Vierde generatie Van Schelven

IVa
Jacobus van Schelven, gedoopt 30.07.1660 Dordrecht, chirurgijn, begraven 26.08.1722 Dordrecht, zoon van Vincent (lIIb) en Catharijna van der Heijde
o.t./huwt 05.08.1696 Dordrecht/19.08.1696 Numansdorp
Rebecca van der Ruijght, gedoopt 04.10.1663 Rotterdam, overleden 24.04.1698, dochter van Isaac Abrahamse van der Ruijght en Clara Fenicx, en wed. van Henricus van Schelven (IVb).
o.t./huwt 2e I12.03.126.03.1702 Dordrecht
Pieternella Stock, wed. van Fredrick Mulder

Vincent van Schelven (IIIh) en Jacob van Schelven (tekenen!), getuigen voor Notaris Arent van Neten te Dordrecht als Mevr. Anna Davidson, wed. van za. de Heer Francoijs van den Burg, in zijn leven oud-raad. Voor haarzelf en mede namens haar broer Bernardus en zuster Catharina Geertruida Davidson compareert en verklaart, dat zij Sr. Bouthuijn machtigen namens hen te handelen in de executie van de nalatenschap van hun vader William Davidson -23.06.1682 -(ONA Dordrecht inv ..169/f.199)

JACOBUS VAN SCHELVEN J.M. van Dordt met REBECCA DE RUIJGHT, wed. van Henricus van Schelven wonende in Numantsdorp volgens attesttie van daar -Voor D'Heeren Pieter de Vries en Johan van Boedonck, schepenenSondach den 5 Augustij 1696 -Huwelijken Dordrecht Gerecht (GA Dordrecht)

JACOBUS VAN SCHELVEN J.M. van Dordrecht ondertrouwt 05.08.1696 Numansdorp met REBECCA VAN DER RUIJGHT, wed. van Henricus van Schelven -alhier op 19.08 getrout1696 (Trouwboek Numansdorp)

JACOBUS VAN SCHELVEN, wedochter woont bij de Wijnbrugh met PIETERNELLA STOCK, wed. van Fredrick Mulder woont in de Kolffstraat, beijde van Dordrecht -Sondach den 12e Maert 1702 -den 26e maert hier getrouwt -Huw .Dordrecht Gerecht (GA Dordrecht)

Jacobus van Schelven - f 3-0-0 26.08.1722 -Gaardersarchief doodenlijst 1700-1805 -(GA Dordrecht)

Compareert Sr. Francois Scholte, Chirurgijn te Rotterdam, echtgenoot van Mej. Anna van Gamen, zijnde mede-erfgename ab intestato van de overleden Pieternella Stock, in leven huisvrouw van Jacobus van Schelven, die in leven chirurgijn binnen de stad Dordrecht is, en maakt magtig Mons. Jacob Stock, mede chirurgijn te Dordrecht, voor deze erfenis -04.09.1722 -Not. Jacobus de Bergh (ONA Rotterdam inv.2097/fol.254)

Compareren diverse kinderen (resp. hun voogden, resp. hun gemachtigden) van Jenneke Stok, echtgen. van Jan van der Plas, in leven Schoenmaker te Dordt en van Maria Stok, wed. van Jan van Gamen, te Rotterdam, allen erfgenamen van de overleden Pieternella Stok, huisvrouw van Jacobus van Schelven, in leven Chirurgijn te Dordt, en uit dien hoofde mede geregtigden in de nalatenschap van deze Jacobus van Schelven15.09.1722 Notaris Herbert van der Meij (ONA Rotterdam inv. 2165/fol.600)

IVb
Henricus (Hendrijck) van Schelven, gedoopt 01.02.1660 Westmaas, overleden 1692 in Oost-IndiŽ, zoon van Jan (IIId) en Lijntge Jansdochter van Strijen
o.t./huwt 18.06.1684 Rotterdam
Rebecca van der Ruijght, gedoopt 04.10.1663 Rotterdam, overleden 24.04.1698 (Dordrecht?) dochter van Isaac Abrahamse van der Ruijcht en Clara Fenicx;
zij o.t./huwt 2e 05.08/19.08.1696 Dordrecht/Numansdorp met Jacobus van Schelven, j.m.van Dordrecht (zie IVa), zoon van Vincent (lIIb) en Catharijna van der Heijden

kinderen:
1. KLARA, gedoopt 17.03.1686 Rotterdam (get.:Jan Fenieck en Maria Majesteidt) (Ger. Gem. Rotterdam Register 15)
2. JOHANNES, gedoopt 13.02.1687 Rotterdam (get.: Johan Fenincks en Marya Feninckx) (Ger .Gem. R'dam Register 15)

Gedoopt : REBECKA, dochter van lsaac van der Ruijcht en Clara Fenicx -get.: Hubert van Helle, Maertge Jacobs, Maria Fenicx -04.10.1663 (Doopboek Ger.Gem.Rotterdam 1617-1811-DTB Rotterdam)

Henr. Jansz. van Schelven doet belijdenis 12.1682 (vertrokken) (DTB Numansdorp 1)

Compareert voor notaris J.van der Clou, Nicolaas van Dongen, Subt.Schout, e.a., als voogden van een nagelaten weeskind en verklaren een huis te hebben verkocht aan Sr. Hendrik van Schelven voor f 250-0-0 (tekent) -08.02.1684(ONA Rotterdam 1456/54)

H. van Schelven benoemt tot chirurgijn te Rotterdam -08.06.1684Register van de Chirurgijns deser Stede 1603-1759(R'damse Gilden -Chirurgijns/inv.m.26 -GA Rotterdam)

HENDRIJCK VAN SCHELTEN, j.m. van Niemantsdorp, won, onbekend. ondertr./huwt 18.06.1684 REBECCA V AN DER RUIJGHT , j.d. van onbekend. won. Hooghstraat (Trouw-Mannen Ger. Gem. Rotterdam 1650-1803DTB Rotterdam)

Abraham Cornelisz. van der Ruyght, parchamentbereijder en Neeltje Ariens, zijn huisvrouw (grootouders van Rebecca van der Ruyght) secluderen de weeskamer en benoemen langstlevenden tot voogd(es) -Notaris Arentvan der Graeff -23.01.1644 Extracten Weeskamer Rotterdam inv.323/f.252v (GA Rotterdam)

Compareert voor notaris Govert Gelef, Rotterdam, Cornelia van der Ruijcbt, j.d., won. alhier, dr.van za. lsaac van der Ruijcht, in zijn leven gerechtsbode deser stad, en verklaarde te prelegateren aan Rebecca en Margrietha van der Ruijgt, haar zusters, alle hare goederen onder voogdij van Johan Feijniets, haar grootvader en Jacobus Feijniets, haar oom -19.07.1685(ONA Rotterdam inv.975/f.675)

Compareren voor notaris J. van der Clou, Sr. Hendrik van Schelven, Chirurgijn, en Rebecca van der Ruijght, wonende binnen Rotterdam, en verklaren dat de langstlevende zal erven, zijn beiden elkaars voogd -tekenen als H.van Schelven en Rebecca van der Ruyght -05.01.1685(ONA Rotterdam 1456/160)

Bij beide dopen van de kinderen Klara en Johannes zoals vermeld in het Doopboek van de Ger.Gem Rotterdam Register 15: 01.05.1682 tot 14.07.1687, wonen Henderick van Schelve en echtgenote aan de Keizerstraat -dopen Ger. Gem 1617-1811 -inv. 425 (DTB Rotterdam)

Sr. Hendrik van Schelven e.a. vermeld als partij bij regeling en accordering van gecontracteerde somme van uitkoop door zijn vader Johan van Schelven Notaris J. van der Clou -23.09.1686 -(ONA Rotterdam 1459/36)

Voor notaris Zeeger van der Brugge, verklaart Sr. Johan Fenix, won. Rotterdam, zijn eerder opgemaakte testamenten van resp. 21.07.1672 en 28.05.1676 als vervallen, en zijn echtgenote Maria Jacobsdochter Majesteijd en zijn dogter Rebecca van der Ruycht, huisvrouw van Hendrik van Schelven, meester chirurgijn, alhier, tot mede erfgenamen in zijn nalatenschap naar haar legitieme portie -20.01.1688(ONA Rotterdam 847/5)

Compareert voor notaris P. de Custer te Rotterdam, Mejuffrouw Maria Phenix, verklarende haar zuster Catharina Phenix en haar broeder Jacobus Phenix tot erfgenamen, of haar kinderen, w .o. "hare susters dochter Rebecca van der Ruijght, huijsvrou van Heijndrijck van Schelleven, ende haer kint ofte kinderen" 02.03.1688(ONA Rotterdam inv.1150/f.64)

Johan van Schelven, Chirurgijn te Numansdorp benoemt zijn meerderj. zoon "Henricus van Schelven, Chirurgijn ende borger deser stadt" als voogd over zijn minderjarige kinderen en kinds-kinderen vanaf het tijdstip van zijn overlijden -Not. J. van der Clou -23.03.1688(ONA Rotterdam 1459/127)

Rebecca van Schelven krijgt betaald "vier gulden, twee stuivers, agt penningen over citz, by rekening en quitantie -f 4-2-8" als vermeld in "Rekening, bewijs en reliquar voor Geertruy de Moy, minderj. voordogter van Marten de Moy en de overleden Geertruy Conr. van Nerven" Not. Zeger van der Brugge -Registratie van alle inventarissen, boedel-cedullen, etc. 1684/1685 (ONA Rotterdam 839/29)

In de "Reeckeningen en Scheidingen, beginnende den 12 October 1673 en eindigend den 14 September 1689 (Nr.13)" is opgenomen: "komt bij opmaak van Rekeninge, Bewijs en Reliqua. die doende is Jan Feijniets, grootvader en bloedvoogd, Gerrit lsaacs, bij testamente van Za: lsaac van der Ruijght gesteld tot voogd over de drie voorkinderen van denselven van der Ruycht, geprocureerd aan Klara Feijnietx sijne eerste huysvrouw zal. (en na opvoering van alle baten en lasten): Rebecca van der Ruyght, huysvrouw van Hendrik van Schelven, houdt voor haarselven derdepart f 4231-18-4 , Rebecca ontvangt voorts f 17-7-12 voor geleverd volgens rekening en f 13-1-0 over goed voor de sits tot een rock, gebloemt catoen en verschoote penninghe voor een paar schoenen, naaygeld en andere te samen, terwijl Hendrik van Schelven voor medicamenten f 5-10-0 ontvangt, deze kosten alle ten laste van de boedel -(ONA Rotterdam -Not. G.van Gefelinv. 982/792-897-987)

"de Mr. Chirurgijns die door gebrek hebben moeten gaan vaaren sijn dese navolgende":

"Van Schelven" komt voor als nr. 8 op deze ongedateerde lijst met 25 namen Los vel papier in de map "Ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken 1685-1791 (Rotterdamse Gilden-Chirurgijns (inv. nI. 24 -GA Rotterdam)

Handschrift
H. van Schelven -(chirurgijn sinds) den 8 Junij 1684 -"in ostinjen overleden 1692"Register van de Chirurgijns deser Stede 1603-1759
(Rotterdamse Gilden -Chirurgijns -inv. nI. 26GA Rotterdam)

JACOBUS VAN SCHELVEN J.M. van Dordt met REBECCA DE RUICHT, wed van Henricus van Schelven wonende in Numantsdorp volgens attestatie van daar -Voor D Heeren Pieter de Vries en Johan van Boedonck, schepenen -Sondach den 5 Augustij 1696 -Huw Dordrecht Gerecht (GA Dordrecht)

JACOBUS VAN SCHELVEN J.M. van Dordrecht ondertrouwt 05.08.1696 Numansdorp met REBECCA VAN DER RUICHT, wed van Henricus van Schelven -alhier op 19.08 getrout -1696 (Trouwboek Numansdorp)

IVc
Isaak Centszoon van Schelven, gedoopt 23.08.1673 Den Hitsert (Zuid-Beijerland), overleden voor medio 1710 Biert(?), zoon van Cent (IIIe) en Aeltie Hendriks
o.t. 13.03. Zuid-Beijerland/huwt 28.03.1694 Biert
Neeltje Cornelisse Bosschieter, geboren voor 1679 Simonshaven, overleden na 1737 (Ouwerkerk-Z.), dochter van Cornelis Willemse Bosschieter en Emmerentsie Willemse; zij huwt 2e/ voor 26.05.1712 met Anthonie Hendrikse (van) Maaskant, gedoopt 13.03.1678 Numansdorp, zoon van Hendrik Cornelisz. en Annegie Willems van Hasselt

kinderen:
1. CENT, gedoopt 13.06.1694 Biert (get. Sara Centen) (volgt Va)
2. CORNELIS, gedoopt 28.10.1696 Den Hitsert (get. Cornelis Willemsz. Bosschieter, Lijsbeth Cornelisse Bosschieter) (volgt Vb )
3. WILLEM, gedoopt 10.05.1699 Biert (get. Grietje Willems Bosschieter) (volgt Vc)

136A. De helft van het leen (136 = De erfenis van jonkvrouw Agatha in Stollaarsdijk en de westtiende van Spijkenisse): 12.06.1640: Lambert d'Overschie, advokaat bij het Hof van Holland, voor Agatha Bremans, zijn schoonmoeder, bij dode van Hendrik Duyst van Voorhout, haar man, LRK 148 c.Arkel fo.37 -Uit: Repertorium op de Lenen van de Hofstede Putten 1229-1650 door J.C.Kort (OV1979/p.141)

Coopbrief van de Bierse Koorn Molen bij Daniel Gommerse Molenaer tot Spijkenisse van Vrouwe Agatha Breman met Erfpaghtreght van tachtig gulden volge11S graeffilijckheits-regt -18.04.1676 (OM Biert en Stompaert -inv.l)

Molenaar te Biert is van 1678 tot zijn dood in 1719 ene Gommert Marcusz. van Mannekus en aangenomen mag worden, dat in het kleine Biert geen tweede molenaar gelijktijdig actief was! -03.10.1990 (Mededeling van Secr. "Stichting Oud Geervliet")

Transport van de Bierse Koorn Molen verkoft bij Bastejaen Ingelse Vos aan Isaak Sente van Schellijngh. Wij Jan Hermanse Schout, Pieter van Os en Willem Ariense Heijndijk, scheepenen van Biert en Stompaert oirkonden ende bekennen dat voor ons is gekomen ende gekompareert Bastijaen Ingelse Vos de welcke verklaerde soo hij dat doet bij desen wel ende deughdelijck verkoft gecedeerd en getransporteert te hebben de Bierse wint Koorn Molen waer op de Hr Rentmeester (Johan Hanniman) wegens sijn principale den Erfpacht spreeckende heeft van taghtig guldens Jaerlijx aan Isaak Cente van der Schellijngh ende dat voor een som van vier hondert guldens gevend inde kontant geld waermede soude worde betaeldt de aghterstallijge Jaeren Erfpaght sijnde vijf Jaeren als tjaer 1688 tot 1692 inkluijs welke tot laste van de kooper sullen sijn en de blijven also de verkooper van de koop niet sal proflijteeren neemende de kooper verder tot sijne laste het opmaeken vant Mol(en)s Huijs alsmede de jaerlijckse verpondijnghe ofte andere Laste die bij D.Z.Groot Mogende Hr. Staten gekonsisteert soude mogen worden verbindende de kooper tot dies sijnde sijn persoon ende goederen en specijaal den voors. gekofte wint koorn Molen onder tot meerdere Seckerheijt en de verseckerijngh van de prestatie van de voors. koop en voldoenijnge van de gekondijtioneerde betalijnghe van de voors. Erfpachter Comparerende Sen! lsaakse van der Schellijngh dewelke verklaerde de voors. Coop wegens sijn soon mede te accepteeren, tot dies sijnde hem stellende als borgh ende mede schuldenaer verbindende nevens sijn soon in de sijn persoon en goederen hebbende en toekomende, onderwerpende deze aen des Hoves Reghten enz.,enz. Ten oirkonde desselve geteijkend -Actum den 22 February 1693 (gel Jan Hermans Schout, pieter van os, Willem Hein en voorts "dit is het merk geplaatst bij Cornelis Willems Bosschieter ontvangende sijn Contrare") (ORA Biert en Stompaert inv.l)

Schuldbrief ten Laste van lsaak Cente van der Schellijngh en ten behoeve van Tonis Syderveldt. Wij Jan Hermanse Schout Pieter Heijndrikse van Os en Willem Arense Heijndijk, schepen van Biert en Stompaert oorkonden ende bekennen dat voor ons persoonlijk is gekomen lsaak Cente van der Schellijngh dewelke bekende ende soo hij doet bij dese wel deughdelijck schuldigh te wesen aan Tonis Sijderveldt ofte Iemant dese sijne Actia verkrijgende den Somma van twee honderd guldens Capijtal spruijtende uijt saecke van deughdelijke geschoote en aengetelde gelde hem Compl ten danke aengeteld welk kapijtael den Compt. belooft heeft soo hij doet bij dese op te leggen binnen een Jaer naer dato deses de interesse van drie a vier percent int Jaer sijn vier gulden van ijder honderd en oft gebeurde dat dese houdende deses hem Compt desen langer geliefde te laten "gebruijken in s00 een geval sal de Compt. Jaerlijx interest moeten betaelen a vier percents doch niet langer als het den houder gelieven sal tot naer komijnge vant geene voorstaende en tot verseckrijngh van tselve daervoor verbint de Compt. sijn persoon ende goederen ende tot meerdere seckerheijte Compareert Cent lsaakse van der Schellijngh vader van den Comp. de welke verklaerde hem selven te stellen als borge ende mede principale schuldenaer verbindende tot dien sijnde nevens sijn soon mede sijn persoon en goederen der selve stellende ter Eerdwangh van alle Heere Hooven Righter en der Righter en President van den Hove van Holland en overgevende bij faute van voldoeninghe haere bij des selven hove vrijwillig te laten condemneren ..etc. etc. ..ten oirconde deses bij ons Schout en Schepenen voorn. ondertekent Actum den 8 Meij 1693. In marge: Alsoo Com. Willemse hiervoore een andere oblijgatij heeft gepasseert is desen gevrijdt (geen datum) Voorts onder de handtekening van Jan Hermanse, schout, Willem Ariense en Pieter van Os, staat: "dit is het merk ( ) geplaatst bij Cornelis Willems Bosschieter ontvangende sijn Contrare" -08.05.1693(ORABierten Stompaertinv.1)

Handschrift:
Den 28 Maert 1694 -ISAAC VAN SCHELLEVEN J :M: van den Hitsert met NEELTJE CORNELIS BOSSCHIETER J.D. van Sijmonshaaven
(Trouw Simonshaven en Biert /DTB Geervliet Nr.9)

ISAAC CENTEN VAN SCHELVEN, j.m. van Zuid Beijerland, won. Biert huwt NEELTJE CORN. BOSSCHIETER13.03.1694(Ondertrouw Zuid Beijerland)

Obligatie ten laste van Cornelis Willemse Bosschieter en ten behoeve van de Dyakonie van Biert Cornelis Willemse Bosschieter bekent schuldig te wezen 200 Carolus Guldens tot XX stuivers tstuk vier percent of vier gld. vanyder 100 sJaers -17.03.1694 (ORA Biert en Stompaertinv.l)

0 Cornelis Willemse Bosschieter bekent schuldig te wezen aan de erfgenamen van zal. Tonis Sijderveld de somma van 200 guldens 4 percent zijnde acht guldens 'sJaers tot 25 September 1695 en 100 guldens af te lossen. Verbint sijn persoon. goederen, sijn huys, schuur en erf ende boomgaert staende en gelegen bij de Biertse wint korenMolen streckende langhs de Biertse Dijk tot de Erf van het oude Mols Huijs -25.09.1694 -(ORA Biert en Stompaert inv.1)

Schout en schepenen verklaren te zijn ontboden "ten huyze van Corn. Willemse Bosschieter alwaer komende van derselven sieck te bedde liggende dogh sijn verstandt en sinnen volkome maghtigh" en noteren zijn laatste wil, waarbij o.a. "om alle sijne nalatenschap soo van benefijties als schulden te nomijneeren en te stellen, soo als hij doet bij desen Isaak Cente van Schellijngh en desselfs huijsvrou Neeltje Cornelis noghtans met dit besprek dat sij geinstijtueerde Erfgenaemen sullen moeten betalen aen Claes Claeszoon Braet de Somma van vijftigh Carolij Gulden te weten in twee termijnen" etc. -06.01.1699 (ORA Simonshaven. Schuddebeurs, Biert en Stompert -inv .13)

Claes Claeszoon Braet, gedoopt 09.11.1659 Hekelingen. huwt 1e met Marijtje Ariens, huwt 2e 27.04.1692 Simonshaven met Lijsbeth Cornelis Bosschieter, dr .van Cornelis Willems Bosschieter en Emmerentie Willems -Uit het 1e huwelijk een zoon Claas Claasz. Braat, geboren Biert of Niew-Helvoet, die als 1e huwt 20.09.1711 met Ariaantje GoudswaardF. Kwekel (OV1977/pag.216)

Cornelis Willems Bosschieter, schepen van Biert en Stompaert in een acte van 10.02.1699 (ORA Biert en Stompaert -inv.1),

Anthony Maeskant, schepen, vermeld in testament van Willem Heinsz.. Heyndijk -28.09.1711 (ORA Simonshaven, Schuddebeurs, Biert en Stompert -inv .10)

Transport van een Huys, Schuyr, Boomgaard, en verdere Zaken. staende ende gelegen langhs de Biertsche en Stompertsche Dijk soodaenijgh als sij verkoopster van Haer Vader Cornelis Willemse Bosschieter het in eijgendom beseten hebben. door Neeltje Corn. Bosschieter als gemachtighthe van haer man Anthony Maeskant aan Joost Pietersz. Sneep voor de som van sevenhondert vijf en twintigh guldens te betaelen als volgt drie hondert guldens gereet aan de verkoopster, een schepen schuldbrief ten behoeve van de Arme van Biert inhoudende twee hondert guldens a vier percent staende op de voors. parthij gehypothequeert en de Rest over Bethalingh van Weyhuyr die de Comparante verschuld is -26.05.1712 (ORABiert en Stompaert -inv.l)

Neeltje Cornelisse Bosschieter getuige bij de doop van Isaac (19.01.1716) en Antony (21.03.1722), kinderen van haar zoon Cent van Schelven te Haamstede, en zij dan gehuwd zijnde met Antony Hendrikse van Maaskant, won. Ouwerkerk(Z) -(Doopboek Haamstede).

Uit dit huwelijk worden drie zoons geboren, die elk een eigen stamreeks gaan volgen en in deze genealogie in aparte stamreeksen verder gaan, te.weten.
A Cent, gehuwd met 1e Leentje Stoffels Breekpot en 2e Neeltje Fokker
B Cornelis, gehuwd met 1e Barbara de Waal en 2e Maria van Klinken
C Willem, gehuwd met Maria van Doesburg


IVd
Dingeman Abramsz. van Schelven, gedoopt 27.04.1666 Lage Zwaluwe, aangifte overlijden 06.12.1723 Nieuw Beijerland, zoon van Abraham (IIIf) en Ariaentie Jansdochter van Bavel
huwt 1e 05.05.1691 Nieuw Beijerland
Annighje Herbertsdochter de Groot, geboren Sliedrecht, aangifte overlijden 23.09.1712, wed. van Cornelis Jacobse van den Broek, dochter van Herhert de Groot en N .N .
o.t./huwt 2e 26.10.119.11.1713 Nieuw Beijerland
Jannetje Cornelisdochter Langstraat, geboren Wieldrecht, aangifte overlijden 24.08.1723 Nieuw Beijerland,

Den 5de meij 1691 -DINGEMAN ABRAMSE VAN SCHELVE J:M: geboortigh van de laage Swaluwe met AAGHJE HERPERTS, weduwe van Cornelis Jacobse van den Broek, geboortigh van Sliedregt -Testis sponti pater Sponta sui juris (Trouwboek Nw .Beijerland 1 :IV)

Den 23e September 1712 -aangifte van het lijk van de huijsvrouw van Dingeman van Schelven (Annighje Herbertsdochter de Groot) pro Deo (Gaarder Nw.Beijerland l/II)

Huwelijksaangifte door Dingeman Abramsz. van Schelven met Jannetie Cornelis Langstraat -pro memorie 26.10.1713 (Gaarder Nw.Beijerland)

Den 26e October Ao.1713 -DINGEMANS ABRAMSZ. VAN SCHELVEN, wed. van Annetje Herbertsdochter de Groot, wonende aan de Zt.Zijde onder Nieuwbeijerlandt met JANNETJE CORNELISDR LA'NGSTRAAT, J:D: geboorig van Wieldregt en tegenwoordig mede wonende aan de Zt.Zijde onder Nieuwbeijerlandt -Alhier bevestigt op den 1e Novemb. 1713 (trouwboek Nw.Beijerland l:IV)

Jannetje Cornelisdochter Langstraat lidmaat -1721 (NHK Nw.Beijeland)

Aangifte van overlijden van DINGEMAN ABRAHAMS VAN SCHELVEN -pro Deo 06.12.1723 (Gaarder Nw .Beijerland l/II)

Aangifte van overlijden van Jannetje Cornelisdr. pro deo -24.08.1723 (Gaarder Nw .Beijerland 1/II)

Dingeman Abrahamszoon ontvangt:f 16-0-0 van de diaconie voor het onderhoud gedurende een half jaar kost en kleren van het kjnd van Haesie Tonis -1704 -(NHK Zd.Beijerland 205)

Idem voor de periode tot 01.05.1706 -1705(id206)

f 10,00 van 't gemene land over arbeidsloon van het helpen schieten van de watering bij Bastiaen Cuijper en aan alle bruggenshoofden op helpen schieten en baggeren in de herfsttijde -1705 -(polder Nw .Beijerland)

Bij hem besteed Leendert Bakker 1 jaar voor f 52-0-0, 2 zakken meel en 20 ton turf. Kleren ten laste van de armmeester. Lappen en benajen ten laste van de aannemer -1712 (NHK Nw.Beijerland)

Bij hem besteed als in 1712 tot 01.05.1714; idem voor 1 jaar tot 01.05.1715 voor f. 40.00 (NHK Nw .Beijerland)

IVe
Anthony (Teunis) Abrahams van Schelven, gedoopt 28.05.1673 Hooge & Lage Zwaluwe, overleden 12.0 l./begraven 14.01.1709 Dordrecht (Augustijnenkerk), zoon van Abraham (llIf) en Ariaentie Jansdochter van Bavel
o.t./huwt 31.05/15.06.1699 Dordrecht
Elisabeth Fenicx, gedoopt 03.05.1673 Dordrecht, dochter van Francois Fenix en Maria Andriesse Kandt; zij o.t./huwt 2e/ 17.11./09.12.1715 Dordrecht met Johannes Louwa, wedochter van Sas van Gent, beiden wonende in de Vleeschhouwersstraat, het huwelijk gesloten voor Ds. La Coste

kinderen:
1. MAYKE, gedoopt 06.05.1701 Dordrecht
2. ABRAHAM, gedoopt 03.09.1704 Dordrecht

Anthonie van Schelven verkrijgt attestatie van Leiden voor vertrek naar Dordrecht -07.04.1696 (N.H.Pieterskerk, Leiden)

Sondach den 31e Meij 1699 Anthony van Schelven, J.M. van de lage Swaluwe, wonende op de Hooge Nieuwstraet geassist. met Corstiaen Esselburgh desselfs goede kennis, en bij schriftelijk consent van desselfs vader met Elisabeth Fenicx J.D. van Dordregt, wonende in den Vleeschhouwerstraat, geassist. met desselfs moeder Maeijcken Andriesse Kant wed. van Francois Fenincx -den 15e Junij hier getrouwt -Huwelijken Dordrecht Gerecht (GA Dordrecht)

Volgens Begraafboek Nieuwe Kerk Dordrecht 1682-1724 worden nog begraven " 't kint van Anthonij van Schelven " op 18.11.1704, 10.02.1706 en op 21.05.1707 (GA Dordrecht)

Anthony van Schelven getuigt bij het huwelijk van Johannes de Hart, j.m. van Dordrecht, en Elisabeth van Geertruidenberg,. wonend in de Vleeschhouwersstraat, "dat de bruyts vader sieck sijnde, en sijn presentie heeft geconsenteert ~ de ondertrouw" -04.03.1708 (GA Dordrecht-Huwelijken Gerecht)

Anthony van Schelven -14.01.1709 ~ Begraafboek Augustijnenkerk (Dm 29-GA Dordrecht) Anthony van Schelven -12.01.1709Gaardersarchief doodenlijst 1700-1805 (GA Dordrecht)

Den 17.11.1715 proclameert JOHANNES LOUW A, wedn. van Sas van Gent, won. in de Vleeschhouwerstraat, zijn huwelijk met ELISABETH FENIKS, wed. van Anthony van Schelven, van Dordrecht, won. in de Vleeschhouwerstraat -Getrouwd den 9den Decemb. d.a.v. (DTB Dordrecht)

MAYKE:
Gedoopt Mayke, dochter van Anthony van Schelven en Elisabeth Phewnix -06.05.1701 (Doopboek NHK Dordrecht 1574-1703/GA Dordrecht)

ABRAHAM:
Gedoopt : Abraham, zoon van Antony van Schelven en Elisabeth Fenickx -03.09.1704 (Doopboek NHK Dordrecht),

Volgens het Begraafboek Nieuwe Kerk Dordrecht 1682-1724 worden begraven "t\kint van Anthonij van Schelven" op 18.11.1704, 10.02.1706 en op 21.05.1707 (GA Dordrecht)

Mogelijk, dat Abraham, gedoopt 03.09.1704 reeds op 18.11.1704 is begraven.

IVf
Jacomijntje Jacobsdochter van Schelven, gedoopt 04.11.1663 Heerjansdam, dochter van Jacobus (IIIg) en Ariaentien Arijensdr., ongehuwd

kinderen:
1. CORNELIA, gedoopt 03.04.1689 Heerjansdam get. SaaItie Jacobs

Gedoopt: Cornelia, dochter van 'ignoto patre' en Jacomijntie Jacobs -get. Saartie Jacobs -03.04.1689 (DTB Heerjansdam)

IVg
Arie Jacobszoon van Schelven, gedoopt 05.08.1668 Heerjansdam, zoon van Jacobus (IIIg) en Ariaentien Arijensdochter
o.t. of huwt 10.09.1689 Heerjansdam
Jannigje Joosten van Driel (de Pee), gedoopt 07.12.1659 Heerjansdam, dochter van Joost Ariensen en Neeltje Foppen

kinderen:
1. NEELTIE ARIENS, gedoopt 30.04.1690 Heerjansdamget. Teuntie Claas
2. JOOST ARIENS, gedoopt 19.08.1691 Heerjansdam -get. Pleuntge Jacobs
3. NEELTJE ARIENS, gedoopt 29.11.1694 Heerjansdam -get. Jannetje de Vos, o.t. 06.04.1720 Heerjansdam/huwt 28.04.1720 Capelle op d'IJssel met PIETER JANSE VAN DER LAAN, van Capelle op d'IJssel, wedr .van Lena Leenders van den Berg
4. JOOST, gedoopt 30.09.1696 Heerjansdam

Den 7.December 1659 -JANNlGJE -(Ouders) Joost Ariensen en Neeltje Foppen -get.: Claes Simonsen en Maeijke Ariens (Doopboek Heerjansdam 1:I)

Den 5 Augustus 1668 ARIE -(Ouders) Jacobus Isacksen van Schelven en Ariaentje Ariens - get. Isack Isacksen van Schelven, Arie Abramsen en Wilmtje Ariens (Doopboek Heerjansdam 1:I)

10 September 1688 - AARlJ JACOBSZ. en JANNETJE JOOSTEN, beijde van Heerjansdam (Trouwboek Heerjansdam 1:IV)

Inschrijving van de vader in het doopregister bij Neeltie en Joost als Arie Jacobuszoon en bij Neeltje met de toevoeging "van Schelven" (Dopen Heerjansdam 1:11 1680-1709)

Arij Jacobszoon van Schelven testeert gehuwd met Jannetje Joosten van Driel (ONA Zwijndrecht of Schobbeland 1707-1842inv.m.9157/f.442 -18.06.1715 (ARA Den Haag)

NEELTIE (1)
30 April 1690 -NEELTIE, (dr.van) Arij Jacobsz. en Jannetie Joosten -get. Teuntie Claas (Doopboek Heerjansdam)

JOOST:
19 aug.1691 -een kind gedoopt genaemt JOOST, de vader Arij Jacobse, de moeder Jannetje Joosten, getuijge Pleuntje Jacobs (Doopboek Heerjansdam)

NEELTJE:
29 November 1694 -gedoopt genaemt NEELTJE, vader Arie Jacobse van Schelven, de moeder Jannetje Joosten, getuijge Jannetje de Voss (DTB Heerjansdam)

1720 Den 5. April zijn bij ons na blijk van het trouwregt voldaan te hebben in wettige ondertrouw opgenomen en aangeteekent, behoorende onder het classis van drie gulden als PIETER JANSE VAN DER LAAN, weduwnaar van Lena Leenderts van den berg woonende onder Cappel op d'IJssel, met NEELTJE ARIENS VAN SCHELVEN j.d. van Heerjansdam op zijnen tijd bevestigt (Trouwboek Heerjansdam)

Den 4 april ontfangen van PIETER JANS VAN DER LAEN, wonende alhier, sullende trouwen met NEELTJE ARJENS VAN SCHELVEN wonende tot Heerjansdam -f 3-0-0 (Gaarder Capelle op d'IJssel 1720)

28 april PIETER JANSE VAN DER LAAN, Capelle met NEEL TJE ARIENSE VAN SCHELVEN, Heerjansdam (Trouwboek Capelle op d'IJssel -1720)

Compareren voor notaris Willem Romeijn, Capelle op d'IJssel, Pieter Jansz. van der Laan en Neeltje Arijens van Schelven, beijden man en vrouw, won. aan de 's Gravenweg onder de Ambagte van Capelle op díÕJssel -maken mutueel testament en benoemen voogden voor minderj. kinderen, w.o. Joost Ariens van Schelven 02.07.1720 (NA Capelle op d'IJssel nr.3113/blz.27)

O.a. Joost Ariens van Schelven wordt vermeld als voogd over de minderjarige kinderen in geval zijn zuster Neeltje Ariens van Schelven en/of-haar man zouden komen te overlijden -02.07.1720(Notaris Willem Romeijn -NA Capelle op d'IJsse13113/blz.29)

IVh
Willem Isaacks van Schelven, zoon van Isaac (IIIi) en Jantien Bensinck
huwt 27.04.1704 of 06.06.1704 Westerlee
Trijntje Wessels

Westerlee 06-06-1704 huwelijkscontract Willem Isaacs (zoon van mr. Isaac van Schelven en zal. Jantien Bensing) en Trijntien Wessels (dochter van Wessel Berents en Getruid Jans), 100 daler - kindspart, getuigen bruidegom de vader en Jan Isaacs en Lutgert Isaacs broeder en zuster, getuigen bruid Jan Wessels broer, mr. Berent Wessels broer, Jannes Heeuwes en Nantie zwager en zuster.