De relatie met de lisdodde

Als u wat hebt rondgeneusd in de stamboom, dan zal het u zijn opgevallen dat het protestantisme een stevige rol speelt in onze familie.

In de Statenvertaling van de Bijbel (door last van de hoogmogende heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet) vindt u het volgende:

 1. Exodus 10 [1 v.] Toen keerde de HEERE een zeer sterken westenwind, die hief de sprinkhanen op, en wierp ze in de Schelfzee; er bleef niet een sprinkhaan over in al de landpalen van Egypte.

 2. Exodus 13 [1 v.] Maar God leidde het volk om, langs den weg van de woestijn der Schelfzee. De kinderen IsraŽls nu togen bij vijven uit Egypteland.

 3. Exodus 15 [2 v.] Hij heeft Farao's wagenen en zijn heir in de zee geworpen; en de keure zijner hoofdlieden zijn verdronken in de Schelfzee.

 4. Numeri 14 [1 v.] De Amalekieten nu en de Kanašnieten wonen in het dal; wendt u morgen, en maakt uw reize naar de woestijn, op den weg naar de Schelfzee.

 5. Numeri 21 [1 v.] Toen reisden zij van den berg Hor, op den weg der Schelfzee, dat zij om het land der Edomieten heentogen; doch de ziel des volks werd verdrietig op dezen weg.

 6. Numeri 33 [2 v.] En zij verreisden van Elim, en legerden zich aan de Schelfzee.

 7. Deuteronomium 1 [1 v.] Gij daarentegen, keert u, en reist naar de woestijn, den weg van de Schelfzee.

 8. Deuteronomium 2 [1 v.] Daarna keerden wij ons, en reisden naar de woestijn, den weg van de Schelfzee, gelijk de HEERE tot mij gesproken had, en wij togen om het gebergte Seir, vele dagen.

 9. Deuteronomium 11 [1 v.] En wat Hij gedaan heeft aan het heir der Egyptenaren, aan deszelfs paarden en aan deszelfs wagenen; dat Hij de wateren van de Schelfzee boven hun aangezicht deed overzwemmen, als zij ulieden van achteren vervolgden; en de HEERE verdeed hen, tot op dezen dag.

 10. Jozua 2 [1 v.] Want wij hebben gehoord, dat de HEERE de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft voor ulieder aangezicht, toen gij uit Egypte gingt; en wat gijlieden aan de twee koningen der Amorieten, Sihon en Og, gedaan hebt, die op gene zijde van de Jordaan waren, dewelke gijlieden verbannen hebt.

 11. Jozua 4 [1 v.] Want de HEERE, uw God, heeft de wateren van de Jordaan voor uw aangezichten doen uitdrogen, totdat gijlieden er waart doorgegaan; gelijk als de HEERE, uw God, aan de Schelfzee gedaan heeft, die Hij voor ons aangezicht heeft doen uitdrogen, totdat wij daardoor gegaan waren;

 12. Jozua 24 [1 v.] Als Ik uw vaders uit Egypte gevoerd had, zo kwaamt gij aan de zee, en de Egyptenaars jaagden uw vaderen na met wagens en met ruiters, tot de Schelfzee.

 13. Richteren 11 [1 v.] Want als zij uit Egypte optogen, zo wandelde IsraŽl door de woestijn tot aan de Schelfzee, en kwam te Kades.

 14. 1 Koningen 9 [1 v.] De koning Salomo maakte ook schepen te Ezeon-geber, dat bij Eloth is, aan den oever der Schelfzee, in het land van Edom.

 15. Nehemia 9 [1 v.] En Gij hebt aangezien onzer vaderen ellende in Egypte, en Gij hebt hun geroep gehoord aan de Schelfzee;

 16. Psalmen 106 [3 v.] Onze vaders in Egypte hebben niet gelet op Uw wonderen; zij zijn der menigte Uwer goedertierenheid niet gedachtig geweest; maar zij waren wederspannig aan de zee, bij de Schelfzee.

 17. Psalmen 136 [2 v.] Dien, Die de Schelfzee in delen deelde; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

 18. Jeremia 49 [1 v.] De aarde heeft gebeefd van het geluid huns vals, van het gekrijt, welks geluid gehoord is bij de Schelfzee.

In de moderne Bijbelvertalingen is het woord Schelfzee vervangen door Rietzee. In normaal Nederlands: water dat is vol gegroeid met riet.

Molenaar Cornelis van Schelven (C-IXc) van molen De Schelvenaer uit Krinpen aan den IJssel, tooide de verpakking van het door hem gemalen meel met een lisdodde.