Stamreeks B zevende generatie Van Schelven

B-VIIa
Cornelis Izaaks van Schelven, geboren 09.12.1766 te Zierikzee, maljenier, koopman in ijzerwaren, overleden 24.09.1837 in het huis op den Dam, wijk B83, Zierikzee, zn. van Izaak (B-VIa) en Grietje de Groot
huwt 25.08.1793 Zierikzee
Hendrika Ribbe, geboren 29.12.1771 Wissekerke, overleden 07.08.1831 Zierikzee, dr. van Dionymus Ribbe, gemeente-bouwmeester/stadsfabriek van Zierikzee en Elizabeth de(n) Raet(e)

kinderen:(alle geboren/gedoopt Zierikzee)
1. MARGRIETHA, geb/ged. 13/15.11.1793, overleden 08.06.1878 Zierikzee, huwt 06.06.1821 Zierikzee met PIETER VAN DE POLDER, geb. 19.02.1794 Zierikzee, overleden 26.05.1844 Zierikzee, zn. van Cornelis van de Polder en Agatha Kroon
2. DIONIJMUS, ged. 14.11.1794 (volgt B-VIIIa)
3. ELISABETH, geb./ged. 28.02/02.03.1796, huwt 28.11.1821 met DIRK VAN BORRENDAM
4. IZAAK, geb. 16.01.1798
5. ADRIANA, geb. 31.12.1798, overleden 07.05.1799 Zierikzee
6. ADRIANA, geb. 01.08.1800 (volgt B-VIIIb)
7. ADRIAAN, geb.21.06.1803 (volgt B-VIIIc)
8. JOHANNA MARIA, geb.28.04.1805, overleden 19.10.1885 Zierikzee, huwt 17.05.1843 Zierikzee met JOB BROODMAN, geb. 01.05.1819 Zierikzee, overleden 30.07.1865 Zierikzee, zn. van Cornelis Broodman en Maria van der Jagt
9. ANNA, geb.30.04.1807, overleden 30.11.1869 Zierikzee, huwt 24.11.1830 Zierikzee met JACOBUS CORNELIS BAL, geb. 19.12.1811 Zierikzee, koopman, overleden 18.05.1888 Zierikzee, zn. van Jacobus Bal en Cornelia Letzer
10. WILLEM, geb.27.12.1810 (volgt B-VIIId)

"Naardien de Persoon van CORNELIS VAN SCHELVEN de onbeschaamtheit heeft gehad om, in presentie van verscheidenen Personen, my ondergeteekende aantetygen, dat ik, met nog eenige andere personen, hem, ten jare 1787, binnen de Stad Middelburg, zoude hebben helpen noodzaken Oranjelint te dragen, om my daardoor by myne Medeburgers verdagt te maken, als had ik my immer aan eenige oproerigheden of daden van geweld, ter dier tyd gepleegd, schuldig gemaakt, en ik van het onwaarachtige dier haatlyke beschuldiging ten vollen bewust zynde; zoo sommere ik hem, Cornelis van Schelven en alle en iegelyk my van 'tvoorstaande met valable bewyzen iets aantetoonen, terwyl ik hem andersints houde voor een eerroover, lasteraar en leugenaar en zyn schelden met een verachtlyk stilzwygen zal beschouwen. Zierikzee den 30 Juny 1795 -Jan Hartman (Geen bronvermelding - Adv.Verz. CBG)

ELIZABETH
Een Elizabeth van Schelven ingeschreven te Brouwershaven als komende met attestatie van Zierikzee -12.10.1835 (LidmatenboekNed.Ger.Gem.Brouwershaven 1798-1866).