwels huij"berds ten westen de Dijck van Moerkerken en ten N. Jan Lamberts ende dat met soadanig servituijten en gerechtichede als ges. Boomgaertje is hebbende. Comp. verklaeren van de koopsomme van 250 guldens voldaen en betaelt te wesen -18.06.1682 (ORA Puttershoek inv .3/fo1.119)

Solaringe voor  Tobias van Schelven. Wij Huijgh Wouterse Stadthouder vervangende Leendert van 't Hoff schepene van Puttershoeck, certificeren en verclaren bij dese voor de oprighte waerheijt ter requisitie en versoecke van Tobias van Schelve als overnemer van de Cijns, biere, Mee ende asijns 800 over Puttershoek, Heijnenoordt, Godtschalxoort, Mijnsheerlant, Westmaes, St. Antonipolder ende Maesdam dat de gemelte van Schelve op gisteren sijnde Vrijdagh de 7. Septemb. 1685: als wanneer Pieter Pieterse Pierneeff ende Arij Geertse beijde marct &chippers van de West Maes voor de Sluijs op Puttershoeck sonder door schutte de selve schippers door sijne eerwaerde Adrianus van der Gulck heeft doen insinueren haere billette des selven inpost raeckende en vertoond volgens de ordonnantie gelijck hij Deurwaerder verclaert ft selve aegt dagen te voore nog gedaen te hebben. Ende dat deselve schippers daer op hebben geantwoort haere billette hier niet te willen vertoonen maer te brengen ter plaetse daer sij desselven soude lossen, Wij hebben daer oock den Collecteur, en sijn 800 sonder gevaren. 't oirconde geteijckent den 8e septemb. 1685 (ORA puttershoek inv .3/fo1.153v)

Compareert voor notaris Pieter van Oudaen, Tobias van Schelven, importeur, won. op Pietershoek, sijnde binnen dese stadt, (en) magtigt (hierbij) Mons. Leendert Cors (tot waarneming van zekere zaken namens hem) - 15.03.1686 (ONARotterdam 1402/fo1.173)

Betaald aan Tobias van Schelven f 8-15-8 voor de import van 54 stoop wijn voor de tiendenverpachting van Moerkerken- 1686 (GA Mijnsherenland 57)

Compareert voor schout en schepenen van Puttershoek, Tobias van Schelven, die verklaart nog schuldig te zijn aan Jacob Hoffman de soni vati tweehonderd gulden onder speciael verbandt van gecomp. huijs -09.03.1687 -In marge: welcke pre & treck tot betaling van der gemeen lants middelen (geen datum) -idem: voor betaling afgeboekt -15.05.1703 (ORA puttershoek inv ..3/fo1.106)

Verschenen voor Adrijaan HesemeI, openbaar notaris te Dordrecht Tobias van Schelven en Johannes Plaatman, die beide wonende op Pietershoek, verklaren "ten requisitie van Sr.Mathijs Buijs, Hacker, Burger won. binnen dese stede, bij ware mannenwoord enz., dat zij op dato deser des namiddags omtrent des drie uren ten huijse van Steven van Gelder mede inwoner alhier hebben gehoort dat deze voomrequirant heeft zitten praten met den Sr. Jacob Kooyman, wonende aan 't Swanegat renderende de coop van eenige beesten" -21.07.1687 (ONADordrecht inv.nr.582/f.96)

Arie Dircks Cranendonck en Willem Vroman leggen een verklaring af ten verzoeke van Adriaan Hagendijck (pachter van de gemeenelands middelen te Dordrecht) en ten laste van Tobias van Schelven te Puttershoek -getuigen zijn Cornelis Willems en Pieter van der Linden -04.05.1688 (RA 's-Gravendeel 48)

Tobias is getuige bij het huwelijk van zijn dochter Sara met Dirk Jaspers de Heer -13.11.1689 (DTB Puttershoek)

Marrigje Maessen is getuige bij de doop van de tweeling Robertus en Maria, kinderen van Dirk Jaspers (de Heer) en haar dochter SaraTobias -17.08.1692 (DTB Puttershoek)

Tobias van Schelven is getuige bij het huwelijk van zijn dochter Jannigje met Huybert Pieterse -04.07.1694 (DTB Puttershoek) ...

Tobias van Schelven is getuige bij het huwelijk van zijn dochter Maria met Jan Bastiaens Hordijk - 04.12.1694 (DTB Puttershoek)

Tobias van Schelven geeft overlijden aan van Justus Casteleyn, tekent en betaalt in de classis f 3-0-0 -29.03.1698 (Gaarder Puttershoek)

Marigje Maes is getuige bij de doop van Annigje, dochter van Dirk Jaspers en Sara Tobias -20.09.1699 (DTB Puttershoek)

Aangifte van overlijden van Tobias lsaacs van Schelven door zijn weduwe -pro Deo -25.01.1703 (Gaarder Puttershoek)

Aangifte van overlijden van de weduwe van Tobias van Schelven door Jannighie Come1isdr. Schrijver -pro Deo) -05.05.1721 (Gaarder Puttershoek)

HOBBERTUS TOBIAS:
Robertus van Schelven vermeld als getuige bij de doop van Lijsbeth Plaetman -12.10.1687 (DTB Puttershoek)

Robbert van Schelven getuige bij de doop van Jasper, zn. van Dirk Jaspers (de Heer en zijn zuster Sara) - 29.10.1690 (DTB Puttershoek)

SARA TOBIAS:
Sara van Schelven,j.d., won. Puttershoek, ondertrouwt/huwt 21.10./13.11.1689 Dirk Jaspers de Heer,j.m., won.Puttershoek -get. Tobias van Schelven, vader en Pieter Jaspers, broeder (DTB Puttershoek)

Sara van Schelven geeft aan het overlijden van haar man Dirk Jaspers, pro deo-18.01.1104 (Gaarder Puttershoek)

Sara Tobias van Schelven vermeld als getuige bij de doop van: Lijsbeth Plaetman -12.10.1687; Jasper, zn.van Cornelis Jaspers (de Heer) -14.10..1691; Hendrik Hordijk -27.02.1701; Jacob, zn. van Huybert Pieters -05.11.1702; Maria Hordijk -23.09.1703; Mayke, dr. van Cornelis Jaspers (de Heer) -06.09.1705; Tobias, zn. van Cornelis Drogendijck (en haar zuster Jacomijna) -09.10.1707; Dirk, zn. van Jasper Dirksz. de Heer -05.09.1717; Cornelis de Heer -02.05.1723; (DTB Puttershoek) en Johanna Joos, dr.van Bonaventura Maximiliaan Joos, een tot de Gereformeerde Godsdienst bekeerde Franciscaner kloosterling, later chirurgijn te Puttershoek, en zijn 2e vrouw Johanna den Broeder - 03.12.1724 (D'm- Puttershoek en ook Navorscher 1904/p.449)

Sara Tobias van Schelven (en met haar, haar zuster Jannigje Tobias, alsmede een Cornelia van Schelven) wordt verboden aan het avondmaal deel te nemen. De reden hiervoor: met drie anderen hebben zii zich overgegeven aan superstitie door naar een zogenaamde waarzegster te gaan. tw. Jannigje Joosten te Maasdam. Daar er geld vermist werd in het huis van  Van der Heijden, de echtgenoot van Cornelia van Schelven, vroegen zij haar wie het was, die dat geld gestolen of verborgen had. Maar tevoren hadden zij het Armenkind, dat bij  Van der Heijden in huis was, onbarmhartig afgerost en betigt! De waarzegster heeft het armenkind verontschuldigd -14.07.1715 (DTB Puttershoek)

Sara Tobias en ook Jannetje nog niet toegelaten tot het Heilig Avondmaal. Zij blijven koppig en willen niet voor de kerkeraad komen. Jannetje zegt:" ..waren wij toen niet bequaem, wij zijn het dan nu nog niet.." De kerkeraad en predikant hebben hen bij huisbezoek zo veel mogelijk trachten te overreden van hun misverstand en heeft gepoogd hen aan des Heren Tafel te brengen. Doch tevergeefs:"God brenge haar tot betere gedachten" - 06.10.1715

Sara Tobiasse van Schelven, moeder van Tobias Dirckse de Heer, assisteert bij zijn huwelijksaangifte met Mettie Jacobs van Bomme1- 23.05.1721 (Gaarde/Puttershoek)

Volgens de lidmatenlijst woont Zara Tobias bij haar dochter Marijgie Dircks de Heer gehuwd met Cornelis Claas Groen- 18.06.1722 (DTB Puttershoek l:m)

JANNIGJE TOBIAS:
Pieter Deunhouder, 01.08.1638- V.: Hubrecht Pieters, M.: Janneke Cornelis (DTB Puttershoek 1637)

Jannigje van Schelven, j.d., geboren en won. Puttershoek, ondertT./huwt 12.06/04.07.1694 Puttershoek

Huijbert Peters, j.m. van en won. Puttershoek -get. Tobias van Schelven en Geertmijt Leenders (DTB Puttershoek) .

Aangifte van overlijden van Jannigie Tobiasse, wed. van Huijbert Deunhouder, door haar dochter Pieternel Deunhouder -pro Deo -11.12.1753 (Gaarder Puttershoek)

Jannigje Tobias getuige bij de doop van: de tweeling Robertus en Marie, kinderen van Jaspers (de Heer en haar zuster Sara) -17.08.1692~ Maria Drogendijk -13.10.1708~ Dirk, zn. van Jan Dirkse -20.03.1?12~ Marijgie van der Veer -29.03.1723~ haar kleinzoon Huijbert Pieters, geboren 29.03.~.zn. van Pieter Huijberts en Angenietje Cornelis -02.04.1725~ Maria Kortpenning -02.08.l733~ Marijgle Kortpenrong 20.05.1736 (DTBputtershoek)

Door de kerkeraad is bij Jannetje Tobias besteed het weeskind Marija, na het overlijden van Jan Bastiaense van Os. Voor dit lopend jaar tot mei 1714 en vervolgens tot mei 1715 op conditie van f 8-0-0, 12 tonnen turf en een deel tarwe, doch indien het kind overlijdt, volgt verrekening per week -10.09.1713

Jannetje Tobias houdt bij besteding door de kerkeraad Marij Jans van Os op de oude conditie (DTB Puttershoek 1 :1)

Jannetje van Schelven wordt verboden aan het avondmaal deel te nemen (zie aantekening bij haar zuster Sara Tobias)

Jannigje Tobias van Schelven is op 12.04.1716 absent geweest bij het H.Avondmaal. Zij heeft de predikant tijdens huisbezoek verteld, zich niet in staat te voelen te komen "wegens voortdurende ongenengte en harde woorden, ja tot slaans toe, met haar man". De laatste verslaapt zich namelijk dagelijks in dronkenschap - 1716

Jannigje Tobias is weer in alle rust aan het Heilig Avondmaal verschenen (DTB Puttershoek)

De diaconie betaalt aan Jannigje Tobias van Schelven f 4-0-0 voor het "meesteren van Aerjaentje Aryens van der Graefhaerhooft" -25.12.1717 (NHK Heinenoord)

Huijbert Deunhouder assisteert zijn zoon Pieter bij aangifte van zijn huwelijk met Angenietie Com van der Vlies -30.10.1721- (GaarderPuttershoek 1:ll)

Jannegie Tobias geeft aan het overlijden van het kind van haar zoon -pro Deo -10.11.1721 -(Gaarder Puttershoek)

Jannegje Tobias vermeld als lidmaat bij huisbezoek -18.06.1722 (DTB Puttershoek 1 :IlI)

Jannegje van Schelven geeft aan het overlijden van 't kind van Jan Janse van Hoek, gewaard door Grietie Jans en ondertekend -pro deo -02.03.1725 (Gaarder Puttershoek)

Jannigie van Schelven, wed. Huijbert Duevhouwer, assisteert haar dochter Pieternella bij haar huwelijksaangifte -28.05.1725 (Gaarder Puttershoek 1 :fl)

Compareren voor Huijbert van Wetten, notaris te Dordrecht: Johannes Schrijver en sijne huijsvrouw Heijltje van der Mast, mitsgaders Sijmon Geerlosse van Roon, Huijs-timmerman, alle drie wonende op Puttershoek welke verklaren ten verzoeke van Jannetje Tobiasse van Schelven, wed van Huijbert Pieterse Deunhouder mede won. op Puttershoek -20.10.1725 -(ONA Dordrecht nr. 758/inv .260)

Jannigie van Schelve, wed. Huijbert Deunhouder, getuige bij aangifte ondertrouw dochter Arjaantje - 05.07.1726 (GaarderPuttershoek2:1)

De wed. van Huijbert Pieters Deunhouder en Bastiaan A. Kuijper ontvangen (elk 50 %) f.12-0-0 wegens 't leggen van 3 rijsdammen in de Breehoek -1727 (polder Nieuw-Beijerland) .

Idem en Jacob den Heldt f.128-5..() voor het vletten van 171 hoogaars aarde voor verhoging boesemkade - 1730 (GA Maasdam XXXI)

Jannigje Tobias, wed. van Huibert Deunhouder met attestatie van Puttershoek vertrokken naar Puttershoek - 19.03.1750 (NHKfSt.Anthoniepolder)

Jannigje Tobias van Schelven met attestatie en acte van indemniteit naar St Anthonie-polder- 27.04.1751 (NHK Puttershoek)

MARIA TOBIAS:
Maria van Schelven, j.d, won. Puttershoek, ondertrouwt 04.12.1694 met Jan Bastiaens Hordijk, won. in de Lindt, wedr .van Aegje Jans -get. Tobias van Schelven -(DTB Puttershoek/NHK)

Maria Tobiasdr. van Schelven geeft aan het overlijden van haar kind en ondertekent -pro Deo -23.05.1696 (Gaarder Puttershoek 1 :llI)

Maria Tobias van Schelven vermeld als doopgetuige bij Tobias, zn.van Dirk Jaspers (de Heer) en haar zuster Sara -06.08.1696 (DTB Puttershoek)

Maria van Schelven, dr. van Tobias en Maria Maessen wordt vermeld in de "Geschiedenis en Genealogie van de Familie Hordijk", deel II/blz. 117 en deel IV/blz.118

Jacomina van Schelven, won. Puttershoek en Cornelis Arense Droogendijck geven hun voorgenomen huwelijk aan -pro deo -tekenen beiden -23.10.1700 (Gaarder Puttershoek)

Jacomijntje Tobias is niet verschenen aan het H.Avondmaa1~ zij en Lijsbeth van 't Hof hebben elkaar lelijk belasterd, waarover zij beiden hun beklag deden. De kerkeraad ontbood hen om zich te verzoenen; zij wilde wel en is gecompareerd. Verscheen echter nog niet aan het H. Avondmaal wegens haar ongerustheid - 13.04.1721 (DTB Puttershoek 1:1)

Jacomijntje Tobias, geh. met Cornelis Droogendijck bij huisbezoek bevestigd lidmaat te zijn -18.06.1722 (DTB Puttershoek I)

Jacomijntje Tobiasdr. is doopgetuige 09.10.1712 bij Maria, dr. van Hubert Pieterse~ 17.02.1726 bij Hendrik van der Veer en als wed. van Cornelis Droogendijck 27.01.1732 bij Jacomeijntie Droogendijck (DTB Puttershoek)

Jacomijntje Tobiasdr. geeft zelf het overlijden aan van haar dochter Marija op 05.09.1742 -pro deo (Gaarder Puttershoek)

Aangifte van overlijden van Jacomijntje Tobiasdr.van Schelven door haar zoon Arij Droogendijck -pro Deo -08.10.1722 (Gaarder Puttershoek)

IIIi
Isaack Isaacks van Schelven, gedoopt Jan Jansz
huwt 15.05.1679 Groningen
Jantien Bensinck 13.05.1648 Puttershoek, zn. van Isaack (IIb) en Sara

kinderen:
1. JANNES, gedoopt 27.11.1681 Meeden
2. LUTGERT, gedoopt 30.12.1683 Meeden
3. SARA, gedoopt 25.03.1688 Meeden
4. WILLEM (volgt IVh)
5. TRIJNTIJN, gedoopt ?.02.1691 Meeden
6. PIETERTIJN, gedoopt 22.04.1694 Meeden
7. ISAAC, gedoopt 09.08.1696 Westerlee

ISAACK
ISAACK VAN SCHELVEN huwt JANTIEN BENSINCK - Ned.Herv .Kerk -Groningen -15.05.1679 (Film NGVI Mormonen)

Isaack van Schelven verpacht land te Meeden, hij woont te Westerlee -21.12.16% (RA Meeden)

Isaak van Schelven wonende te Westerlee, verkoopt drie stukken groen land -13.01.1697 (RA Meeden)

Als lid vermeld: Meester Isaack chirurgijn -01.03.1681 en Jantijn Bensincks, huisvrouw van Isaac, Chirurgijn -01.03.1682- Lijst van lidmaten Meeden (Gr.) 1680-1825 -(DTB Meeden) -aanname dat het hier bovengenoemde Isaack Isaackzoon betreft.

Meeden (provicie Groningen) 19-11-1694: Roelof Harms voormond, Steffen Louwerts sibbevoogd, Isaack van Schelven vreemde voogd over de kinderen van Hilke Does en Doe Everts; afhandeling met Steffen Does. De vader Hilke Does is vader met Frouke als stiefmoeder (kinderen Harmen en Hindrik).
Een vreemde voogd was in het algemeen niet een verwant maar vaak een buurman.

JANNES
Ettyn Edes, gedoopt te Westerlee op 8 maart 1678. Zij is getrouwd te Westerlee op 4 april 1707, getrouwd aldaar op 1 mei 1707 kerkelijk met Jan Isaacs, zoon van Isaac van Schelven en Jantje Bensing. (Hij is later getrouwd te Westerlee op 30 november 1710, getrouwd aldaar op 30 november 1710 kerkelijk met Jantje Ottens, afkomstig uit Heiligerlee, gedoopt te Westerlee op 1 februari 1683, dochter van Otto Jans en Anje Haijes.)

Westerlee 04-04-1707 huwelijkscontract Jan Isaacs (zoon van Isaac van Schelven en zal. Jantien Bensing) en j.d. Ettien Edes (dochter van zal. Ede Jans en Wendelke Pieters), 300 gulden - 300 gulden, getuigen bruidegom mr. Isaac van Schelven vader, Willem Isaacs broer en Trijntien Wessels zuster, j.d. Lutgert Isaacs en Sara Isaacs zusters, getuigen bruid Wendelke Pieters moeder, Jan Edes en Jantien Freriks broer en zuster, Reijnt Dercks zwager, Daniel Dercks en Martien Edes zwager en zuster, Rempt Pieters oom, Grietje Pieters moei, Harm Ottes en Frouke neve en nichte, Pieter Jacobs en Dieuwertien Alberts neve en nichte, Hindrickjen Hindricks nigte, Willem Kiers, Evert Edes, Geert Huijs, Sijmen Six neefs.

Westerlee 30-11-1710 huwelijkscontract Jan Isaacs (zoon van mr. Isaac van Schelven en Jantien Bensings) en j.d. Jantien Ottes (dochter van zal. Otte Jans en Anje Haijes), 400 gulden - 200 gulden, getuigen bruidegom Isaac van Schelven vader, Willem Isaacs en Trijntien Wessels broer en aangehuwde zuster, Menne Dercks en Lutgert Isaacs zwager en zuster, getuigen bruid Jan Ottes, Haije Heeres, Michiel Berents broeders.

LUTGERT
Westerlee 08-01-1708 huwelijkscontract Menne Dercks (zoon van Derck Dercks en Elske Reijnts) en j.d. Lutgert Isaacs (dochter van mr. Isaac van Schelven en zal. Jantien Bensing), 100 ducatons - 50 ducatons, getuigen bruidegom Elske Reijnts moeder, Reijnt Dercks en Derck Dercks broers en Arent Hindricks zwager, Reijnt Jacobs neef, getuigen bruid mr. Isaac van Schelven vader, Jan Isaacs en Ettien Edes broer en zuster, Sara Isaacs zuster.

Westerlee huwelijkscontract RA Vcc van 11 september 1722: Derck Jans, zv. Jan Dercks en Aeltien Jans en Lutgert Isaaks, dv. Isaak van Schelven en Jantien Bersing. voor de bruidegom: Arijs Jarfkes staande in vaders plaatse en Aeltien Jans, moeder; Jannes Harms x Hille Jans, swaeger en suster. voor de bruid: Willem Isacks, broer; Jan Isacks x Jantien Jans, broeder en a.suster; Coert Derks x Pietertien Isacks, swaeger en suster; Daniel Derks x Martien Edes, van t voorige houwelijk swager en suster. getuigen: Hessel Alefs en mr. Michiel Harms.

TRIJNTIJN
RA V nn 2 Nieuwe Pekela 2-1-1722, deel 2, fol. 55 Hindrik Geerts Smook en Trijntje Isaaks, e.l. te Nieuwe Pekela, transporteren en dragen over aan haar broeder Jan Isaaks en Jantjen Ottes, e.l. te Westerlee, 'haar anpart in de ouderlike nalatenschap van wijlen Isaak van Schelven, met belofte dat sij transportanten bovengenoemd haar noijt daer over weder sullen anspreken ofte eenig regt daer op pretendeeren; mits dat Jan Isaaks en Jantjen Ottes so wel alle actien en anspraken, lasten en servituiten als de privilegien en geregtigheden daer op sijnde of mogende vallen te dragen en te genieten sullen hebben' voor 67 gl., 10 st. Getuigen: Hindrik Adams en Roelef Sjourds.

PIETERTIJN
Westerlee 29-12-1713 hc Coert Dercks (zoon van Derck Dercks en Anneke Dercks) en Pietertien Isaacs (dochter van mr. Isaac van Schelven en zal. Jantien Bensing), 200 gulden - 100 gulden, getuigen bruidegom Geeske Dercks wed. Jacob Willems, getuigen bruid Wiilem Isaacs en Trijntien Isaacs broer en zuster.

ISAAC (de jonge)
Isaac van Schelven is doopgetuige, samen met zijn vader  Isaac bij de doop van IIIh-2 Sara (Tobiasdr.) van Schelven -26.02.1670 (DTB Puttershoek)

(deze toelichtende teksten zijn voor een belangrijk deel afkomstig van Jacob Boerema)