Stamreeks B zesde generatie Van Schelven

B-VIa
Izaak Corneliszn. van Schelven, geboren 26.10.1737 Oosterland, timmerman en houtkoopman, overleden 12.06.1800 Zierikzee, zn. van Cornelis (B-Vb) en Barbara de Waal
o.t. 23.03.1760 Zierikzee/huwt --.03.1760 Bruinisse
Grietje (Margaretha) de Groot, gedoopt 14.11.1737 Bruinisse, overleden 21.09.1802 Zierikzee, dr. van Witte Wolfertse de Groot en Adriana Potappel

kinderen:( alle gedoopt Zierikzee)
1. BARBARA, ged. 26.11.1760
2. ADRIANA, ged. 21.07.1762, begraven 07.08.1762 Zierikzee
3. CORNELIS, ged. 23.10.1763, begraven 30.10.1766 Zierikzee
4. WILLEM, geb/ged. 14.07.1765/19.07.1765, begraven 20.08.1765 Zierikzee
5. CORNELIS, geb/ged. 09.12.1766/10.12.1766 (volgt B-VIIa)
6. WILLEM, ged. 25.03.1768, begraven 31.10.1768 Zierikzee
7. ADRIANA, geb/ged. 14.02/15.02.1775, overleden 17.02.1802 Zierikzee, huwt 18.03.1798 Zierikzee met JACOB VAN DER WEIJDE, ged. 11.01.1775 Zierikzee, koekbakker, overleden 25.09.1815, zn. van Cornelis van der Weijde en Adrana Monster; hij hertrouwt met Jacomina Beije, ged. 11.01.1775 Zierikzee

Attestatie afgegeven naar Bruinisse voor Izaak van Schelven, j.m.. van Oosterland om te trouwen met Grietje de Groot, j.dvan en wonende te Bruinisse - 23.03.1760 - (DTB Zierikzee)

Op huijden den 29 November 1760 compareerden voor mij Nicolaas van Duijn, Openbaar Notaris, bij den Ed. Hove vn Holland geadmitteert, binnen ZZee residerende in presentie vande na te noeme getuijgen, Isaac Corn, van Schelven en Grietje de Groote, egte man en vrouw, wonende alhier, mij notaris bekent, beijde bij haar volle verstandt, zoo als ons notaris en getuijgen is gebleken, sijnde de testatrice met mij notaris als haar gecoren voogd in desen geassisteert zoo veel noodig zij;

Te kennen gevende zij comparanten dat vermits de sekerheijt des doods, en de onsekere ure van dien, genegen waren te disponeren over hare tijdelijke goederen, revocerende alvorens alle voorgaande-testamenten, en andere actens van uijterste wille ende nu op nieuwe disponerende uijt vrijen wille,

Verklaarden zij testateuren de een den anderen d'eerststervende de langstlevende van hun beijden te nomineren en institueren tot sijn of hare eenige en universele erfgenaam, of erfgename, endat in al de goederen die de eerststervende met de dood ontschijnen ende nalaten sal, geene daarvan uijtgesondert,

Latende alleen aan de kind of kinderen bij den anderen geprocrgeert en bij de eerststervende na te laten de vrije tweederde parten, haar volgens de geapprobeerde costuijmen der Stad ZZee competerende; en bij gebrek van kind of kinderen aan de erfgenamen abintestato binnen de Stadt ZZee en 't Poortambagt woonagtig, met sechtsie van alle die van de schae daar buijten woonen, haar portie in het vrije eenderde van des eerststervendens natelatene goederen, dewelke na sijn of haar overlijdens binnen dese Stadt en 't Poortesambagt bevonden sullen werden en gevolgelijk zoo veel deselve, volgens de voora: geapprobeerde costuijmen der Stadt ZZee en de daar zo genomen resolutie van de jare 1689: op het allerminste genomen zijn competerende sender meer, als deselve daarin justituerende bij desen;

Wijders verclaarden zij testateuren, wegens de successie der nalatenschap van hare na te latene kind of kinderen, comende abintestato te overlijden gedurende het leven van de langstlevende hunner beijde testateuren, ten voordeele van deselve langstlevende, te verkiesen het versterfregt 't welk aan eenige Steden en districten in de provincie van Holland is geaccordeert, en bij placaat van den 18 decemb: 1599 op dat stuk geemaneert, gemeenlijk genoemt het Aasdoms regt en 't geen in Zeeland is gepermitteert te verkiesen volgens placcaat van den 16e decemb: 1735

Stellende voorts zij testateuren deen den anderen tot executeur of executrice van desen testatmente en haren na te laten boedel, mitsgaders tot voogd of voogdesse over hare na te laten minderjarige kind of kinderen, met soodanige ampele en onbepaalden magt, last n authoriteijt, als aan eenige executeurs en voogden na regten kan of mag werden gegeven, en wel specialijk omme een of meer andere te mogen assumeren en surrogeren;

Alle 'tgene voors. staat de Testateuren voorgelesen sijnde, verclaarden te wesen haar testament en laaste begeerte, willende derhalven dat alle 't selve naar haar overlijden volcomen effect sorteren en agtervolgt sal werden, 't sij als testament, codicil of soodanig best sal konnen bestaan, alware eenige gerequireerde solemniteijten versuijmt, versoekende in soodanigen geval de uijtterste weldaad te mogen genieten;

Aldus gedaan en gepasseert binnen ZZee voors: in presentie van Jan van der Gouwe en Jacob Rittenberg, als getuijgen hier toe versogt - w.g. Isaak Cornehsse Van Schelven, G: D: Groote, Jan Vandergouwe, Jacob Rittenbergh, N: van Duijn Nots. Pub. - 29.11.1760 (ONA Zierikzee nr. 4149 -akte 682)

Op huijden den 30en December 1772 compareerden voor mij Nicolaas van Duijn, Openbaar Notaris den Ed Hove van Holland, Zeeland en Westvriesland geadmitteert, binnen ZZee residerende in presentie van de na te noeme getuijgen, Monsieur Isaac van Schelven, en Juflrouw Grietje de Groot, egte man en vrouw, wonende alhier mij Notaris bekent, beijde bij haar volle verstandt, en de vrouw met mij Notaris als haar gecoren voogd in desen geassisteert, zoo veel noodig zij, te kennen gevende zij comparanten, dat vermits de sekerheijt des doods, en de onsekere uure van dien, genegen waren te disponeren over hare tijdelijke goederen, revocerende alvorens alle voorgaande testamenten en andere actens van uijtterste wille ende nu op nieuws disponerende uijt vrije wille,

Verklaarden zij comparanten, indien de eerststervende van hun beijden kind of kinderen quam na te laten, deselve kind of kinderen te institueren in der selver legitime portie, haar volgens de costuijmender Stadt ZZee competerende, en de langst levende der testateuren tot universele erfgenaam in alle de resterende goederen, die de eerststervende sal comen na te laten

Wijders verclaarden zij comparanten wegens de successie der nalatenschap van hare na te latene kind of kinderen, comende abintestato te overlijden gedurende het leven van de langstlevende der testateuren, te verkiesen het versterfregt 't welk aan eenige Steden en districten in de provintie van Holland is geaccordeert, en bij placcaat van den 18" december 1599 geemaneert, gemeenh'jk genoemt het aasdoms regt.

Dan ingeval de eerststervende der comparanten sender kind of kinderen comt te overlijden, zoo verclaarden sij comparanten de een den anderen, de eerststervende de langstlevende van nun beijden, te maken het geb.rliijk revenuen en intresten van alle sijn ofte hare na te latene goederen, sijn of haar leven lang geduurende, ende in de eijgendom van alle de voorschreven insufructuaire goederen, verclaarde de eerststervende der comparanten tot hare universele erfgenamen te nomineren en justitueren, sijne of hare erfgenamen abintestato, 't sij waar deselve woonagtig soude mogen zijn,

Dog indien des eerststervendens erfgenamen abintestao binnen de Stadt ZZee en het Poortambagt woonagtig, tegen dese dispositie quamen te oppposeren, en daar niet mede te vreden waren, zoo verclaarde de eerststervende de comparanten , de soodanige alleen te institueren in derselver portie in het vrije een derde, van des eerststervendens goederen, die op sijn of haar overlijden binnen dese Stadt en het Poortambagt bevonden sullen werden, en gevolgelijk zoo veel deselve volgens de costuijmen der Stadt Zierikzee en de daar op genome resolutie van den jare 1689 sijn competerende sonder meer sullende de in soodanigen geval, het gene deselve meerder als hare portie in het voorschreve vrije een derde, souden hebben genoten, moeten gaan aan de langstlevende der comparanten, als deselve in dien gevalle daar in instituerende bij desen,

Stellen weijders zij comparanten de een den anderen, tot executeur of executrice van desen testatmente en haren na te laten boedel, mitsgaders tot voogd of voogdesse over haren na te latene minderjarige kind of kinderen, met soodanigen magt als executeurs en voogden na regten competeert, en wel specialijk omme een of meer andere te mogen assumeren en surrogeren,

Alle 't gene voorschreve staat de comparanten voorgelesen sijnde, verclaarden te wesen haar testament en laatste begeerte, willende derhalven dat alle 't selve na haar overlijden volcomen effect sorteren en agtervolgt sal werden, 't sij als testament, codicil, of soodanig best sal komen bestaan, alsware eenige gerequireerde solemniteijten versuijmt, versoekende in soodanige geval, de uijterste weldaad te mogen genieten,

Aldus gedaan en gepasseert binnen Zierikzee voorschreve, in presentie van de messieurs Matthijs van Nooijen en Jobs, van Es als getuijgen hier toe versogt - w.g. Isaak van Schelven, Grietje de Groott, Mattijs van Nooijen, Johannes van Es, N. van Duijn - Notaris - 30.12.1772 (ONA Zierikzee nr. 4163 -akte 1261)

De familie woonde te Zierikzee (nu wijk S.no.362) op de hoek van het Paardenstraatje. Het huis werd bij het oproer van 24 September 1787 geheel geplunderd. Het betrof hier antipatriottische rellen, waarbij plundering plaatsvond van de woningen van die personen,die behoorden tot de 218 patriotten, die een op 18 September 1786 bij de Stadsregering van Zierikzee ingediend request hadden ondertekend.(zie De Kanter: Chronijk van Zierikzee)

Compareerde bij Jacob Pieter Beijerman, notaris te Rotterdam, Jan van Vollenhoven namens de Firma Van Vollenhoven, Van Hoogstraten & Co., kooplieden te Rotterdam en machtigt Samuel Boeije te Zierikzee hun belangen te behartigen in de boedel van wijlen Isaac van Schelven, gewoond hebbende en overleden te Zierikzee - 08.09.1800 - (NA Rotterdam 3559/blz.340-acte 330)

Grafschriften der voorm. St. Lievens Monsterkerk te Zierikzee: in de Zuidkerk (de zuidelijkste van de drie schepen - gaande van de Koordeuren in westelijke richting: graf no. 190: Dit graf behoort Isaak van Schelven Cz. en desz. huisvr.Grietje de Groot - (NL 1895/blz.50)