Tijdlijn Timeline

Hier is getracht de verschillende generaties Van Schelven in een historisch kader te plaatsen, om zo een beeld te geven van de omstandigheden en de historische achtergronden waarin hun leven zich afspeelde.
De opsomming van data en feiten is subjectief en willekeurig. Geprobeerd is om een mengeling te maken van serieuze en lichtvoetiger items. De geschiedenis is uiteraard veel rijker. Anderzijds speelde het gewone leven van de familieleden, zeker in de oudere generaties, zich grotendeels af binnen de kleinere wereld van het alledaagse bestaan. Over die 'petit histoire', het dagelijkse wel en wee, leest u alles op de prachtige stamboompagina's.

Bronnen o.a.:

http://www.studybuddy.nl/nederlands/start.html

Here we have tried to place the consecutive Van Schelven generations in a greater historic context, so as to give an idea of the circumstances and historical backgrounds in which they lived. 
The enumeration of dates and facts is rather arbitrary, however. We have tried to make a mixture of serious events and items of a lighter nature. Of course, history is a lot richer than this. On the other hand, our relatives' everyday life, certainly in the older generations, took place in a much smaller world than ours. Much about their ups and downs can be read in the genealogical pages (Familytree), for which you need to have some Dutch. For your better understanding we have compiled a small but growing dictionary with the translation of some common words. If there is sufficient response to our site from English-speaking relatives, and should they show an interest in the older anecdotes, we may try to translate the most striking fragments.

Sources (among others): 
http://www.studybuddy.nl/english/start.html (English language Dutch history from about 1880 onwards)

1534 Tachtigjarige oorlog, 1568 - 1648
Voorgeschiedenis Eerste generatie
In de periode 1448-1470 is een Nijs/Denis van den Scelve schepen van Grazen, in Belgisch Brabant tussen St.Truiden en Diest. 
Een Mr. Henrick van Schelven en een Elisabeth van Schelven, geboren circa 1534 komen voor in het Rechterlijk Archief van Diest en bevestigen een duidelijk Vlaamse relatie.
Rond het begin van de Tachtigjarige oorlog met Spanje wordt Vincent  geboren in Nieuwpoort. 
Hij trouwt vier keer en heeft drie kinderen:
Jacob, Sara en Isaac, 
waarschijnlijk bij zijn derde vrouw: Jacomijntien Ingraets.

Diest, Oranje-stad in Belgie

Kleding ten tijde van de 80-jarige oorlog

Early history First generation
In the period between 1448 and 1470 a Nijs/Denis van den Scelve is an alderman in Grazen, a place in what is now Belgium.
A Mr. Henrick van Schelven and an Elisabeth van Schelven,  
born about 1534 are mentioned in the judicial archive in Diest, which shows an obvious Flemish connection.
Somewhere around the beginning of the Eighty Years' War with Spain, Vincent is born in Nieuwpoort (Belgium).
He marries four times and has three children:
Jacob, Sara en Isaac,  probably with his third wife: Jacomijntien Ingraets.
1600 Slag bij Nieuwpoort 1648 Vrede van Münster
Tweede generatie Derde generatie
1600: Slag bij Nieuwpoort. 
Rond deze tijd worden de kinderen van Vincent geboren. 
Hij woont dan al in de noordelijke Nederlanden.
Hieronder een oude schoolplaat van Isings. 
Klik voor een vergroting.
Bijna alle leden van de derde generatie maken het einde 
van de oorlog mee. In 1648 wordt de vrede van Münster
gesloten.
Klik op de plaat voor een vergroting.

de slag bij nieuwpoort

Munster-eed

Second generation Third generation
1600: Battle of Nieuwpoort, a date known by most Dutchmen. 
Around this time Vincent's children are born. By this time he had already moved to the northern provinces. The above picture is by the famous illustrator (educational drawings) Isings. Click to enlarge.
Nearly all members of the third generation see the
1648 Münster Peace Treaty.
Click to enlarge.
1660 - 1694 1694 - 1716
Vierde generatie Vijfde generatie
Een greep uit de historische gebeurtenissen: 
1662: Rembrandt van Rijn schildert De Staalmeesters
1664: De Engelse vloot dwingt gouverneur Pieter Stuyvesant 
tot capitulatie van Nieuw-Amsterdam. De naam verandert in New York. 
1665: Engeland verklaart de Republiek de oorlog. De Tweede Engelse oorlog duurt tot 1667.
In de periode 1694 - 1698 krijgen Izaak van Schelven en Neeltje Bosschieter drie kinderen: Cent, Cornelis en Willem. Zij zijn de stamvaders van de stamreeksen A, B en C. 

1697-1698: Tsaar Peter de Grote van Rusland bezoekt incognito de Republiek (o.a. Zaandam en Amsterdam). Hij werkt een tijdlang op een scheepswerf. Dit bezoek zou hem inspireren bij het bouwen van Sint Petersburg.

De Staalmeesters - Rembrandt van Rijn

Peter de Grote

Fourth generation Fifth generation
1662: Rembrandt paints De Staalmeesters
1664: The English fleet forces governor Pieter Stuyvesant to surrender New-Amsterdam. The name is changed to New York. 
1665: England declares war on the Republic. The Second English War (or Dutch war, as they call it) lasts until 1667.
Between 1694 and 1698 Izaak van Schelven and Neeltje Bosschieter have three sons: Cent, Cornelis and Willem.
They are the founders of what in this site are the genealogical registers A, B and C.

1697-1698: Czar Peter the Great visits the Republic. For a while he works at a shipyard in Amsterdam. This visit was to give him inspiration for building St Petersburg.

1716 - 1750 1750 - 1784
Zesde generatie Zevende generatie
Het beroep van molenaar begint steeds meer voor te komen in de familie.
1721-1722: Jacob Roggeveen ontdekt op een reis voor de West-Indische Compagnie (WIC) Paaseiland.
1726: De dijken van de Linge en de Lek breken door. Grote delen van Gelderland, Holland en Utrecht komen onder water te staan.
1734: De West-Indische Compagnie (WIC) verliest haar laatste monopolierechten op het slaventransport.
1766: Willem V wordt volwassen en treedt in functie als erfstadhouder, kapitein- en admiraal-generaal.
1780: Vanwege o.a. de spanningen over de handel met de opstandelingen in Amerika verklaart Engeland de oorlog.
1780-1784:
Vierde Engelse Oorlog. De Engelsen beheersen de zeeën en brengen de Republiek grote economische schade toe. De oorlog leidt tot spanningen tussen enerzijds de patriotten en anderzijds Willem V en de Oranjepartij.
juni 1784: De Staten-Generaal verbiedt het dragen van oranje (zie B-VIIa)

Den Haas, Zierikzee

Willem V

Sixth generation Seventh generation
The number of millers in the family increases.
1721-1722: Jacob Roggeveen, while on a voyage for the West Indian Company, discovers Easter Island.
1726: Dykes along the rivers Lek and Linge break. Large parts of Gelderland, Utrecht and Holland are flooded.
1734: The WIC loses its monopoly on slavetrade.
1766: Willem V comes of age and becomes hereditary stadtholder, captain general and admiral general.
1780: As a result of rising tension about Dutch trade with American rebels, England declares war on the Republic..
1780-1784: Fourth
English/Dutch War. Britannia rules the waves and causes the Republic great economic damage.
Growing tension between the patriots and Willem V/the Orangists.
June 1784: The States General forbid wearing orange (cf. B-VIIa).
1784 - 1812: de Franse tijd 1812 - 1842: begin monarchie
Achtste generatie Negende generatie
Er zijn langdurige twisten tussen patriotten en orangisten. Er dreigt een burgeroorlog. Willem V verliest zijn macht en verlaat Den Haag (1785).
1787: Prinses Wilhelmina (gemalin van Prins Willem V) wordt bij Goejanverwellesluis aangehouden door een patriots vrijkorps.
De Staten van Holland herroepen onder militaire en buitenlandse druk alle besluiten tegen het gezag van de stadhouder.
1793: Frankrijk verklaart de oorlog aan Engeland en de Republiek.
1806: Lodewijk Napoleon, broer van keizer Napoleon, wordt koning van Nederland.
1810: Franse troepen bezetten Amsterdam.
1812: Napoleon trekt Rusland binnen. Van de 15.000 Hollandse dienstplichtigen keren slechts enkele terug.
1813: Napoleon wordt verslagen in de Volkerenslag bij Leipzig. Prins Willem Frederik aanvaardt de soevereiniteit als constitutioneel vorst (Koning Willem I).
1814: Nederland en België worden verenigd.
18 juni 1815: Slag bij Waterloo,  Napoleon definitief verslagen.
1817: Misoogsten leiden tot ernstige aardappeltekorten. De regering verbiedt het verstoken van aardappels tot jenever.
1827: In Tilburg gooien arbeiders van een spinnerij de ruiten in. Aanleiding: het plaatsen van een stoommachine.
1830: De Staten-Generaal besluiten Nederland en België te splitsen. Dit wordt realiteit in 1839.
1840: Willem I wordt opgevolgd door zijn oudste zoon: koning Willem II.
1841: De Duitse broers C. en A. Brenninkmeijer openen hun eerste winkel in Sneek. Hun motto luidt: 'C&A is toch voordeliger'.

Aanhouding van Wilhelmina bij Goejanverwellesluis.

Willem I

Eighth generation Ninth generation
Prolonged quarrels between patriots and orangists. Civil war threatens. Willem V loses his power but is later, under military and foreign pressure, reinstated.
Picture: Willem's spouse Wilhelmina is arrested by patriots near Goejanverwellesluis.
1793: France declares war on England and the Republic.
1806: Louis Napoleon, the Emperor's brother, is made King of the Netherlands.
1810: French troops occupy Amsterdam.
1812: Napoleon invades Russia. Only a few of the 15000 Dutch conscripts return.
1813: Napoleon is defeated at Leipzig. Prince Willem Frederik accepts sovereignty as constitutionial monarch (Koning Willem I).
1814: The Netherlands and Belgium are united.
18 June 1815: Battle of Waterloo,  Napoleon is defeated permanently.
1817: Bad crops lead to serious lack of potatoes. The government forbids the use of potatoes for distilling geneva ('schiedam' or Dutch gin).
1827: In Tilburg workers smash the windows of a spinning mill. Cause: the installation of a steam engine.
1830: The States General decide on splitting up The Netherlands and Belgium, which becomes fact in 1839. 
1840: Willem I is succeeded by his eldest son: King Willem II.
1841: The German Brenninkmeijer brothers open their first shop. Their motto:  'C&A are always cheaper'. Both store and slogan still exist.
1842 - 1880 1880 - ca. 1925
Tiende generatie Elfde generatie
1849: Koning Willem II overlijdt en wordt opgevolgd door zijn zoon prins Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk als koning Willem III.
1852: Het wordt mogelijk de post vooruit te frankeren met postzegels. De Haarlemmermeer is drooggelegd.
1868: Zeven Friezen weten binnen één dag door de elf Friese steden te schaatsen (eerste officieuze Elfstedentocht).
1871: Alleta Jacobs start als eerste vrouwelijke student een universitaire studie. Zij studeert medicijnen aan de Universiteit van Groningen.
1872: Opening van de Nieuwe Waterweg. Hierdoor wordt de groei van de Rotterdamse haven sterk gestimuleerd.
1879: Oprichting van de eerste politieke partij: de Antirevolutionaire Partij (ARP) onder leiding van Abraham Kuyper.
1880: Geboorte van prinses Wilhelmina (1880 - 1962).
1887: Willem Vroom en Anton Dreesmann openen hun eerste manufacturenhandel in Amsterdam (V&D).
Albert Heyn neemt de winkel van zijn vader in Oostzaan over.
1890: Vincent van Gogh (1853 - 1890) pleegt zelfmoord. 
Koning Willem III overlijdt. Zijn vrouw Emma wordt regentes voor haar tienjarige dochter, prinses Wilhelmina.
1906: Invoering van het verplichte rijbewijs voor het besturen van motorvoertuigen.
1907: Filmpionier A. Nögerath opent in Amsterdam zijn Bioscope-Theater. De eerste bioscoop in ons land.
1913: Koningin Wilhelmina opent het Vredespaleis in Den Haag.
augustus 1914: Algemene mobilisatie
1919: Oprichting van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM). Dit is de eerste nationale luchtvaartmaatschappij ter wereld.

Willem III

Wilhelmina

Tenth generation Eleventh generation
1849: King Willem II dies and is succeeded by his son prince Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk as King Willem III.
1852: The use of postagestamps is introduced. Reclamation (draining) of the Haarlemmermeer.
1868: Seven Frisians manage to complete the first unofficial Eleven Cities' Skating Tour.
1871: Alleta Jacobs is the first female university student.
1872: Opening of the Nieuwe Waterweg, which greatly stimulates the development of the port of Rotterdam.
1879: The first political party is founded: the Antirevolutionary Party (ARP), led by Abraham Kuyper.
1880: Birth of princess Wilhelmina (1880 - 1962).
1887: Willem Vroom and Anton Dreesmann open their first drapery store (V&D).
Albert Heyn takes over his father's shop in Oostzaan.
1890: Vincent van Gogh commits suicide. 
King Willem III dies. His wife holds the regency for her ten-year-old daughter, the princess Wilhelmina.
1906: Introduction of the driving licence.
1907: Filmpioneer A. Nögerath opens his Bioscope-Theater in Amsterdam. The first cinema in the country.
1913: Queen Wilhelmina opens the Peace Palace in The Hague.
augustus 1914: mobilisation (First World War)
1919: Founding of the Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM), the first national airline company in the world.
ca. 1925 -  ca. 1960 -
Twaalfde generatie Dertiende generatie
1928: Bij de Olympische Spelen in Amsterdam wint Nederland zes gouden, negen zilveren en vier bronzen medailles.
1932: Het Wilhelmus wordt het officiële Nederlandse volkslied.
1934: Het vliegtuig 'De Uiver' wordt tweede in de race Londen-Melbourne.
1937: Prinses Juliana huwt prins Bernard von Lippe-Biesterfeld.
1938: Geboorte prinses Beatrix
mei 1940: Duitse inval. Tweede Wereldoorlog.
5 mei 1945: In Hotel De Wereld in Wageningen krijgt de Duitse generaal Blaskowitz het capitulatiebevel overhandigd.
1946: Nederland moet het bestuur van de Republiek Indonesia erkennen en toelaten dat het zich uit het koninkrijk losmaakt.
1948: Juliana wordt ingehuldigd als koningin.
Op de Olympische Spelen in Londen wint Fanny Blankers-Koen 4 gouden medailles voor atletiek.
1949: Op 27 december vindt de soevereiniteitsoverdracht aan de regering van Indonesië plaats.
1953: Op 1 februari worden Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden getroffen door een watersnoodramp. 1800 mensen verdrinken.
1960: Vanaf een zendschip beginnen de uitzendingen van Radio Veronica.
1964: Op de Olympische Spelen in Tokio wint Anton Geesink een gouden medaille bij het Judo.
1966: Op 10 maart trouwt Prinses Beatrix in Amsterdam met Claus von Amsberg. Tijdens de rijtoer door de stad worden rookbommen gegooid.
1967: De jeugdtelevisieserie Ja zuster, nee zuster, van Annie M.G. Schmidt en  Harry Bannink bereikt een ongekende populariteit.
1968: Jan Janssen wint als eerste Nederlander de Tour de France.
1970: Op 6 mei wint Feyenoord als eerste Nederlandse club de Europacup voor landskampioenen tegen Celtic Glasgow.
1974: Bij het WK voetbal in West-Duitsland eindigt het Nederlands elftal op de tweede plaats. In de finale in München verliest het van de "Mannschaft" met 1:2.
1980: Op 30 april doet Koningin Juliana afstand van de troon. Beatrix wordt als koningin ingehuldigd.
1988: Het Nederlands elftal wordt in Duitsland Europees Kampioen voetbal.
1992: Op 4 oktober stort een vrachtvliegtuig van El Al neer op een flat in de Amsterdamse Bijlmermeer, waarbij ongeveer 50 personen omkomen.
2000: Op 13 mei ontploft in Enschede een vuurwerkfabriek. 22 personen vinden de dood, 5300 mensen worden dakloos.
2002: Op 6 mei wordt de spraakmakende politicus Pim Fortuyn vermoord.
2004: Op 2 november wordt filmmaker en publicist Theo van Gogh op straat vermoord.

Adolf Hitler

The Beatles

Twelfth generation Thirteenth generation
1928: In the Amsterdam Olympics Holland wins 6 gold, 9 silver and 4 bronze medals.
1932: The 'Wilhelmus'  becomes the national anthem.
1934: 'De Uiver' airplane comes second in the Londen-Melbourne race.
1937: Princess Juliana marries prince Bernard von Lippe-Biesterfeld.
1938: Princess Beatrix is born.
May 1940: Duitse inval. Tweede Wereldoorlog.
5 May 1945: General Blaskowitz is handed the capitulation order.
1946: The Netherlands are forced to recognize the government of the Republic of Indonesia and accept it will leave the kingdom.
1948: Juliana is inaugurated as Queen.
In the London Olympics Fanny Blankers-Koen wins 4 gold medals in athletics.
1949: In December sovereignty is surrendered to the Indonesian government.
1953: On 1 February the southwest is hit by an enormous flood. 1800 people are drowned.
1960: From a ship off the coast Radio Veronica starts its (illegal) broadcasts of popmusic and becomes a very popular radiostation.
1964: In the Tokyo Olympics Anton Geesink wins a gold medal in Judo.
1966: In March Prinses Beatrix marries Claus von Amsberg in Amsterdam. The weddingday is disturbed by serious rioting.
1967: The televisionseries Ja zuster, nee zuster, by Annie M.G. Schmidt en  Harry Bannink becomes very popular.
1968: Jan Janssen wins the Tour de France.
1970: Feyenoord wins the European Football Cup by beating Celtic Glasgow.
1974: In the Worldcup in Germany the Dutch team lose the final against Germany 1:2. A traumatic experience.
1980: On 30 April Queen Juliana abdicates in favour of Beatrix.
1988: The Dutch soccerteam becomes European Champion in Germany.
1992: On 4 October an El Al airplane crashes into a flatbuilding in Amsterdam.
About 50 people are killed..
2000: On 13 May a fireworks factory in Enschede explodes. 22 people are killed, 5300 people lose their houses.
2002: Budding politician Pim Fortuyn is murdered on 6 May.
2004: On 2 November filmdirector and publicist Theo van Gogh is murdered in Amsterdam.