Stamreeks A zevende generatie Van Schelven

A-VIIa
Cent van Schelven, geboren/gedoopt 16.10./18.10.1750 Nieuw-Beijerland, schoolmeester, klokkenluider, timmerman en doodgraver te Piershil, overleden 07.08.1827 Nieuw-Beijerland, zoon van Isaac(A-Vla) en Elisabeth van der Schoor
ondertrouwt/huwt 1e 24.02./16.06.1782 Heinenoord
Annigje van Driel, geboren Goedschalkoord, gedoopt 17.03.1743 Heinenoord, aangifte overlijden 17.02.1796 Nieuw-Beijerland, dochter van Joost van Driel en Aaltje Moerkerke
ondertrouwt/huwt 2e/ 26.12.1797/19.01.1798 Nieuw-Beijerland
Maria van der Waal, geboren/gedoopt 01.11./05.11.1769 Heinenoord, overleden 01.11.1833 Nieuw-Beijerland, dochter van Willem Huigs van der Waal en Anna Hoogvliet

kinderen:

uit het eerste huwelijk
1. IZAAK, geb./ged. 31.01./04.02 1784 Nieuw-Beijerland (volgt A-VlIIa)
2. JOOST, ged. 10.04.1785 Nieuw-Beijerland, overleden 10.05.1785 Nw.Beijerland

uit het tweede huwelijk
3. WILLEM, geb./ged.16.10./21.10.1798 Nieuw-Beijerland (volgt A-VlIlb)
4. LEENDERT, geb./ged.14./21.09.1800 Nieuw-Beijerland, begraven 22.07.1801 Nw.Beijerland
5. ELISABETH, geb./ged. 05.10./08.11.1801 Nieuw-Beijerland, ongehuwd, overleden 15.05.1822 Nieuw-Beijerland
6. ANNA, geb./ged. 23.04/29.04.1804 Nieuw-Beijerland, overleden 28.02.1885 Piershil, huwt 1e/ 24.11.1830 Zierikzee met DIRK KLINGE, wedr. van Geertuij van '1 Hoff, zoon van Arie Klinge en Neeltje Monster; huwt 2e/ 07.09.1838 Gouds:waard met CORNELIS GROENEVELD, geb./ged. 31.12.1799/05.01.1800 Dubbeldam, boerenarbeider, later vlasboer, overleden 30.11.1871 Piershil, wedr. van Leijntje van Tol, zoon van Klaas Barendszn. Groeneveld en Maria Johannisdr. van Vaalen
7. Een kind dood geboren op 20.03. en op 21.03.1814 begraven Nieuw-Beijerland

CENT VAN SCHELVEN wordt in diverse functies in Nw.Beijerland vermeld. Als schoolmeester, daarbij tevens klokkenluider zijnde, wordt hij het minste genoemd. Dat hij bij zijn werk als timmerman tevens doodkisten maakte was in die tijd normaal. Volgens een rekening van de H.G. Armen te Strijen (1794) ontving hij voor het maken van een doodkist f 5-0-0. Zijn werk als doodgraver ligt in dezelfde lijn. Tussen 18!2 en 1816 verzorgt hij ook de aangiften van overlijden van diverse dorpsgenoten en wordt dan in de actes als timmerman vermeld In 1817 en 1821 staat hij genoemd als vlasboer.

D. 17 Maart 1743 -Kind: ANNIGJE - Ouders: Joost van Driel en Aaltje Moerkerke -Getuijge: Annigje van Driel (Doopboek Heinenoord 2:II)

Den 18 October 1750- k. CENT - V. Izaak van Schelven - M. Elzabeth van der Schoor - G. Maria Troost (DTB Nieuw-Beijerland l:III)

MARYA - geboren/gedoopt 1 Nov./5 Nov. 1769 - Ouders: Willem Huigz. van der Waal en Anna Hoogvliet - Getuige: Marija Resoort (Doopboek Heinenoord 2:II)

24 Meij 1782- Geeft zig aan CENT VAN SCHELVEN J.M. geboren en wonende alhier met ANNlGIE VAN DRIEL J.D. geboren en wonende te Goidschalxoord in den 3e Classe ontfangen voor den Bruijdegom -f 6.-.- (Gaarder Nw .Beijerland 2:1)

Goidschalxoort -Ik onderget. ANNIGTIE VAN DRIEL woonende alhier mij sullende begeven ten Heuwelijken Staat met CENT VAN SCHELVEN woonende te Nieuw Beijerland en ten opsigten van het Trouwen geeemaneerd volgens den Inhout van den orde daar van zijnde gehoorende onder den Classis van Ses Gulden aan te geven om vervolgens verklaren mij dezen conform het voorst. Regt te voldoen -Gedaan op den 24 Mey 1782 - get. annige van driel- (Gaarder Heinenoord 6)

16 Junij 1782 - CENT VAN SCHELVEN J.M.: geboren en wonende te Nieuw Beijerland met ANNlGJE VAN DRIEL J:D: geboren en wonende te Goidschalxoord (DTB Heinenoord 4:1)

Cent van Schelven, woont Nw .BId., verkoopt aan Jacob de Vroet, won. Goidschalkoord, een huis en erf aldaar, (belend oost: Jan Maaskant, west: erfgen. Pieter van de Werf, zuid: de oude vliet, noord: de dorpsstraat) en een tuin, (belend oost: Gerrit van der Heijde, west: Gerrit Teukens, zuid: de oude vliet, noord: de dorpsstraat) voor f 200-0-0 op hypotheek, afte lossen met f 25-0-0 per jaar met interest -Cent van Schelven tekent Jacob de Vroet met X -1787-(Gaarder Goidschalkoord)

21.11.1795 -Cent van Schelven wordt vermeld als commissaris van de "vergadering van weldenkenden" te Nw .Beijerland (GA Strijen 46).

Aangifte van overlijden van ANNETJE VAN DRIEL te Nw .Beijerland, door Bastiaan Tok, classis f 6-0-0 - 17.12.1796 (Gaarder Nw Beijerland 2)

Aantekening van het begraven van de vrouw van Van Schelven -19.12.1796 (Dm Nieuw-Beijerland 3)

Den 26e December 1797 compareerden ter Secretarie van Nieuwbeijerland CENT VAN SCHELVEN - weduwnaar van Annetje van Driel, geboren en wonende alhier en MARIA VAN DER W AAL Jongedogter gebooren te Heinenoord en wonende alhier, dog binnen t jaar gewoond hebbende te Purmerend, versoekende dat hun gegund moge worden drie proclamatien dat seijnde naar afkondiging van dien geene verhinderingen voorkoomende in den Huwelijken Staat te worden bevstigd (Dm Nw .Beijerland 4)

CENT VAN SCHELVEN, wedr.van Annegie van Driel, geb.en won. Nieuw-Beijerland, ondertrouwt 26.12.1797 met MARIA VAN DER WAAL, j.d, geb. Heinenoord en won. Nieuw-Beijerland -beide in de classis f 6-0-0 (Gaarder Nw .Beijerland 2/1797)

Den 19e Januarij 1798 compareerden voor de ondergetekende Leeden der Municipaliteit van Nieuw Beijerland als Commissarissen tot de Huwelijkszaaken CENT VAN SCHELVEN, weduwnaar van Annetje van Driel, geboren en wonende alhier en MARIA VAN DER W AAL Jonge Dochter te Heijnenoort, mede wonende alhier en binnen 't jaar gewoond hebbende te Purmerend, versoekende met den anderen in den Huwelijken Staat te worden bevestigt. En naar dat ons gebleeken is dat de drie proclamatien, zoo alhier als te P onverhindert zijn gegaan, hebben wij dat versoek niet kunnen weijgeren, maar de opgemelde personen volgens 't Formulier hier vooren Folio 5 verso geinseneerd in den Huwelijken Staat bevestigt (Dm Nieuw-Beijerland4)

Cent van Schelven betaalt voor (een) Ary Vermeulen f 16-16-2 terug op diens schuld aan de diaconie van de Ned.Hervormde Kerk en zorgt tien jaar later ook voor de aangifte van diens overlijden -12.07.1812 .Wie deze Ary Vermeulen was is niet bekend (N.H. Kerk 1802/03, resp. ES Nw .Beijerland)

Cent van Schelven, timmerman, doet aangifte van overlijden van o.a. Neeltje Verkerk (03.06.1814), Maatje Snel (13.10.1814), Anna Kool (21.03.1815), met het beroep van vlasboer van o.a. Elisabeth Oosterman (24.03.1817) en als aangehuwde broeder tevens vlasboer, oud 70 jaar, van Bastiaan Dam, echtgenoot van zijn zuster Lena (20.07.1821) -diverse aktes (BS Nieuw-Beijerland)

In 1829(!), vlasboer te Nieuw-Beijerland zijnde, wordt Cent van Schelven genoemd als eigenaar van de kadastrale percelen Nieuw-Beijerland A258, 324, 325, 326 (= huis nr.81), 327 (= huis nr. 82) en 328 (= huis nr.82) (Oorspr. Aanwijsbare Tafel)

Aangifte van een doodgeboren kind van Cent van Schelven, timmerman, 63 jaar en Maria van der Waal, 42 jaar, geboren in huis No.53, alhier -20.03.1814 -acte 16 (ES Nieuw-Beijerland)

Aangifte door o.a. Willem van Schelven, arbeider, zoon, van het overlijden op 07.08.1827 in huis No.53, alhier van CENT VAN SCHELVEN, timmerman, oud 76 jaar, geb. en won. Nw .Beijerland, echtgenoot van Maria van der Waal, zoon van Isaac van Schelven en Elisabeth van der Schoor - 07.08.1827- acte 34 (ES Nw .Beijerland)

Aangifte door Willem van Schelven, 33 jaar, arbeider, zoon, van het overlijden op 01.11.1833, des voormiddags 10 uur, in huis nr. 21, van MARIA VAN DER WAAL, arbeidster, 61 jaar, geb. Heinenoord, wed. van Cent van Schelven, dochter van Willem van der Waal en Anna Hoogvliet - 01.11.1833 -acte 33 (ES Nw .Beijerland)

JOOST:
10.05.1785- aangifte van het overlijden van een kind (Joost) van Cent van Schelven op in de classis van f 6- 0-0 (Gaarder Nw .Beijerland)

LEENDERT:
22.07.1801 -aangifte van het begraven van een kind (Leendert) van Cent van Schelven in de classis van f 6- 0-0 (Dm Nieuw-Beijerland 3)

ELISABETH:
Cent van Schelven, oud 72 jaar, vlasboer en echtgenoot van Maria van der Waal, oud 50 jaar, doet aangifte van overlijden van zijn kind Elisabeth, oud 20!/2 jaar -15.05.1822 (ES Nw .Beijerland)

A-VIIb
Issaac van Schelven, gedoopt 25.10.1761 Nw. Beijerland, landbouwer met tussen de 25 en 30 ha. land in de polders Oud- en Nieuw-Piershil, en Nieuw-Beijerland, diaken Piershil (1805), gemeenteraadslid (1822/1823), overleden 09.10.1837 Piershil, zoon van Isaac (A-VIa) en Elisabeth van der Schoor
ondertrouwt/huwt 1e/ 27.07/19.08.1787 Piershil/ Nieuw-Beijerland
Geertruy Hoppel, gedoopt 31.05.1767 Nieuw Beijerland, aangifte overlijden 14.12.1791 Piershil, dochter van Comelis Jacobs en Adriana Adriaansdr. Hoppel
ondertrouwt/huwt 2e/ 22.02/17.03.1793 Zuid Beijerland
Teuna Teunisdr. Trouw, geboren/gedoopt 19.12./23.12.1770 Den Hitzert, dochter van Teunis Trouw en Maertie Schuijebeurs

kinderen:

uit het eerste huwelijk
1. ISAAK, ged. 22.06.1788 Piershil, aangifte overlijden 29.12.1791 Piershil
2. CORNELIS, ged. 28.11.1790 Piershil, aangifte overlijden 14.12.1791 Piershil

uit het tweede huwelijk
3. MAERTJE, geb./ged. 04.12./10.12.1797 Piershil, aangifte overlijden 23.12.1797 Piershil den 25 October 1761 - k. ISAAC - V. Isaac van Schelve - M. Elisabeth Leenderse van der Schoor - G. Willem Leenderse van der Schoor en Maria Willemse Sinkweg (DTB Nw Beijerland 1 :III)

Den 31 Meij 1767- GEERTRUI - V. Cornelis Jacobs Hoppel - M. Adriana Adriaansdr. Hoppel - G. Maria Adriaansdr. Hoppel (DTB Nieuw-Beijerland 1 :III)

Den 23 December 177- -K. TEUNA - geb. 19 Dec: V. Teunis Trouw -M. Maartie Schuijebeurs - G. Maike Trouw (DTB Zuid-Beijerland 2)

July 1787- IZAK VAN SCHELVE J.M. geboren te Nieuwbeijerland en woonende alhier zullende trouwe met GEERTRUY HOPPEL J.D. geboren en woonende onder Nieuwbeijerland geeft zig aan in de le Classe f 30.-- (Gaarder Piershi13 :I)

27 Julij 1787- Geeft zig aan GEERTRUIJ HOPPEL J.D. geboren en wonende alhier met ISAAC VAN SCHEL VEN J .M. geboren alhier en wonende onder Piershil in den 1e Classe voor de bruijd ontfangen f 30. - -(Gaarder Nieuw-Beijerland 2:I)

Den 27 Juli 1787 - ISAAC VAN SCHELVEN J:M: gebooren alhier en woonende te Piershil met GEERTRUI HOPPEL J:D: gebooren en woonende alhier, getrouwt naar afgeleverde Att: van Piershil en Koorendijk, den 19 Aug:1787 (DTB Nieuw-Beijerland l:IV)

ISAAC VAN SCHELVEN J.M. geb. te Nieuw Beijerland en wonende alhier en GEERTRUIJ HOPPEL J.D. geb. en wonende te Nieuw Beijerland hebben alhier na den 27 Julij te Nieuw Beijerland, volgens een wettig betoog in wettigen ondertrouw opgenomen te zijn, den 29 Julij, 5 en 12 Aug: hunne huwelijkse voorstellingen ongehindert gehad, waarvan den 18 Aug: aan die van Nieuw Beijerland een wettig bericht is afgegeven (DTB Piershil3:ll)

Teuna Trouw doet belijdenis 08.02.1788 (NHK; Zuid Beijerland)

Isaacq van Schelven doet belijdenis op 13.04. 1788 (NHK Piershil Nr .1/fol.87)

Teuna Trouw met attestatie naar "den Korendijk" - 11.01.1790 (NHK Zuid Beijerland 11)

Den 14e december 1791 Geeft Jan van der Schoor aan het lijk van GEERTRUIJ HOPPEL, in leven huisvrouw van Izaac van Schelleven, als te gehooren in de vierde Classis, dus f 3:0:0: (Gaarder Piershil3:ll)

Den 22e Februarij 1793 geeft zig aan IZAAC VAN SCHELVEN Wedr. van Geertruij Hoppel, woon: alhier, om te trouwen met THEUNA TROUW J :D: geb: en woon: te Zuid Beijerland, den Hitzert, als te gehooren in de Vierde Classis, dus f 3 (Gaarder PiersbiJ13:I)

Den 22 Februarij 1793 - TEUNA TEUNISDR. TROUW wonende alhier met ISAAC VAN SCHELVEN wed. van Geertrud Hoppel, wonende onder Piershil voor de bruid in de 4e Classe f 3 (Gaarder Zuid-Beijerland 2:ll)

1793 -ISAAC VAN SCHELVEN, wedr van Geertruij Hoppel, geb.te Nieuwbeijerland, won. alhier en THEUNA TROUW J.D. geb. en woonende op den Hitzert na den 22 Febr. 1793 volgens een wettig betoog op den Hitzert in wettigen ondertrouw opgenomen te zijn, hebben alhier den 24 Febr: 3 en 10 Maart hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad, waarvan den 13 Maart aan die van den Hitzert een wettig betoog is afgegeven (DTB Piersbil3:ll)

Den 22 Febr. Ao.1793 -ISAAC VAN SCHELVEN Wednaar van Geertruij Hoppel, geb: te Nieuwbeijerland & wonende te Piershil met THEUNA TROUW J.D. geb: & won: alhier. get. 17 Maart (DTB Zuid-Beijerland 2 en 3)

Teuna Trouw met bewijs van indemniteit naar Piershil- 15.11.1793 -(NHK Zuid- Beijerland 12)

29.05.1796 -Teuna Trouw vermeld als getuige bij doop van Maartje van Dijk (DTB Zuid-Beijerland)

Het bezit van lsaac van Schelven in de polder van Oud- en Nieuw-Piershil ligt ten zuiden van land behorende aan Adrianus van der Waal (Gaarder Piershil 3: IV -1798)

10.08.1800 - Teuna Trouw vermeld als getuige bij de doop van Maartje Boender (DTB Nieuw-Beijerland)

1810 - Als landbouwer te Piershil komt lsaac van Schelven voor op de lijst van de 600 hoogst aangeslagen personen in de provincie Zuid-Holland- Aanslag 1449 (RA Zuid-Holland/Binnenlandse Zaken)

Izaak van Schelven, bouwman, won. Piershil, eigenaar van de kadastrale percelen Nieuw-Beijerland: A86 (=huis no.13), 108 t/m 110, 114 t/m 116, 117 (=huis no.3) tlm 120, 122, 123, 178, 179 en B 56 t/m 62, 210, 211,233,234,241, en 242 (O.A.T.1829)

Izak van Schelven is in de polders Nieuw-Piershil en Nieuw-Beijerland eigenaar van diverse percelen bouwland groot resp. 4 mergen 389 roe (nr.180/181) en 4 mergen 326 roe (no.172/173), 3 mergen 407 roe (no.154/155) en 14 mergen 388 roe (no.37/42), alsmede weiland groot 215 roe en 1 merge 196 roe (Archief Streekmuseum Heinenoord)

Isaac van Schelven, bouwman, echtgenoot van Teuna Trouw, heeft testament gepasseerd bij notaris Daniel Los -05.08.1835 (NA Nw Beijerland)

31.08.1837- lsaac van Schelven's zuster Lena, weduwe van Bastiaan Dam overlijdt en laat testamentair land aan hem na, waarvan het transport tengevolge van zijn overlijden op 10.10.1837 (dus twee maanden later) aan erfgenamen eerst op 04.01.1838 plaatsvindt (NA Nieuw-Beijerland)

Aangifte van overlijden op den tienden dezer maand om 4 uur v.m. van ISAAC VAN SCHELVEN, zoon van Isaac van Schelven en Elisabeth van der Schoor, en echtgenoot van Teuna Trouw, zijn huisvrouw - 10.10.1837- acte 17 (ES Piershil)

ISAAK:
Den 22 Junij 1788) is gedoopt een kind genaamd lsaak, de vader lsaac van Schelven, de moeder Geertruij Hoppel, geheven door den Vader (DTB Piersbil Jl:ll)

Den 29e december 1791 Geeft Jan van der Schoor aan het lijk van het kind van Izaac van Schelleven genaamd Izaac, als te gehooren in de Vierde Classis, dus f 3:-:- (Gaarder Piershil3:ll)

CORNELIS:
Den 14e december 1791 geeft Jan van der Schoor aan het lijk van het kind van Izaac van Schelleven genaamd Cornelis, als te gehooren in de Vierde Classis, dus f 3 :-:- (Gaarder Piershi13:ll)

MAARTJE:
Den 23 december 1797 geeft Izaac van Schelven aan het lijk van zijn kindje gent: Maartje als te gehooren onder de Classis van zes Guldens, dus f 6:-:- (Gaarder Piershil3:ll)

A-VIIc
Cent van Schelven, gedoopt 06.02.1763 Haamstede, overleden 17.01.1805 Brouwershaven, zoon van Cornelis (A-VIb) en Joppa Adriaensdr. Glopper
ondertrouwt 07.09.1791 Brouwershaven
Bastiaantje Rooy, geboren/gedoopt 24.01.129.01.1769 Brouwershaven, overleden 09.11.1836 Brouwershaven, dochter van Adriaan Rooy en Suzanne Konstantze

kinderen:(alle geboren/gedoopt Brouwershaven)
1. CORNELIS, geb. 13.10.1792 Noordgouwe overleden 08.12.1795 Brouwershaven
2. ADRIAAN, geb./ged. 05.01./12.01.1794 (get. Levina Roy) (volgt A-VlIIc)
3. JOPPA, geb./ged. 22.07./26.07.1795 (get.Neeltje van Schelven)
4. SUZANNA, geb./ged. 10/21.08.1796 (get. Johanna van der Bijl), overleden 1867, huwt 17.06.1813 Brouwershaven met LEENDERT VAN DER SLUIS, geb. 1794, overleden 1860
5. CORNELIA, geb./ged. 11.03/25.03.17'98 (get. Levina Rooij), overleden 30.09.1798 Brouwershaven
6. CORNELIS, geb./ged. 18.09./29.09.1799 (get. Neeltje van Schelven)
7. CONSTANT, geb./ged. 30.10/09.11.1800 (get. Johanna van der Bijl), overleden 23.11.1801 Brouwershaven
8. JOB, geb./ged. 29.08/05.09.1802 (get. Pieternella de Vos en Pieternella de Glopper), overleden 16.11.1802 Brouwershaven, tweeling met
9. JOPPA, geb./ged. 29.08/05.09.1802 (get. als bij JOB), overleden 11.12.1802 Brouwershaven
10. CONSTANT, geb./ged. 13.12./25.12.1803 (get. Johanna van der Bijl) (volgt A-Vllld)
11. CENT, geb./ged. 23.06/07.07.1805 (get. Constant Rooij) (volgt A-Vllle)

Den 6 February 1763 -CENT VAN SCHELVE, zoon van Cornelis en Joppa Adriaensdr. Glopper (Doopboek Haamstede )

Bastiana Rooij getuige bij de doop van Adriana Rooij, dochter van Constant Rooij en Johanna van der Bijl - 05.01.1806 -(DTB Brouwershaven)

CORNELIS:
08.12.1795 -overleden een zoon van Sent van Schelven, 3 jaar, genaamd Cornelis 1795 -(DTB Brouwershaven)