Stamreeks B achtste generatie Van Schelven

B-VIIIa
Dionymus van Schelven, gedoopt 14.11.1794 Zierikzee, horlogemaker, zoon van Cornelis (B-Vlla) en Hendrika Ribbe

D. van Schelven, horlogemaker te Zierikzee, adverteert hiermede dat hij thans is verhuisd van zijn vader C. van Schelven op den Dam, en thans zijn affaire uitoefent in de Meelstraat in het huis over den heer J(acob) Voorden Dag en recommandeert zich in de gunst van zijn stad- en landgenoten - 1 1.05. 1821 (Advertentie in de Zierikzeesche Courant)

Heeft Zierikzee na 1821 verlaten

B-VIIIb
Adriana van Schelven, geboren 01.08.1800 Zierikzee, overleden 31.07.1902 Zierikzee, dan op een dag na 102 jaar oud, dochter van Cornelis (B-VIIa) en Hendrika Ribbe
huwt 04.02.1829 Zierikzee
Jacob Bal, geboren 30.08.1806 Zierikzee, horlogemaker, overleden Tholen, zoon van Jacobus Bal en Cornelia Letzer

Een 100-jarige. Overmorgen zal mejuffrouw de wed. Bal, geboren van Schelven te Zierikzee, haar 100sten geboortedag vieren. De oude dame verheugt zich nog in het volle bezit van al hare zintuigen - 31 07 1900 -(N.R.C.)

Heden werd te Zierikzee de 100ste verjaardag van de weduwe Bal-Van Schelven op feestelijke wijze gevierd. Er wapperden vele vlaggen, terwijl het Goesche fanfarecorps Hosanna een serenade aanbood -01.08.1900 - (Zierikzeese Courant)

Een Honderdjarige. Wij bieden de lezers van de Wereldkroniek hierbij aan het portret van eene honderdjarige uit Zierikzee, n.l. van mejuffrouw Adriana van Schelven. Naar dit portret te oordeelen ziet de jubilaresse er nog goed uit. Zij bezit nog het gebruik van al haar zintuigen. Wel wandelt de oude dame niet meer op straat, maar in huis beweegt zij zich nog zeer gemakkelijk, praat hoogst gezellig en bezit het onschatbaar voorrecht van een opgeruimd gemoed. Ook haar geheugen is nog zeer goed; vele herinneringen uit de gebeurtenisvolle eerste jaren dezer eeuw zijn haar bijgebleven..... Al hare kinderen zijn reeds overleden, maar klein- en achterkleinkinderen bestaan er nog van haar. Eene ongeschokte gezondheid belooft, menschelijkerwijs gesproken, nog wel menig levensjaar aan deze oude dame - met foto -04.08.1900 - (Wereldkroniek)

Portretfoto van Adriana Bal-Van Schelven in "Eigen Haard", jrg.26/1900- pag.496 (Coll. Icon.Bureau) Mej. Adriana van Schelven, weduwe van den heer Jacob Bal, de oudste ingezetene van Schouwen-Duiveland en een der oudsten van geheel Nederland, is gisternamiddag zacht en kalm, in den ouderdom van nagenoeg 102 jaar, ontslapen. Zij zou heden juist haar 102den verjaardag bereikt hebben. Tot het laatste toe was zij in het bezit van haar geestvermogens. Zij was betovergrootmoeder, dus de stammoeder van vier geslachten - 02.08.1902 (N.R.C.)

B-VIIIc
Adriaan van Schelven, geboren 21.06.1803 Zierikzee, huisschilder, overleden 26.10.1856 Zierikzee, zoon van Cornelis (B-VIIa) en Hendrika Ribbe
huwt 1e 16.06.1830 Zierikzee
Johanna Helena Lagcher, geboren 04.12.1809 Zierikzee, overleden 17.10.1833 Zierikzee, dochter van Johannes Lagcher en Alberdine Labrand

huwt 2e 13.05.1835 Zierikzee
Jacoba van de Stolpe, geboren 17.11.1812 Zierikzee, overleden 02.01.1883 Zierikzee, dochter van Cornelis Franse van de Stolpe en Crina Bolijn

kinderen:(alle geboren te Zierikzee)

uit het eerste huwelijk:
1. HENDRIKA, 15.11.1830, overleden voor 1893 Leiden, huwt 03.05.1867 Zierikzee met NICOLAAS WILHELM TORRÉ, luitenant-kwartiermeester, overleden Amsterdam, zoon van Cornelis Torré en Jacomine Cornelia de Lange
2. ALBERDINA JOHANNA, 05.03.1832, overleden 18.05.1833 Zierikzee
3. CORNELIS, 21.09.1833, overleden 22.09.1833 Zierikzee

uit het tweede huwelijk
4. CORNELIS, 21.04.1836 (volgt B-IXa)
5. KRINA WILLEMINA, 01.09.1839, overleden 28.09.1927 Zierikzee, huwt 16.10.1867 Zierikzee met WILLEM CORNELIS PHAFF, geboren 28.10.1836 Zierikzee, overleden 05.02.1881 a/b van het fregat "Noach III", zoon van Ananias Phaff en Johanna Antonia Akkerdaas
6. WILLEM, 14.10.1841 (volgt B-IXb)
7. FRANS, 07.01.1844 (volgt B-IXc)
8. ANNA MARGARETHA, 03.02.1847, overleden 29.04.1934 Breda-Ginneken, o.t./huwt 25.06./14.07.1874 Zierikzee met CORNELIS WILBERT VAN DE VEN, geboren 09.04.1844 Fort Bath, luitenant-kwartiermeester, overleden 07.05.1937 Ginneken, zoon van Cornelis Wilbert van de Ven en Henriette Catharina Digna van Nouhuijs
9. MAATJE, geboren 01.02.1849, overleden 02.03.1929 Ginneken
10. ELIZA, geboren 16.03.1851, overleden 31.08.1852 Zierikzee
11. JOHANNA, geboren 16.09.1853, overleden 1908 Watergraafsmeer, huwt 08.08.1883 Zierikzee met HENDRIK GIJSBERT KODDE, geboren 01.04.1855 Zierikzee, zoon van Bartel Kodde, en Gerardien Petronella Backer; hij hertrouwt en overlijdt ca.1910 Bergen op Zoom
12. JOHANNA MARIA, geboren 29.10.1856, overleden 24.11.1931 Zierikzee, huwt 08.08.1883 Zierikzee met NICOLAAS ANDRIES HOTTINGA, geboren 15.09.1853 Axel, onderwijzer te Zierikzee, overleden 27.09.1926 Zierikzee, zoon van Andries Willem Hottinga en Pieternella Adriana Walraven

Aangifte door Johannes Ressaet, 39 jaar, schoenmaker, en Abraham de Vos, 25 jaar, horlogemaker, van het overlijden op 26.10.1856, binnen de gemeente, ten 10 ure des avonds, van Adriaan van Schelven, 53 jaar, schilder, wonend Zierikzee, echtgenoot van Jacoba van de Stolpe, zonder beroep, wonend Zierikzee, zoon van Cornelis van Schelven en Hendrika Ribbe, beiden overleden te Zierikzee, zijnde vroeger Weduwnaar van Johanna Helena Lagcher, overleden te Zierikzee - 28.10.1856 - acte 191 (BS Zierikzee)

De Wed. A. van Schelven, geboren Van der Stolpe geeft op 15.05.1877 te Zierikzee kennis van het overlijden door een noodlottig toeval op de avond van 09.05 van haar jongste zoon Frans, zijn vrouw en hun enig kind, een meisje van bijna 3 jaar. Wegens buitenlandse betrekkingen werd de advertentie eerst nu geplaatst. (Adv.Coll.CBG)

Zij bedankt voor blijken van belangstelling bij het overlijden van haar kinderen en kleinkind uit Haarlem -Zierikzee 15.06.1877 (Adv.Coll.CBG)

Mededeling van overlijden van Jacoba van de Stolpe, wed. van A. van Schelven, 70 jaar oud - Zierikzee -02.01.1883 (Adv.Coll.CBG)

CORNELIS:
Aangifte door Adriaan van Schelven, 30 jaar, schilder, vader, en Cornelis van Schelven, 66 jaar, maljenier, grootvader, beiden wonend Zierikzee, van overlijden op 22.09.1833 te zes uren in den morgen, in huis B.nr.18, van CORNELIS VAN SCHELVEN, oud 18 uren, wonend en geboren in Zierikzee, zoon van Adriaan van Schelven en Johanna Helena Lagcher, buiten beroep, echtelieden, wonend Zierikzee - 23.09.1833 (BS Zierikzee)

ANNA MARGARETHA:
Aankondiging van ondertrouw van C.W. van de Ven, 2e Luitenant-kwartiermeester en AM. van Schelven -geen receptie - Zierikzee, 25.06.1874 (Adv.Coll.CBG)

Mededeling van overlijden van Anna Margaretha van Schelven na een ca. 60-jarige echtvereniging -Breda,29.04.1934 - get. C.W.van de Ven (Adv.Coll.CBG)

B-VIIId
Willem van Schelven, geboren 27.12.1810 Zierikzee, oud-verificateur van ’s Rijks Belastingen te Vlissingen en Rotterdam, overleden 24.03.1891 Rotterdam, zoon van Cornelis (B-VIIa) en Hendrika Ribbe
huwt 06.11.1840
Maatje Waling, geboren 20.10.1820 Noordwelle, overleden 26.05.1890 Rotterdam, dochter van Marinus Waling en Cornelia van Splunter

kinderen:
1. HENDRIKA, geboren 01.03.1842 Haamstede, huwt 04.05.1867 Brouwershaven met B.J. JANNETTE
2. MARINUS, geboren 24.04.1844 Haamstede (volgt B-IXd)
3. CORNELIS, geboren 17.02.1847 's Heerenhoek (volgt B-IXe)
4. CORNELIA, geboren 04.11.1849 's Heerenhoek, ongehuwd, overleden 14.05.1911 Hillegersberg
5. MARGRIETHA, geboren 08.05.1852 Brouwershaven, overleden 28.07.1933 Haarlem, huwt 31.03.1875 Brouwershaven met PIETER SLIERENDREGT, geboren 11.06.1843 Zierikzee, overleden 11.02.1887 a/b van het s.s. "Leerdam" varende op het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan. De familie verhuisde naar Vlissingen en woonde ook in Rotterdam, zoon van Jan Slierendrecht en Cornelia Plaating.

De registers van de Burg. Stand te Vlissingen zijn in Mei 1940 verloren gegaan

Aankondiging van de 36-jarige echtvereniging van W. van Schelven en M. Waling - Rotterdam, 06.11 1876 (Adv.Coll.CBG)

Het echtpaar Van Schelven-Waling geeft kennis van het overlijden van hun oudste zoon - Rotterdam
09.07.1878 (Adv.Coll.CBG)

Overlijden van Maatje Waling, 70 jaar, echtgenote van W. van Schelven - 26.05.1890 (Adv.Coll.CBG)

Aangifte van overlijden op 26.05., voormiddags 2 uur, in een huis aan de Van Oldebarneveltstraat, van MAATJE WALING, 69 jaar, geboren Noordwelle, wonend Rotterdam, zonder beroep, huisvrouw van Willem van Schelven, dochter van Marinus Waling en Cornelia van Splinter, beiden overleden - 27.05.1890 - acte 2191/graf nr.1565 (BS Rotterdam)

Echtgenoot W.van Schelven bedankt voor de belangstelling bij het overlijden van Maatje Waling -12.06.1890 (Adv.Coll. CBG)
Aangifte van overlijden op 24.03. namiddags 3 uur, in een huis aan de Van Oldenbarneveltstraat, van WILLEM VAN SCHELVEN, 80 jaar, geboren Zierikzee, wonend Rotterdam, zonder beroep, weduwnaar van Maatje Waling, zoon van Cornelis van Schelven en Hendrika Ribbe, beiden overleden - 26.03.1891 - acte 1371/grafnr. 974 (BS Rotterdam)

Kennis wordt gegeven van het overlijden door een noodlottig ongeval van Willem van Schelven, oud-Verificateur van 's Rijks Belastingen, 80 jaar oud, door C.van Schelven en C.van Schelven-Kempf, Wed.P. Slierendrecht-van Schelven, Ca. van Schelven, J.H. Jannette, M.J.E. Jannette - Rotterdam/Amsterdam, 24.03.1891 (Adv. Coll. CBG)

Dankbetuiging voor medeleven bij overlijden Willem van Schelven, get. C. van Schelven -R'dam,14.04.1891 (Adv.Coll.CBG)

CORNELIA:
Aangifte van overlijden van Cornelia van Schelven, op 14.05.1911, 09.30 uur des namiddags in een huis Straatweg 5, Hillegersberg, 61 jaar, zonder beroep, geboren 's-Heerenhoek, wonend Hillegersberg, ongehuwd, dochter van Willem van Schelven en Maatje Waling, beiden overleden -16.05.1911 - acte 25 (BS Hillegersberg)

Overlijden van Mejuffrouw Cornelia van Schelven, ruim 61 jaar, op 14.05.1911 te Hillegersberg, alsmede dank voor getoonde belangstelling geannonceerd door haar zuster Margrietha,  weduwe van Peter Slierendregt (Adv.Coll.CBG)

Fotograaf: mw. Goudzwaard-Slierendrecht (2004) - klik voor een vergroting - graf van Margrietha, dochter Johanna en schoonzuster Cornelia te Bloemendaal Op Vrijdag 11.02.1887 v.m. 11 uur compareerden voor mij Willem Ponsen, 1e stuurman, gedomicilieerd op het Nederlandsche, te Rotterdam tehuishorende stoomschip "Leerdam",.....de le machinist en .....de 2e stuurman, verklarende, dat op 11.02.1887 v.m. 11 uur, stomende in de Noord Atlantische Oceaan op 49gr.4min.N.Br. en 31gr.24min W.Lengte is overleden, hoogst waarschijnlijk ten gevolge van een vliegende reumatiek, die op het hart is geslagen, de persoon van Pieter Slierendregt, gezagvoerder, oud 43 jaar, geboren Zierikzee, wonende Rotterdam en echtgenoot van Margrietha van Schelven, aan boord van genoemd schip, waarvan acte is opgemaakt volgens art. 60 B. W. - ingeschreven 10.06.1887 - acte 65 (BS Rotterdam)

Margrietha van Schelven ondertekent mede de overlijdensadvertentie van haar vader Willem van Schelven, als Wed P. Slierendrecht-van Schelven - 24.03.1891 (Adv.Coll.CBG)

Zij geeft kennis van overlijden op 14.05.1911 van haar zuster (Cornelia) en bedankt voor de betoonde belangstelling - juni 1911 (Adv. Coll. CBG)

Mededeling van overlijden van Margrietha van Schelven, weduwe van Peter Slierendregt, 81 jaar - Haarlem, 28.07.1933 (Adv.Coll.CBG)