Stamreeks B vijfde generatie Van Schelven

BVb
Cornelis van Schelven, geboren 28.10.1696 Den Hitsert, Mr. Timmerman, ouderling te Oosterland 1747-1748 en 1761-1763, overleden voor 1767 te Oosterland, zoon van Izaak (IVc) en Neeltje Cornelisse Bosschieter
huwt 1e 06.11.1724 Zierikzee
Barbara de Waal, geboortig van Dreischor, weduwe van N.N., overleden voor 1751, dochter van Johannes Nicolaesse de Waal, en mogelijk Barbara Lathouwers
huwt 2e
Maria van Klinken, geboren Oosterland, wed. van Izaak Tak.

kinderen(alle geboren in Oosterland)
1. IZAAK, geb. ?4.11.1726; jong gestorven
2. JOHANNES, geb. 23.04.1728 jonggestorven
3- JOHANNES geb. 14.11.1729 jonggestorven
4. IZAAK, geb. 17.04.1731 jonggestorven
5. NEELTJE huw. JAN HARINGMAN, ged. 20.05.1720 Colijnsplaat, schepen en gezworene aldaar, overleden 24.10.1794 Colijnsplaat, zn. van Jan Haringman, schepen van Colijnsplaat, en Clara Constance Geelhoet
6. IZAAK, geb. 26.10.1737 (volgt B-VIa)

Barbara de Waal, Janna de Waal en Cornelis Mulok zijn getuige bij de doop van Johannes, zoon van Nicolaas de Waal en Lijsbeth van der Ploeg -07.03.1717 (Extracten dopenZierikzee/CBG)

Cornelis van Schelven huwt met attestatie en als j.m. van Hitsuert met Barbara de Waal, wed. van Dreyschor 06.11.1724 (Trouwboek Zierikzee)

Op huijden den 19e December 1732 compareerde voor mij Johan Erkelens, openb: Nots. bij den Ed: Hoove Provinciaal geadministreert binnen ZZee residerende, in presentie van de naegen: getn: Cornelis Van Schelven. Mr. Timmerman op Oosterland en Berbara de Waal, egtelieden ons nots.bekend, de tweede Comparante met mij not. als haer gekozen voogd in deezen geadsisteerd soo veel noodig is,
Denwelke zjjnde gezond ende bij vollen verstand, na vernietiginge van alle voorige dispositien en actens van voogdije uijt hunne eijge vrije en onbedwongen wille, verclaerenden malcandr over en weer over te weten de eerststervende de langstleevende \van hun beijde/ te stellen tot \administatieve voogd off de voogdesse over de minderjarige kind off kinderen te werde nae te laaten
Ende tot toesiende voogden Nicolaas de Waal en Willem van Schelven beijde woonagtig tot Zzee, geevende aan de langstleevende, soodanigen vann den magt, last en authoriteijt als aan eenig voogd off voogdesse na regten Icunnen off mag worden gegeven ende wel specialijk omme nog een off meer voogden neevens zij off in derselven plaats te moogen stellen telkens ende soodanige 覧 met als 覧 覧 en gezag. als de langstleevende goeddunken zal 祐ecludeerende zij Compte. uijt hunnen nae te laeten boedel en 覧 onder 覧 voogdije 覧 nae te laatene kind off kinderen welke geregten en weesermers en specialijk die van Oosterland (document door papiervraat beschadigd) -19.12.1732 (ONA Zierikzee nr. 4128, fol. 105/105v)

Op huijden den 29e September 1737 compareerden voor mij Johan Erkelens, Openbaar Not. bij den Ed: Hove Provinciaal geadmitteert binnen ZZee residerende, in presentie van de naagenaamde getuijgen Cornelis Van Schelven, Mr. Timmerman op Oosterland en Barbara de Waal, egtelieden ons bekend, de tweede Compte. met mij not. als haer gekozen voogd geadsisteerd soo veel noodig is, beijde gezond in lichamen, haar spraak, redenen en memorie volkomen dienstig zijnde ende gebruijkende soo ons opentlijk bleek, te kennen geevende te rade te zijn geworden van hunne naa telatene goederen te disponeeren, vemietigende alvoorens alle testamenten, codicillen off andre wesens van uijtterste willen buj hun Comptn. tzij tesaamen ofte bij ieder van hun in 't bijzonder voor date deezes gepass(eert) nieten... dat daar op eenig 't allerminste tegenstand sal werden genomen, Ende derselven bij 't besien op nieuws koomende tot sinne voorgenomen dispositie uijt zich selven vrije en onbedwongen wille sonder bezwaarlijke persaedsie off misleijdinge van iemand. - 29.09.1737 (ONA Zierikzee nr. 4133, fol. 127, 127v, 128, 128v)

Cornelis van Schelven wordt als vader van Neeltje, die huwt met Jan Haringman, in de kwartierstaat van Haringman-De Koster vermeld als Mr.Timmerman te Oosterland (NL 1954/blz. 36)

Cornelis van Schelven, ouderling te Oosterland 1747/1748 en 1761/1763, hertrouwt als weduwnaar van Barbara de Waal met Maria van Klinken, wed. van Izaak Tak; hij overlijdt te Oosterland voor 1767 (Kwartierstaat Jan Leendert Moerdijk: nr. 31 - Maria van Klinken (Van Zeeuwse Stam nr. 17/Juni 1976)

Barbara de Waal, zijnde haar vader Johannes Nicolaesse de Waal, en haar moeder of Jobje Maartensdr. Light, geboren Poortugaal, gehuwd 13.10.1683 Stad a/h Haringvliet, overleden 1700 Dreischor, of Barbara Lathouwers uit Zierikzee, o.tOosterland 12.02.1701, huwt Dreischor, huwt zelf voor 1727 Cornelis van Schelven, ouderling te Oosterland, overlijdt voor 1767, hij hertr. Maria van Klinken; Barbara de Waal vermeld als lidmate 1728-42 Oosterland, overleden voor 1751 - Kwartierstaat De Waal (GN 1969/blz.l78)

Cornelis van Schelven en Barber de Waal te Oosterland zijn getuigen te Haamstede bij de doop van Cornelis, zn. van Cent van Schelven en Neeltje Fokkers -14.02.1737 - (DTB Haamstede)

NEELTJE:
Neeltje van Schelven komt voor in de kwartierstaat Haringman-de Koster als dochter van Cornelis, Mr. Timmerman te Oosterland (N.L. 1954/blz.36)

Neeltje van Schelven gehuwd met Jan Jans Haringman, ingekomen met attestatie van Oosterland op 06.08.1749 - tevens nog vermeld in 1751 (NHK/Colijnsplaat)

Jan Haringman Sr. en echtgenote vermeld in de genealogie Johan Veyser (N.L. 1976/blz. 108)