Stamreeks A elfde generatie Van Schelven

A-XIa
Cent van Schelven en Elisabeth Houtman (1915) Cent (A-11a) en Suzanna Houtman - 9 april 1934Cent van Schelven, geboren 09.04.1894 Alblasserdam, onderwijzer, kantoorbediende (1912-1916), klerk Gem. Fin. Administratie, Rotterdam (1916-1920), administrateur van de Gemeentelijke Financiën te Soerabaja (1920-1942), Hoofd Administratie Pensioenen (1947-pensioen 1951), Administrateur Nederlands Rode Kruis, Vlaardingen (1951-1966), overleden 25.09.1992 Vlaardingen, zoon van Aart Adrianus (A-Xb) en Johanna Hollander
huwt 1e 19.02.1920 Schiedam
Elisabeth Susanna Houtman, geboren 30.12.1895 Schiedam, overleden 29.03.1947 Schiedam, dochter van Cornelis Houtman en Wilhelmina Adriana Rademaker
huwt 2e 15.01.1948 Schiedam
Trijntje Brouwer - 2e echtgenote van Cent (A-XIa) - 1958Trijntje Brouwer (Catrien), geboren 21.11.1905 Maassluis, overleden 02.12.1997 Rotterdam, begraven op de Begraafplaats "Beukenhof', Schiedam, dochter van Ary Cornelis Brouwer en Cornelia van der Windt. Overleden 02.12.1997 Rotterdam.
Uit beide huwelijken geen kinderen

Aangifte van geboorte -09.04.1894 - acte 51 (BS Alblasserdam)

Mededeling van overlijden van Elisabeth Susanne van Schelven, geboren Houtman - 51 jaar -getekend C. van Schelven - Schiedam, 29.03.1947 (Adv.Coll.CBG)
 


Cent (A-XIa) rond 1955 Elisabeth Susanna Houtman (~1940) Cent (A-11a) als administrateur Rode Kruis - 1957Verloofd: Catr. Brouwer en C. van Schelven - Schiedam, 20.09.1947 (Adv.Coll.CBG)

Gehuwd: C. van Schelven en Catr. Brouwer - Schiedam, 15.01.1948 (Adv.Coll.CBG)

Dankbetuiging voor belangstelling bij huwelijk - getekend C. van Schelven en Catr. Brouwer -Schiedam, 15.01.1948 (Adv.Coll.Hein.).

de Indrapoera van de Rottedamse LloydCent van Schelven en zijn echtgenote verbleven in diverse interneringskampen in Nederlands-Indië gedurende de Japanse bezetting en het daarop volgende bewind van Soekarno (1942-1946). Zij repatrieerden met het s.s. "Indrapoera" en kwamen 04.06.1946 in Rotterdam aan.

A-XIb
Izak Huibertus (A-XIb) - 1962 Neeltje van Eijk, echtgenote van Izak Huibertus - 1960 Izak Huibertus van Schelven, geboren 24.07.1907 Nieuw-Lekkerland, overledenNeeltje van Eijk ~1932 11.02.2006 'tIzak Huibertus (A-XIb) - juni 1943-Harde, vakleraar aan de Nicolaas Witsenschool voor scheepsbouw te Rotterdam (tot 1972), zoon van Aart Adrianus (A-Xb) en Johanna Hollander
huwt 23.12.1931 Schiedam
Neeltje van Eijk, geboren 18.09.1907 Schiedam, dochter van Hendrik van Eijk en Neeltje van Schijndel, overleden 28.03.1992 Heerde
samen begraven op de gemeentelijke begraafplaats in 't Harde.

 

A-XIb Izaak Huibertus (2005)kinderen: (alle geboren Schiedam)Marigje (A-XIb-5) 1963Neeltje (A-XIb-4) 1961
1. JOHANNA (Joke), geboren18.09.1932, huwt JAN DE BOER (†) - Zierikzee
2. HENDRIK (Henk), geboren 22.06.1934 (volgt A-XIIa) - Heerlen
3. JANNETJE (Netty), geboren 07.10.1936, huwt HENDRIK DE BRUIJN - Elburg
4. NEELTJE (Elly), geboren 28.10.1939, huwt GERRIT BRINKMAN - Middelburg
5. MARIGJE (Marja), geboren 28.09.1942, huwt CORNELIS ARIE VAN DEIJK - Kemseke (B)Graf van A-XIc Thomas Aart - klik voor een vergrotingA-XIc
Thomas Aart van Schelven, geboren 29.01.1875 Holland (Michigan, USA), lid van de firma Van Schelven & Ran, overleden 30.01.1964 South Haven (Michigan USA), zoon van Gerrit (A-Xc) en Priscilla Beocos Baay
huwt 09.05.1904 Mount Clemens (Michigan USA)
Vera Winnefred Twitchell, geboren 09.08.1881 Blanchard (Michigan USA), overleden 30.08.1957 South Haven (Michigan USA), dochter van Charles Robert Twitchell en Amanda Darling Morrison (Cedar Springs, Michigan USA )
Pauline vierde haar 101e verjaardag in mei 2007
Graf van Pauline (A-XIc-1) en haar echtgenoot Davis Jerome Baer - klik voor een vergrotingkinderen:
1. PAULINE, geboren 04.05.1906 Cedar Springs (Michigan USA), huwt 14.06.1930 Cedar Springs (Michigan USA) met DAVIS JEROME BAER, geboren 31.05.1903 Cedar Springs (Michigan USA), overleden 03.05.1974 South Haven (Michigan USA), zoon van John Dawson en Minie Susan Davis

 


Pauline en Davis Jerome Baer kregen vier kinderen:                                                                             Pauline werd in mei 2007 101 jaar oud
1. Tomas Baer
2. Barbara  (Baer) Bradley
3. Vera Jane (Baer) Dougher , geboren 16.08.1940, South Haven Community Hospital, South Haven, Michigan, USA
huwt 24.08.1963 met Paul Francis Dougher, geboren 09.01.1939, St. Catherine's Hospital, East Chicago, Indiana, USA
Het huwelijk werd voltrokken in St. Basil Catholic Church, South Haven, Michigan USA.
Kinderen:
1. Stacey Lorraine (Dougher) Klemp, geboren 22.09.1967 in het Booth Memorial Hospital, New York City, NY, USA.
Huwt op 12.04.1996 in Unity Temple, Oak Park, Illinois met David Wayne Klemp, geboren 22.03.1967.
2. Catherine Dougher Klemp, geboren 30.12.1999, Avista Adventist Hospital, Louisville, Colorado, USA
3. Alexander Moro Klemp,  geboren 09.06.2004, Avista Adventist Hospital, Louisville, Colorado, USA
4. Gretchen  (Baer) Peard

A-XId
Prof. Dr. Aart Arnout van Schelven, geboren 11.11.1880 Haarlem, theologisch doctor, gereformeerd predikant, laatst te Vlissingen, hoogleraar Vaderlandse en Algemene Geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, Ridder Ned. Leeuw, overleden 19.05.1954 Aerdenhout, zoon van Ds. Bastiaan (A-Xd) en Louiza Diederika van Teijlingen
huwt 07.06.1921 Overveen, gem. Bloemendaal
Else Wilde, geboren 09.10.1891 Wenen, overleden 10.03.1982 Haarlem, dochter van Carl Wilde en Paula Eleonora Neumann

kinderen: (alle geboren Haarlem)
1. LOUISE CARLA, geboren 11.05.1925, medisch secretaresse, huwt 10.12.1952 Bloemendaal met dr. ALFRED POTASSE, geboren 30.06.1925 Utrecht, medicus, zoon van Cornelis Herbertus Potasse en Aaltje Elisabeth Kummel
2. DIEDERIK ISAAK, geboren 23.12.1927 (volgt A-XIIb)
3. PAULA BASTIANA, geboren 15.07.1929, huwt 1e/ 28.09.1951 Overveen (huwelijk door echtscheiding ontbonden d.d.02.04.1962) met Mr. HUGO PHILIP HENDRIK SLUYTER, geboren 25.08.1926 Nijmegen, jurist, zoon van Minne Sluyter en Hendrika Moriën; huwt 2e/ 18.05.1966 Overveen met FRANS MAAS, geboren 22.10.1924 's-Gravenhage, zoon van Jan Willem Maas en Titia Bergmans

Gehuwd: Else Wilde en Dr. A.A. van Schelven, Boedapest/Haarlem 07.06.1921 (Adv.Coll.CBG)

Prof. Dr. A.A. van Schelven te Haarlem, hoogleeraar aan de V.U. te Amsterdam herdenkt het feit, dat hij 25 jaar geleden te weten op 19 December 1918 promoveerde tot doctor in de theologie op zijn inaugureele oratie getiteld: "Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie in het laatste kwart der 16e eeuw". In dat jaar volgde zijn benoeming tot hoogleeraar aan de V. U. en door aanvaarding van deze benoeming verloor hij zijn status als predikant, die hij op dat moment in Vlissingen was. Doceert vaderlandse en alg. geschiedenis van de Middeleeuwen tot aan de vrede van Munster. Gaf in die functie ook les aan H.K.H. Prinses Juliana. - 16.12.1933- (Krantenknipsel)
Dr. Aart Arnout van Schelven, Hoogleeraar, geboren Haarlem, 11.11.1880, Ger. Gymnasium Amsterdam, student Vrije Universiteit Amsterdam, afd. Theologie; Doctor in de theologie (1908); predikant Ger. Kerk te Maarssen (1909-1914), idem te Vlissingen (1914-1918), sedert 1918 hoogleeraar V.U. Amsterdam in vaderlandsche en alg. geschiedenis der middeleeuwen en van den nieuweren tijd tot ca. 1648; lid van de Commissie voor 's Rijks geschiedkundige publicaties; besturend lid van het Historisch Genootschap Utrecht

Publicaties op zijn naam (Uit: "Wie is dat" - Naamlijst van 3600 bekende personen - Uitgave Martinus Nijhof, Den Haag -1935)

Dr A.A. van Schelven, „De Idee van den Vooruitgang”,
Kampen — J.H. Kok, 1927.
Hier ligt voor ons de rectorale rede, door prof. Van Schelven gehouden aan de Vrije Universiteit, d.d. 20 Oct. 1927. De hoogleeraar houdt zich streng aan zijn eigen terrein; wat te meer te bewonderen valt, omdat hij met de theologische faculteit niet alleen in vrede, niet alleen in bewusten vrede, maar ook in bondgenootschappelijken vrede leeft. Dat hij het onderwerp niet behandeld heeft uit het standpunt der theologie, maar binnen het raam van eigen studie, geeft te grooter waarde aan de hier aangeboden studie. Immers, wat het geloof belijdt, moet |141c| op de verschillende wetenschappelijke terreinen uitgewerkt worden en kan dan zoo de gereformeerde wetenschap vooruitbrengen. De rede van prof. v. Schelven getuigt niet alleen van groote belezenheid, maar weet ook met een enkele korte, maar typeerende aanduiding, heel een geestesstrooming te typeeren. Zoo brengt zij ook vooruit ieder, die op dit terrein zich begeven wil. Zij is in bizonderen zin orienteerend.

Mededeling van overlijden van Dr. Aart Arnout van Schelven, oud hoogleraar, 73 jaar, Aerdenhout, 19.05.1954 - get. E. van Schelven-Wilde (Adv.Coll.CBG)

Het graf van Dr. A.A. van Schelven en zijn echtgenote E. Wilde was op de Algemene Begraafplaats te Bloemendaal, nummer J263, naast zijn broer Mr. A.J. van Schelven maar is inmiddels geruimd.

A-XIe mr. Arnout Jacob van Schelven A-XIe-partner Anna van Loben Sels Rouwkaart Anna van Löben-Sels - klik voor een vergroting C.M.E. van Löben-Sels - 1e kamerlid ARP ~1900, vader van Anna A-XIe Mr. Arnout Jacob van Schelven, geboren 19.09.1882 Haarlem, advocaat en procureur, kantonrechter, laatst te 's-Gravenhage, secretaris van de Voogdijraad, Rotterdam, overleden 30.06.1932 Rotterdam, begraven te Bloemendaal, zoon van Ds. Bastiaan (A-Xd) en Louiza Diederika van Teylingen
ondertrouwt/huwt 20.04/04.05.1909 Voorburg
Anna van Löben SeIs, geboren 01.04.1881 Zutphen, overleden 21.02.1977, dochter van Constant Maurits Ernst van Löben SeIs, heer van Spaensweerd en Cornélie Philippine van Hasselt; zij hertrouwt 15.07.1941 's-Gravenhage met Mr. AIbert Jan Leonard van Beeck Calkoen, weduwnaar van Cornélie Martina, Barones van Heemstra.

1931 - Moeder Anna met haar 7 kinderen. Bastiaan in het uniform van de school Bereden Veldartelerie uit Ede. In WW2 onderdeel van verdediging van de Grebbenlinie - Klik voor een vergroting.kinderen: (alle geboren Rotterdam)
1. BASTlAAN DIEDERlK, geboren 20.09.1910 Rotterdam (volgt A-XIIc)
2. CONSTANT MAURlTS ERNST, geboren Rotterdam 20.12.1911 (volgt A-XIId)
3. ARNOUT LODEWIJK, geboren Rotterdam 26.12.1913 (volgt A-XIIe)
4. CORNÉLIE PHILIPPINE, geboren Rotterdam 17.04.1916. Werkte bij Unesco (Monrovia, Liberia), overleden 's-Gravenhage 8 april 2002
5. AART VRERlCK, geboren Rotterdam 23.11.1918, overleden 24.12.1918 Rotterdam
6. LOUIZA STEPHANIA (Loek), geboren Rotterdam 04.05.1921, overleden 12 april 2001 Amersfoort, huwt 15.09.1951 Amersfoort met AUKE ANTONIE BECKERINGH VAN RHIJN, geboren 26.04.1920 Sneek, zoon van Cornelis Hendrikus van Rhijn en Anthonia Beckering Lankhorst. Het huwelijk bleef kinderloos.
7. MARlANNA RENATA, geboren Rotterdam 24.06.1927, advocaat en procureur, overleden 14 mei 2012 Lasalle (Fr), huwt 26.01.1957 Amsterdam met ALBERT SAMUEL ABRAHAM STRUIK, geboren 23.03.1926 Deventer, zoon van Hendrik Struik en Johanna Hendrika van der Woude, overleden 5 juli 2006 Weesp.

Mobilisatie 1914 Fort Velthuis. 2e rij, linksboven bord: A-XIe Arnout Jacob - klik voor een vergroting. 

 

Ondertrouwd: Mr. A.J. van Schelven en A. van Löben Seis -20.04.1909 (Adv.Coll.CBG)

Gehuwd: A.J. van Schelven en Anna van Löben Sels - Voorburg, 04.05.1909 (Adv.Coll.CBG)

Mededeling van overlijden van Mr. Arnout Jacob van Schelven, Kantonrechter te 's-Gravenhage, 49 jaar, Rotterdam, Provenierssingel 5 -30.06.1932 -get.: A. van Schelven-van Löben Sels - begrafenis zal te Bloemendaal plaatsvinden (Adv.Coll.CBG)

Stadsarchief VlissingenVermelding van overlijden van Mr. A.J. van Schelven, 50 jaar, kantonrechter te 's-Gravenhage, oud kantonrechter te Rotterdam en oud-raadslid. Gepromoveerd aan de V.U. te Amsterdam in 1908, benoemd tot secretaris van de Voogdijraad in Rotterdam, Raadslid in 1911 -1917, daarna niet meer herkiesbaar - benoemd in 1918 als plv. kantonrechter, in 1920 als kantonrechter, in Augustus 1931 in 's-Gravenhage benoemd, doch kort daarop ziek geworden en overleden. Hij was lid van de Kamer van Toezicht op de notarissen, regent van de gevangenis, lid van de Commissie tot wijziging van het Burg. Wetboek, Secretaris van de Ver. tot Chr. Middelbaar en Voorber. Hoger Onderwijs -30.06.1932- (Krantenknipsel)

AART VRERICK:
Aangifte van overlijden op 24.12.1918 om 4 uur v.m. aan de Provenierssingel 5, van Aart Vrerick, 1 maand oud, geboren en won. Rotterdam, zoon van Arnout Jacob van Schelven, advocaat en procureur, en Anna van Löben Sels, zonder beroep en wonende te Rotterdam - 27.12.1918- acte 8065/graf 4903 (BS Rotterdam).

In het familiearchief van de familie De Witte, notabelen te Vlissingen, in beheer bij het stadsarchief van Vlissingen, is een dossier te vinden van Isaac de Witte/Jacoba Coppoolse. Daarin een pachtcontract tussen A.J. van Schelven en Isaac de Witte inzake een bouw- en weiland te Oost- en West-Souburg, gedateerd 1918. Verder een schrijven van A.J. van Schelven aan De Witte betreffende de verkoop van een perceel grond, gedateerd 1921.

LOUIZA STEPHANIA - volgens de heer Gert Jan van Rhijn is Louiza Stepania inmiddels overleden (2007).
Auke Antonie Beckeringh van Rhijn (Officier in de orde van Oranje Nassau), geboren Sneek 26 april 1920, burgemeester van Vierpolders en Zwartewaal 1952-1963, van Beilen 1963-1977, van Stadskanaal 1977-1985, trouwde te Amersfoort 15 september 1951 Louiza Stephania van Schelven, geboren te Rotterdam 4 mei 1921, maatschappelijk werkster, oud-ambtenaar burgerlijke stand, Overleden Amersfoort 12 april 2001.

 

 

 

A-XIf drs. Aart van Schelven (1936) - klik voor een vergroting A-XIf drs. Aart van Schelven, zijn vrouw Elisabeth Johanna van der Est en zijn zuster Johanna Maria (ca. 1917)

A-XIf
Drs. Aart van Schelven, geboren 08.06.1887 Dieren (03:06 GMT), overleden 21.08.1955 Carano (Italië), zoon van Johannes Cornelis (A-Xe) en Anna Geertrui Sanders
huwt 1e 12.12.1917 Rochester(Minn./USA)
Elisabeth Johanna van der Est, geboren 14.10.1888 Harlingen, overleden 07.05.1929 Haarlem, dochter van Jan Jacob van der Est en Maria Cornelia Hermans


huwt 2e 17.06.1933 Trinidad
Jeanna Clasina van Osch, geboren 17.02.1896 Den Helder, overleden 20.01.1971 Voorburg, dochter van Andries van Osch en Rouwkaart van Jeanna Clasina van Osch, 2e vrouw van Aart (A-XIf) - klik voor een vergroting Anna Elizabeth Smits en gescheiden echtgenote van Carl Friedrich Gronemeyer

kinderen (allen uit het eerste huwelijk):
1. Dr. JOHANNES CORNELIS, geboren 08.04.1919 Klaten (Djokjakarta/NOI), arts-anaesthesist, overleden 16.09.1975 Bennekom
2. Mr. AART, geboren 05.05.1920 Klaten (Djokjakarta/NOI), hoofd huishoudelijke dienst EEG, overleden 23.09.1985 Schlüchtern (BRD)
Overlijdensadvertentie A. de Saint Martin (1992) - klik voor een vergroting 3. ALICE HÉLENE, geboren 28.02.1928 Neuchâtel (CH), overleden 13.05.1995, huwt met Adriaan Saint Martin, geboren 11.04.1921 Rotterdam, overleden 28 maart 1992, zoon van Jean Bernard Saint Martin (16 mei 1883, Rotterdam-Kralingen - 1968, Den Haag) en Adriana van der Pol (17 oktober 1889 - 3 juni 1975, Den Haag)


De kinderen van 2 gezinnen rond A-XIg. V.l.n.r. A-XIIg, A-XIIf, A-XIg-1, A-XIg, A-XIf-1, A-XIf-2. Klik voor een vergroting.Aart van Schelven studeerde voor zijn artsendiploma aan de Universiteit van Amsterdam en was als arts-chirurg/uroloog op vele plaatsen werkzaam.
Hij werd in april 1914 ter beschikking gesteld van de Gouverneur-generaal om als tijdelijk gouvernementsgeneesheer te helpen bij de pestbestrijding te Malang (NOI). Uit deze functie werd hij op 2 juli 1916 op zijn verzoek eervol ontslagen, werd in 1919 belast met de waarneming van de burgerlijke geneeskundige dienst in het ressort Klaku van de Residentie Soerakarta (Stamboek van de burgerlijke ambtenaren in Ned. lndië -Xlfol.218)
Hij werkte o.a. in het Zendingshospitaal te Djokjakarta, Solo, Poerbolinggo, Curacao en Berlijn.
Hij maakte deel uit van de Ambulance, die het Nederlandsche Roode Kruis in de jaren 1935-1936 naar Abessinië uitzond. Hierbij raakte hij ernstig gewond, zoals uit een krantenartikel uit die dagen blijkt:
Dr. Van Schelven was lid van de Ned. Ambulance, die tijdens de Italiaanse inval en verovering van Abessinië, vanuit Nederland werd ingezet. Tijdens een overval op de ambulance door rebellen werd Dr. Van Schelven door twee kogels in de borst getroffen en ernstig verwond Hij slaagde er met erg veel moeite in, vanuit het vijandig gebied naar de veiliger zone te komen en bereikte Kworam. Hij kreeg aldaar zijn eerste verzorging in de keizerlijke schuilkelder en werd behandeld als gast van de Negus. Tengevolge van bombardementen door de Italianen kon niet per vliegtuig, doch moest per muilezel worden gereisd. Vanuit Dessié, waar hij in rust iets kon herstellen, werd de terugreis aanvaard, scheepte zich in op de Athos 2, doch was gedwongen zijn reis in Port Said te onderbreken in verband met zijn gezondheidstoestand Daar voegde zijn vrouw en hun zestienjarige zoon zich bij hem. De reis werd tot aan Genua vervolgd met het lijnschip "Christiaan Huygens" en vandaar bereikte hij Nederland - 15.04.1936"
Over deze episode beschreef hij zelf zijn ervaringen in het boek "Tusschen bommen en roovers met de Nederlandsche Ambulance in Abyssinië", 1936 -Scheltens & Giltay, Amsterdam

Het echtpaar Van Schelven/van der Est wordt vermeld in de Genealogie van het geslacht Van der Esch/van de Rest.

Gehuwd: A. van Schelven, arts en Elisabeth Johamla van der Est Rochester (Minn.) / Oakland (California) -12.12.1917 (Adv.Coll.CBG)

Mededeling van overlijden van Elisabeth Johanna van Schelven-Van der Est, 40 jaar - get. A. van Schelven, J.C. van Schelven en A. van Schelven Jr. -.Haarlem, 07.05.1929 (Adv.Coll.CBG)

Overleden onze man en vader Aart van Schelven, chirurg/uroloog - getekend 's-Gravenhage: J.C. van Schelven-van Osch; Leiden: J.C. van Schelven; Amsterdam: A. van Schelven; 's-Gravenhage: A.H. van Schelven. - Carano, 21.08.1955 (Adv.Coll.CBG)

Overlijdensadvertentie "in plaats van kaarten" van Jeanne Clazina van Schelven -Van Osch, wed. van Dr. A. van Schelven - 74 jaar -bijzetting naast haar beminde echtgenoot heeft in alle stilte plaats gevonden te Heiderust, Velp-Voorburg, 20.01.1971 (Adv. Coll.Heinenoord)

A-XIg Theodorus (1906)A-XIg graf A-XIg te Heiderust Rheden, klik voor een vergroting

Dr. Theodorus (Theo)  van Schelven, geboren 12.06.1889 Rheden, gemeente Dieren (00:06 GMT), med.doct., zenuwarts, overleden 26.04.1983 's-Gravenhage, zoon van Johannes Cornelis (A-Xe) en Anna Geertrui Sanders
huwt 1e 04.07.1916 Budapest (huwelijk door echtscheiding ontbonden Arr. Rechtbank te 's-Gravenhage d.d. 01.12.1931 en aangetekend in de B.S. op 06.02.1932 te 's-Gravenhage)
Irene Balogh, geboren 10.06.1890 Boedapest, overleden 18.09.1966 's-Gravenhage, dochter van Ludwig Balogh en Katharina Komlos
huwt 2e 20.03.1933 Barmen
Laura Martha Meijer, geboren 10.08.1883 Barmen, overleden 29.08.1957 's-Gravenhage, dochter van Moritz Meijer en Louize Koopman, en weduwe van dochter Georg Engel
huwt 3e 10.06.1959 's-Gravenhage
1987 - Annet van Schelven - van Poelgeest (3e vrouw van A-XIg)Annet van Poelgeest, geboren 10. 01.1907 Amsterdam, arts voor reumatische ziekten, overleden 28.11.1989 ('s-Gravenhage), dochter van Jan van Poelgeest en Anna Hendrika ten Bokkel Huinink
 

1916 - Budapest - Nederlandse Ambulance. 4e van links dr. Th. van Schelven. Klik voor een vergroting.  In 1916 wordt dr. Theo van Schelven uitgezonden met de Nederlandse ambulance naar Hongarije.

Irene Balogh - operazangeres. Klik voor een vergroting. Theo is gefascineerd door de Hongaarse operazangeres Irene Balogh en maakt haar het hof. De Hongaarse voelt zich aangetrokken door de knappe, lange Nederlandse dokter in zijn stoere uniform. Het stel trouwt zonder veel uitstel in 1916 in Boedapest.

1918 - Theo en Irene in Budapest. Theo in het uniform van de Nederlandse Ambulance. Klik voor een vergroting.

Irene Balogh en Theodorus van Schelven 1916 1884 - Ludwig Balogh - vader van Irene en schoonvader van A-XIg. Klik voor een vergroting.

kinderen: (alle geboren 's-Gravenhage en alle uit het eerste huwelijk)
1920 - Irene van Schelven - Balogh met Clara Anna Gertrude. Klik voor een vergroting. 1956 - Jan Noordam, echtgenoot van A-XIg-1 Clara Anna Gertrude 1987 - A-XIg-1 Clara Anna Gertrude 1.CLARA ANNA GERTRUDE, geboren 25.06.1920, overleden 23.02.1999 Rotterdam, huwt 16.08.1945 Rotterdam met JAN NOORDAM, geboren 05.08.1920 Rotterdam, dir. Ver.Zuivel Industrie, overleden 02.12.1983 Rotterdam, zoon van Johannes Noordam en Vroukje Boerstra
2. THEODORUS JOHANNES CORNELIS, geboren 27.03.1922 (volgt A-XIIf)
3. ARTHUR LUDWIG, geboren 27.03.1922 (volgt A-XIIg)

Verloofd: Irene Balogh en Theodorus van Schelven - Boedapest, 06.06.1916 (Adv.Coll.CBG)

Gehuwd: Irene Balogh en Theodorus van Schelven - Boedapest, 04.07.1916 (Adv.Coll. CBG)

Geboren: een dochter -getekend Heer en Mevrouw van Schelven-Balogh - Den Haag, 25.06.1920 Adv.Coll.CBG)

Geboren: Theodorus Johannes Cornelis en Arthur Ludwig - getekend Heer en Mevrouw Van Schelven-Balogh -Den Haag, 27.03.1922 (Adv.Coll.CBG)

  1922 - Scheveningen. Theo en Irene op het strand voor het (voormalige) Palace-hotel. Klik voor een vergroting. 1926 - A-XIg met vrouw en kinderen bij de (oude) Scheveningse Pier. Klik voor een vergroting. 1920 A-XIg Theo aan de wandel met Irene op de pier van Scheveningen

Volgens vonnis van de Ed.Heer President van de Arr.Rechtbank te 's-Gravenhage van 22.11.1934 is het aan Mevr. Irene Balogh bevolen de geslachtsnaam van Schelven niet langer te voeren - get. Mr.J.H.G.Bekker, advocaat- (Adv.Coll.CBG)

Theodorus spreekt voor de Radio Volksuniversiteit (RVU)Voor de oorlog was Dr. Th. van Schelven een goedbeluisterde spreken op de radio-uitzendingen van de Radio Volksuniversiteit (RVU). Tot diep in de '80-er jaren van de vorige eeuw waren er dames uit het Haagse Benoordenhout die zich de uitzendingen wisten te herinneren.

Bij hun beider tweede huwelijk bracht Laura M. Meijer twee kinderen mee uit haar eerste huwelijk met Dr. Georg Engel, t.w. Renate Bertha Luise Engel, geboren 27.07.1910 Berlijn, alsmede Charlotte Rildegard Marianne Engel, geboren 06.02.1914 Barmen

Gehuwd: Annet van Poelgeest en Dr. Th. van Schelven - Den Haag, 10.06.1959 (Adv.Coll.CBG)

In de overlijdensadvertentie van zijn zuster Johanna Maria wordt dit echtpaar vermeld: "Den Haag: Th. van Schelven en A. van Schelven-van Poelgeest" - 23.05.1967 (Adv.Coll.CBG)

Na een leven van toewijding aan de geneeskunde en aan de mensen, die zich aan haar toevertrouwden, is op 28 November 1989 in haar slaap overleden mijn goede zuster, onze lieve tante… Zij vroeg ons allen te danken voor de vriendelijke welwillendheid, die zij haar gehele leven mocht ondervinden... Zij wenst u: "tel uw zegeningen"... Wij begraven haar in stilte bij haar geliefde echtgenoot, Dr. Th. van Schelven - De Bilt: Ellie Spier-Van Poelgeest" (NRC 29.11.1989)

Heden, 28 november 1989, overleed onze zeer beminde en dierbare stiefmoeder Annet van Schelven-van Poelgeest - get. Rotterdam: C.A.G. Noordam-van Schelven; Londen: I.S.van Schelven-van Son; Empe: J.W.E. van Schelven-Vink" (NRC 29.11.1989)

A-XIh
Arie van Schelven, geboren 13.01.1904 Rotterdam, stukadoor, overleden 19.10.1964 Rotterdam, zoon van Willem (A-Xg) en Sija van den Bosch
huwt 10.04.1929 Rotterdam
Elisabeth van Berkel, geboren 10.09.1907 Rotterdam, overleden 28.04.1987 Halsteren, dochter van Adrianus van Berkel en Johanna Maria van Gijzen

kinderen:
1. WILLEM, geboren 28.06.1929 Rotterdam (volgt A-XIIh)
2. ADRlANUS, geboren 11.04.1935 Rotterdam (volgt A-XIIi)
3. LEENDERT, geboren 07.02.1943 Rotterdam (volgt A-XIIj)
4. JOHANNES MARINUS (Joop), geboren 23.02.1946 Rotterdam

Aangifte van geboorte van Arie van Schelven, zoon van S. van Schelven-v.d.Bosch - BS Rotterdam 14.01.1904 (RN 16.01.1904).

Joop is geboren kort nadat zijn moeder erg te lijden heeft gehad van de hongerwinter (1944-1945). Waarschijnlijk ten gevolge daarvan is Joop geboren met zowel geestelijke als lichamelijke handicaps. Joop verblijft in Het Westerhonk te Monster (2007).

A-XIi
Leendert van Schelven, geboren 18.10.1908 Rotterdam, monteur, bankwerker, lasser, overleden 23.12.1992 Rotterdam, crematie 28.12.1992 in het Crematorium Rotterdam-Zuid, zoon van Willem (A-Xg) en Sija van den Bosch
huwt 29.07.1936 Rotterdam
Maria Cornelia Weijts, geboren 02.04.1910 Woensdrecht

Aangifte van geboorte van Leendert van Schelven, zoon van S. van Schelven-v.d. Bosch -BS Rotterdam 19.10.1908- RN 21.10.1908- (GA Rotterdam)
L. van Schelven en M. van Schelven-Weijts, Rotterdam, ondertekenen de rouwadvertentie van hun zuster en schoonzuster Cornelia (RN 21.11.1989)

A-XIj
Bastiaan van Schelven, geboren 01.06.1911 Rotterdam, melkbezorger, los arbeider, houtsjouwer, overleden 12.11.1972 Rotterdam, zoon van Willem (A-Xg) en Sija van den Bosch
huwt 24.06.1936 Rotterdam
Petronella van Rijsselberg, geboren 24. 05.1919 Rotterdam

kinderen:
1. SIJA, geboren 19.08.1937 Rotterdam, huwt 19.08.1937 Rotterdam met H.W.RINSMA
2. JOHANNES HENDRlCUS CORNELIS, geboren 19.01.1939 Rotterdam
3. PETRONELLA, geboren 15.07.1942 Nijmegen
4. WILLEM, geboren 20.03.1946 Nijmegen (volgt A-XIIk)
5. BASTlAAN, geboren 12.04.1948 Rotterdam
6. BERNARD, geboren 20.04.1950 Rotterdam
7. ROBBIE, geboren 18.04.1956 Rotterdam

Aangifte van geboorte van Bastiaan van Schelven, zoon van S. van Schelven-v.d. Bosch - BS Rotterdam 02.06. 1911/RN06.06.1911 (GAR)

A-XIk
Arij van Schelven, geboren 13 .11.1905 Rotterdam, ijzerwerker, kantoorbediende, overleden 22.08.1978 Rotterdam, zoon van Leendert (A-Xh) en Adriaantje Notenboom
o.t./huwt 03.06/18.06.1930 Rotterdam
Jannetje Aaltje le Grand, geboren 03.05.1906 Nieuw Helvoet, overleden 02.06.1991 Rotterdam, dochter van Jannis le Grand en Geertje Mom

kinderen:
1. GEERTJE, geboren12.04.1931 Rotterdam, huwt 26.05.1954 met T. BAIJENS
2. LEENDERT, geboren 16.12.1932 Rotterdam

Ondertrouw op 03.06 van Arij van Schelven, j.m. 24 jaar, won. Westerbeekstraat 130, Rotterdam en J.A. le Grand, j.d. 24 jaar en huwelijk op 18.06.1930 (BS/GA Rotterdam)

A-XIm
Marinus Pieter van Schelven, geboren 19.12.1911 Rotterdam, zoon van Leendert (A-Xh) en Adriaantje Notenboom
huwt 17.04.1939 Rotterdam
Geertruida Dorothea van Wijngaarden, geboren 09.12.1916 Rotterdam

kinderen:
1. LEENDERT (Leo), geboren 5.12.1940 Rotterdam (volgt A-XIIdd)
2. JAN (John), geboren 3.5.1944 Rotterdam (volgt A-XIIee)
3. MARINUS PIETER (Rini), geboren 18.9.1948 Rotterdam (volgt A-XIIff)

De familie emigreert in 1955 naar Australië en gaat wonen in Blacktown (NSW, Australia). Marinus Pieter overlijdt op 72-jarige leeftijd en Geetruida verhuist terug naar Nederland en woont in een bejaardenhuis in Vlaardingen (2003).

A-XIn Leendert van Schelven (1981) - klik voor een vergroting A-XIn partner Christina Kleingeld (~1969) - klik voor een vergroting Graf A-XIn Rotterdam-Zuid (Slinge) - klik voor een vergroting A-XIn
Leendert van Schelven, geboren 16.06.1916 Rotterdam, kantoorbediende bij het bakkerijbedrijf Van der Meer & Schoep, overleden 05.01.1990 Rotterdam, zoon van Leendert (A-Xh) en Adriaantje Notenboom
huwt 04.06.1941 Rotterdam
Christina Kleingeld, geboren 31.07.1916 IJsselmonde, overleden 12.08.1971 Rotterdam, dochter van Hendrik Kleingeld en Christina Goud

A-XIn de kinderen v.l.n.r.  Henk, Ad en Leo (1948) - klik voor een vergroting  

kinderen:
1. LEENDERT, geboren 14.09.1941 Rotterdam (volgt A-XIIm)
2. HENDRIK, geboren 30.05.1943 Rotterdam (volgt A-XIIn)
3. ADRIANUS, geboren 07.10.1947 Rotterdam (volgt A-XIIo)

A-XIo
Arij Willem  van Schelven (Art), geboren 23.11.1918 Rotterdam, verzekeringsagent, overleden 17.10.1995 in Brampton, Ontario (Canada), zoon van Marinus Pieter (A-Xi) en Adriana Meeuse
huwt 04.03.1946 Rotterdam
Constance (Connie) Joyce Bethune Martin, geboren 06.05.1922 Glasgow UK, overleden 28.06.1992 Southhampton, Ontario (Canada), wonend in Port Elgin, Ontario (Canada), dochter van Murdoch Martin en Alice Logan

kinderen:
1. KENNETH MARINUS BETHUNE, geboren 19.03.1947 Glasgow UK (volgt A-XIIp)

Arij Willem is in november/december 1945 uitgezonden naar Glasgow, Schotland, als onderdeel van de training van militairen voor uitzending naar Nederlands Indië, in het kader van de politionele acties tegen de Indonesische vrijheidsstrijd. In Glasgow ontmoet Arij Willem zijn Constance en in maart 1946 vindt het huwelijk plaats. Arij Willem wordt in afwachting van uitzending naar Indië in een kazerne op de Veluwe geplaatst en Constance trekt in bij een zuster van Arij Willem in Ermelo. Zodra Arij wordt uitgezonden naar Indië gaat Constance terug naar Schotland, om bij haar moeder de zwangerschap van Ken te voldragen.

Door de gemeente Rotterdam op 04.06.1946 uitgeschreven naar Ermelo

Zes maanden na de geboorte van Ken, verhuist Constance terug naar Rotterdam, omdat de Nederlandse overheid weigert om de soldij van Arij Willem uit te betalen, zolang Constance niet in Nederland woont. Na tweeëneenhalf jaar komt Arij Willem terug uit Indonesië en gaat werken bij de Koninklijke Marine in Den Helder. Op een dag realiseert Arij Willem zich dat hij de dagen naar zijn pensionering aan het aftellen is. Dat vooruitzicht bevalt niet en er wordt besloten dat emigratie meer mogelijkheden zal bieden. De keuze voor Canada werd voor een belangrijk deel bepaald door Constance, als dichtst bij en meest acceptabel.

A-XIp
Willem Arie van Schelven, geboren 26.12.1921 Rotterdam, zoon van Marinus Pieter (A-Xi) en Adriana Meeuse, overleden in --.--.1996 Toronto (Canada)
huwt 1e 02.02.1949 Rotterdam
Petronella Johanna Erwich, geboren 13.05.1927, overleden 06.01.1971 Toronto (Canada)
huwt 2e 29.07.1972 Toronto (Canada)
Neeltje (Nel) Boer, geboren 01.01.1926 ’s-Gravenhage, woonachtig in Canada

kinderen:
1. ADRIAAN (Adrian), geboren 05.12.1952 Rotterdam (volgt A-XIIaa)
2. FRANK, geboren 28.12.1961Toronto, Ontario Canada (volgt A-XIIbb)
3. ERIC, geboren24.01.1964 Toronto (volgt A-XIIcc)

A-XIq
Adriaan Cornelis van Schelven, geboren 14.04.1916 Rotterdam, overleden 05.05.1983 Ridderkerk, zoon van Adriana (A-Xj) en N.N.
huwt 27.05.1942 Rotterdam
Geertruida Wouterina van Marion, geboren 22.11.1916 Rotterdam

kinderen:
1. NANDA, geboren 06.05.1943 Rotterdam, overl. 22.04.1997 Ridderkerk, begr. 25.04.1997 op de begraafplaats ‘Vredehof', Ridderkerk
2. INA, geboren 01.06.1946 Rotterdam, huwt 11.09.1970 met JACOBUS (KOOS) DE JONG

Mededeling van overlijden van Adriaan Cornelis van Schelven, alsmede van zijn begrafenis op de Nieuwe Begraafplaats ‘Vredehof' te Ridderkerk na een dienst van Woord en Gebed in de Gereformeerde "Pelgrimskerk" - Rouwtekst Psalm 73 vers 13 - 05.05.1983 (Adv.)

Mededeling van overlijden: "Diep bedroefd, maar dankbaar, dat de Here zich over haar heeft ontfermd, is na een liefdevolle verpleging in verpleeghuis 't Ronde Sant overleden onze lieve Nanda van Schelven" - G.W.van Schelven-van Marion, Ina de Jong van Schelven, Koos de Jong en kinderen - 22.04.1997 (Adv. Dagblad Trouw)

A-XIr
Marinus van Schelven, geboren 18.01.1921 Haamstede, politiefunctionaris, zoon van Jacobus (A-Xk) en Aagje Geleijnse
huwt 18.11.1948 Strijen
Janna Teuntje Sinterniklaas, geboren 15.05.1929 Strijen

kinderen: o.a.
1. GEERTIE AAGJE JANNA (Gerie)
2. J.C.M. (Koos) geboren 20 juli ??
3. Martin
4. Cor

Marinus van Schelven bij de gemeente Haamstede uitgeschreven naar Kruiningen op 19.02.1948. Marinus was werkzaam bij de politie.

J.C.M. (Koos) trouwt met Suzan A. 't Mannetje

 kinderen: o.a.
1. Maria Suzan (Marieke), geboren op 27-01-1982 in Berkel en Rodenrijs
2. Marinus Jacobus Job (Maarten), geboren op 27-10-1984 in Berkel en Rodenrijs

Marieke studeert Sociale Wetenschappen in Utrecht.

 
Maria Suzan (Marieke)Maria Suzan (Marieke)

A-XIs
Cent Johannes van Schelven, geboren 17.01.1925 Haamstede, zoon van Jacobus (A-Xk) en Aagje Geleijnse
huwt 19.07.1946 Brouwershaven
Jacoba Anna de Boer, geboren 13.11.1922 Brouwershaven, dochter van Jochem de Boer en Kaatje Stoel

kinderen: (alle geboren Brouwershaven)
1. JOCHEM, geboren 06.10.1946 (volgt A-XIIq)
2. JACOBUS (KOOS), geboren 18.08.1948, overleden 31.10.1982 Zierikzee
3. KAATJE (KATY), geboren 07.03.1954, huwt met IMAN ZORGE
4. AGNITA, geboren 25.01.1959, huwt met ADRlAAN KOUWENBERG
5. ROELOF MARlNUS (ROEL), geboren 05.11.1962 (volgt A-XIIz)

Mededeling van 25-jarig huwelijksfeest van C.l. van ScheIven en l.A. van Schelven-De Boer -get. Jochem en EIs, Koos, Katy, Agnita, RoeI - Brouwershaven, 19.07.1971 (Adv.Coll.CBG)

A-XIt
Cent Johannes van Schelven, geboren 15.12.1913 Leiden, schoenmaker, overleden 13.03.1976 Den Haag, zoon van Johannes (A-Xm) en Martha Paulina Troost
huwt 27.04.1940 Wassenaar
Anna Helena Boerman, geboren 13.04.1913 Rotterdam, dochter van Willem Boerman en Gerarda Anna Turk

kinderen:
1. JOHANNES (Hans), geboren 12.02.1942 Leiden (volgt A-XIIr)
2. WILLEM (Pim), geboren 28.10.1943 Wassenaar (volgt A-XIIs)
3. PAULUS (Paul), geboren 23.07.1946 Wassenaar, ongehuwd - geen kinderen, woonachtig in 's-Gravenhage (2004)

A-XIu
Jacobus van Schelven, geboren 12.05.1916 Wassenaar, zoon van Johannes (A-Xm) en Martha Paulina Troost
huwt 01.04.1939
Martje Boersma, geboren 18.02.1913 Sauwerd, dochter van Albert Boersma en Anna van Kampen

kinderen:
1. JOHANNES ALBERT, geboren 11.09.1939 Wassenaar (volgt A-XIIt)
2. ANNA PAULINA, geboren 07.04.1942 Leiden, overleden 22.03.1946 Leiden
3. Albert (Bert) geboren 11.02.1944 Leiden (volgt A-XIIhh)
4. Marian geboren op 21.06.1946 Leiden

A-XIv
Cent Johannes van Schelven, geboren 14.04.1917 Brouwershaven, zoon van Willem (A-Xn) en Janna Kristalijn,
huwt 02.03.1944
A. Reinhout

Dank voor belangstelIing bij 25 jarig huwelijk - get. C.l. van ScheIven en A. van Schelven-Reinhout -St.Philipsland, maart 1969 (Adv.Coll.CBG)

A-XIv2
Joost van Schelven, geboren 03.06.1922 Brouwershaven, overleden 12.01.2000 Bergen op Zoom, zoon van Willem (A-Xn) en Janna Kristalijn,
huwt 15.08.1946 Sint Philipsland
Maria Johanna Catharina (Marie) Schoester, dochter van Hendrikus Petrus (Henk) Schoester en Maria Johanna Heijmans

kinderen:
1. BEP geboren 27.02.1950 Woensdrecht, huwt 14.11.1969 Hoogerheide met Marinus Johannus de Moor, geboren 06.08.1947 Ossendrecht, zoon van Josephus de Moor en Johanna Cornelia van Dijke
2. THONA, geboren 28.05.1953 Woensdrecht, huwt 11.04.1980 Hoogerheide met Ad van Kinderen, geboren 03.11.1954 Borgvliet.
3. LIES, geboren op 22.06.1955 Woensdrecht, huwt 29.11.1974 Hoogerheide met Henny de Crom, geboren 04.10.1953 Woensdrecht, zoon van Kees de Crom en Lies Vrolijk,
4. JANNY, geboren 18.01.1948 St Philipsland, overleden 18.12.2008 Hoogerheide, huwt 24.07.1970 Hoogerheide met Jac Hopmans, geboren 24.11.1946 Hoogerheide.

A-XIw Cent Johan en Neeltje Pieternella A-XIw
Cent Johan Hendrik van Schelven, geboren 16.07.1906 Oudenhoorn, landbouwer, controleur Plantenziektekundige Dienst, overleden 22.10.1978 Zierikzee, zoon van Constand Johannes (A-Xp) en Suzanna Johanna de Vlieger
o.t./huwt 06.03/18.03.1931 Schuddebeurs/Oosterland
Neeltje Pieternella van de Zande, geboren 20.01.1908 Oosterland

kinderen:
1. CONSTANT HUBREGT, geboren 04.02.1932 St.Philipsland (volgt A-XIIu)
2. HUBREGT PIETER, geboren 26.04.1936 St.Philipsland (volgt A-XIIv)

ondertrouwd: C.J.H. van Schelven en N.P. van de Zande -Schuddebeurs "Zomerlust"/ OosterIand "Nieuwe Zorg" -06.03.1931 (Adv.Coll.CBG)
getrouwd: met dezelfde tekst als bij de ondertrouw -18.03.1931 (Adv.Coll.CBG)

A-XIx
Pieter Johan van Schelven, geboren 30.06.1914 Abbenbroek, overleden Zierikzee, zoon van Constand Johannes (A-Xp) en Suzanna Johanna de Vlieger
huwt Sint Philipsland vóór 1942
L.A.J. van Iwaarden

kinderen:
1. CONSTAND H., geboren 1942 (volgt A-XIIw)
2. JOHANNA SUZANNA, geboren 29.09.1950 Dreischor

geboren Johanna Suzanna, dochter van P.J. van Schelven en L.A.J. van Schelven-Van Iwaarden -Dreischor, 29.09.1950 (Adv.Coll.Hein.)

A-XIy
Constant Johannes (A-XIy) en Anna de Ronde op hun trouwdag (1948)Constant Johannes van Schelven, geboren 09.04.1918 Brouwershaven, overleden 27.09.1998, zoon van Krijn Johannes (A-Xq) en Anna van Beveren
huwt 15.05.1948 Oosterland
Anna de Ronde, geboren 24.05.1916 Oosterland, dochter van Johannis de Ronde en Adriaantje de Rijke

kinderen:
1. JOHAN, geboren 04.06.1949 Den Haag (volgt A-XIIgg)

 

Constant Johannes (A-XIy) aan het werk A-XIy Constant Johannes, graf te Brouwershaven Constant Johannes is zijn werkzame leven actief geweest in de buitendienst bij Rijkswaterstaat. Hier in volle actie met meetwerkzaamheden.

 

 

 

 A-XIz Adriaan van Schelven, graf te BrouwershavenA-XIz
Johannes Adriaan van Schelven, geboren 24.06.1921 Brouwershaven, zoon van Cornelis Josias (A-Xr) en Kathalina Cornelia van der Linde
huwt 26.03.1952 Brouwershaven
Lena Jacoba Wisse

kinderen:
1. LAURINA, geboren 29.09.1954 Brouwershaven, huwt Leendert J. de Regt
2. CORNELIS JOSIAS, geboren 12.08.1957 Brouwershaven

A-XIaa
Krijn Johan van Schelven, geboren 24.03.1925 Brouwershaven, zoon van Cornelis Josias (A-Xr) en Kathalina Cornelia van der Linde
huwt 22.11.1955 Werkendam
Cornelie E. Kieboom

kinderen:
1. FIJA

A-XIbb
Cornelis van Schelven, geboren 25.09.1892 Middelburg, fabrieksarbeider, glasperser, overleden 09.05.1978 Valkenisse, zoon van Johannes Cornelis (A-Xs) en Adriana Daane
huwt 1e 17.08.1917 Middelburg
Adriana Jobse, geboren 22.07.1895 Middelburg, overleden 15.02.1948 Middelburg, dochter van Adriaan Jobse en Kornelia Joosse
huwt 2e 09.11.1949 's-Gravenhage
Egberdina Bezema, geboren 07.02.1901 Groningen

kinderen:
1. ADRIANA (JEANNE), geboren 13.04.1919 Middelburg

Mededeling van overlijden van Adriana Jobse, echtgenote van Cornelis van Schelven – 52 jaar – get. C. van Schelven, Jeanne – Middelburg 15.02.1948 (Adv. Coll. CBG)

A-XIcc
Adriaan van Schelven, geboren 10.08.1896 Middelburg, koopman in lompen en metalen, opperman bouwbedrijf, overleden 14.04.1967 Rotterdam, zoon van Johannes Cornelis (A-Xs) en Adriana Daane
huwt 22.06.1921 Wissenkerke (NBr)
Pieternella de Smit, geboren 22.05.1894 Wissenkerke, overleden 17.11.1982 Rotterdam, dochter van Abraham de Smit en Maria Catharina Wolse

kinderen:
1. MARIA PIETRNELLA, geboren 31.05.1920 Wissenkerke, huwt 29.03.1939 met ABRAHAM ALOYSIUS DE SMIT
2. ADRIANA, geboren 10.06.1922 Middelburg
3. ABRAHAM, geboren 17.10.1927 Middelburg (volgt A-XIIx)
4. MARGARETHA, geboren 22.10.1932 Middelburg, huwt 02.04.1952 met J. DEN DRIJVER

A-XIdd
Johannis Cornelis van Schelven, geboren 05.03.1903 Middelburg, loodgieter, overleden 07.11.1994 Valkenisse, zoon van Johannes Cornelis (A-Xs) en Adriana Daane
huwt 15.09.1926 Wissekerke
Maartje van Belzen, geboren 03.11.1903 Amemuiden

kinderen:
1. ADRIANA MARIA, geboren 25.10.1926 Wissekerke
2. GERARD, geboren 18.09.1929 Rotterdam (volgt A-XIIy)

A-XIee
Elizabeth Neeltje Stevense (A-XIee-partner) - ~2002 - door Lex de MeesterJohannes Christianus van Schelven, geboren 24.08.1903 Middelburg, bakker, incasseerder,
overleden 30.05.1970 Middelburg, zoon van Leendert (A-Xt) en Christina Gort
huwt 21.08.1925 Middelburg
Elizabeth Neeltje Stevense, geboren 15.10.1902 Middelburg

kinderen:
1. CORNELIS, geboren 04.07.1929 Middelburg

portret van Elizabeth Neeltje Stevense - A-XIee (~2002) door Kees de ValkMIDDELBURG Betsy van Schelven-Stevense weet wat armoede is. Ze werd als dochter van een huisschilder geboren in de Koningsstraat in Middelburg. Nu woont ze er nog, in zorgcentrum Sint Willibrord. Al eenentwintig jaar, met mooi uitzicht op de toren van het Stadhuis. Krijgt ze daar haar pap geserveerd, dan maant ze de zuster niet zoveel te geven. En het moet in haar kamer wel erg schemeren, wil het licht aangaan. ,,Want ik weet wat armoei is geweest.’’ Dat er behalve arme mensen ook rijkelui bestonden, besefte ze voor het eerst op school, in de Verwerijstraat. Daar had je school I en school A, gescheiden door een hek. Betsy ging naar I, de school van de armelui. Nog ziet ze voor zich hoe de kinderen van school A zich in rijen opstelden aan de andere kant van het hek. ,,Ja, dat zeggen de zusters hier ook tegen me: jij weet nog alles hč.’’ Toen ze elf was, ging ze als dienstbode werken. Voor zestig cent in de week. Hoe kwaad was haar moeder niet toen ze hoorde dat haar dochter geacht werd daarvoor een wit en een bont schortje aan te schaffen: één voor het opmaken van de bedden en één voor het poetsen. En dat ze daar in huis geld onder de traploper of de mat legden, om te kijken of de nieuwe dienstbode wel eerlijk was. ,,Als ze dat nog één keer durfden, zei mijn moeder.’’

Toen ze 21 was, trouwde ze. Haar man was bakker. Een paar jaar lang hadden ze hun eigen winkel, aan het Domburgs Schuitvlot. Maar wat had ze daar een hekel aan, winkelbediende zijn. Breed hadden ze het niet, maar sommige mensen hadden het nog erger. Zoals die dame, tenminste het moest wel een dame wezen, want ze had een hond, waarvoor ze altijd oud brood kwam halen. ,,Maar wat bleek? Ze had helemaal geen hond. Dus dat zei ik tegen haar, want zo ben ik dan hč. U hebt net zo min een hond als ik er één heb. Had dat gezegd, dan had ik u elke dag een vers brood gegeven. Maar dat was de hoogmoed hč. Ze wou het niet weten.’’ Krap twintig jaar na haar trouwen overleed haar man. Na een wandeling. Bijna thuis waren ze en hij viel neer op straat. Zijn hart. Zij ging weer werken, bij rijkelui. Kwam ze ’s morgens thee brengen aan het lits jumeaux. Verschrikkelijk. ,,Ik wou dat kopje thee wel over hun bakkes gooien.’’ Tegenwoordig zeggen meisjes: ’Hier heb je mijn schortje’ en weg zijn ze. ,,Maar toen niet, hoor.’’ Gelukkig hebben de mensen het nu stukken beter. Alleen, vroeger hadden ze meer voor elkaar over. De mensen wonen nu in van die grote gebouwen, ze kennen elkaar niet meer. ,,Het is heel anders dan vroeger. Toen was je meer met elkaar één, hč.’’ - Ernst Jan Rozendaal

A-XIff
Cornelis van Schelven, geboren 28.10.1904 Middelburg, koperbewerker, overleden 21.05.1976 Rotterdam, zoon van Leendert (A-Xt) en Christina Gort
huwt 15.03.1929 Middelburg
Josina Wielemaker, geboren 09.09.1909 Middelburg, overleden 20.08.1941 Nieuwveen, dochter van Krijn Wielemaker en Elisabeth Rageman

kinderen:
1. ELISABETH, geboren 07.07.1930 Middelburg
2. CHRISTINA, geboren 25.08.1931 Middelburg
3. KRIJN, geboren 26.08.1932 Middelburg, landarbeider, overleden 17.11.1955

Op de persoonskaart van Josina Wielemaker werd Cornelis van Schelven bij de BS Middelburg afgevoerd op 10.08.1940, terwijl Josina Wielemaker op diezelfde datum uitgeschreven werd naar Nieuwveen, waar zij in 1941 ook is overleden.

A-XIgg
Adriaan van Schelven, geboren 16.12.1905 Middelburg, fabrieksarbeider, kwaliteitscontroleur, overleden 24.12.1989 Middelburg, zoon van Leendert (A-Xt) en Christina Gort
huwt 05.08.1931 Middelburg
Neeltje Hendrika Kempe, geboren 28.01.1910 Middelburg, overleden 24.12.1987 Middelburg

kinderen:
1. CHRISTINA, geboren 05.05.1932 Middelburg
2. CATHARINA, geboren 22.02.1935 Middelburg
3. WILLEM, geboren 13.03.1944 Middelburg
4. ADRIAAN, geboren 25.01.1949 Middelburg

A-XIhh
A-XIhh Willem met Neeltje in 1996, 50 jaar getrouwdWillem van Schelven, geboren 21.01.1920 Rotterdam, timmerman, later verwarmingsmonteur, overleden 6.11.1999 Rotterdam, zoon van Leendert van Schelven (A-Xh) en Adriaantje Noteboom
huwt 23.10.1946 Rotterdam
Neeltje de Bruin, geboren 11.11.1922 Haaften of Hellouw (Gld)
, lampenkapster, overleden 9.9.1998 Rotterdam, dochter van Hendrik de Bruin en Adriana Pippel

 

kinderen:
1
. ADRIANA, geboren 19.1.1947 Rotterdam huwt met Jan Dumeé, geboren 20.7.1946 Rotterdam. Kinderen; een dochter en een zoon.
2. ADRIAANTJE (Sjanie), geboren 20.09.1948 Rotterdam, Verzorgende B bij de Thuiszorg, huwt 1e 25.10.1967 Rotterdam met Johan van Belle, geboren 22.12.1945 Rotterdam, binnenvaartschipper, overleden 17.10.1984 Dordrecht en 2e 25.2.2000 Rotterdam met Harm Hoekstra, geboren 22.7.1933 Baardaradeel (Fr), herenkapper, later beheerder sporthal. Kinderen uit het eerste huwelijk (Van Belle) Johanna Adriaantje, geboren 29.3.1968 Rotterdam, Adrianus Willem, geboren 6.3.1969 Rotterdam en Sandra, geboren 7.11.1971 Rotterdam.
3. NEELTJE, gehuwd
4. ARINA WILHELMINA, gehuwd
5. WILLEM (tweeling), gescheiden. Willem is in september 2007 overleden 
6. AARTJE CHRISTINA (tweeling), gehuwd
7. HENDRIK LEENDERT, gehuwd
8. ROBERT, gehuwd
Alle kleinkinderen van A-XIhh in 1996. Inmiddels zijn er achterkleinkinderen (14e generatie!)