Verklarende woordenlijst Oudnederlands en notarieel jargon

Tekst Verklaring

adieeren

toevoegen

agterwale

 

approbeeren

goedkeuren

benifitie

voordeel

codicillen

met de hand geschreven onderhandse uiterste wilsbeschikking

comparanten (Latijn: comparanta)

voor mij (notaris) verschenen personen

depositeuren

bijdragers, storters (van aandelenkapitaal), aandeelhouders

eerstelijk

ten eerste

examineren

beoordelen, taxeren

experientie

ervaring

fourneeren

verstrekken

geabprobeerde state

 

geaccorddeert

mee ingestemd, mee akkoord gegaan

gepriviligeerde

bevoorrechte

geprovenieert

voortgekomen uit

ingevalle

in het geval van

institueren

instellen, oprichten

int generaal

in het algemeen

met zoodanigen amplen magt en gezag

met (ruim) voldoende macht en gezag

metier

beroep, vak

mij (notaris) bekend

de betrokkene heeft zich aan mij (notaris) ge´dentificeerd.

naagten

volgende

naarcominge

nakoming

nademael

 

nomineerd

voordraagt

op huijden

op heden, vandaag

opposeerende

tegenstrevende

posesseur

bezitter

legateren

vermaken na overlijden, voorafgaand aan de benoeming van erfgenamen

rabattering

renteberekening

ratificeeren

bekrachtigen

requirant

eiser

requisitie

eis

restrictien

beperkingen

separeeren

scheiden, verdelen

sepudieeren

 

substitueerende

vervangende

ter dispositie

ter beschikking

testateur

man die zijn eigen testament opmaakt

transigeeren

een vergelijk treffen, tot een schikking komen

volkome(n)

volle, volledige

wijders

verder, vervolgens