Eerste generatie Van Schelven

0
Cent, geboren circa 1530

I
Vincent van Schelven, geboren 1556, waarschijnlijk Nieuwpoort (B), hij wordt in 1576 vermeld als wonende in de Langestraat te Nieuwpoort, inwonende bij een chirurgijn (G. Dalle, Topografie van armoede en rijkdom te Nieuwpoort 1576-1601, chirurgijn, overleden circa eind 1623 / begin 1624 waarschijnlijk te Amsterdam
huwt (vr 1588) 1e waarschijnlijk te Nieuwpoort of Antwerpen (B)
N.N. (naam niet bekend)
huwt 2e 13.03.1588 Rotterdam (Vincent wordt beschreven als weduwnaar afkomstig van Nieuwpoort)
Janneke van Maasz. of van Maastricht, weduwe van Ghent (Trouwboek van Rotterdam)
huwt 3e 1598 Amsterdam (Vincent wordt omschreven als Vincent Centsz., waarmee de naam van zijn vader bekend is)
Trijn Jans, weduwe van Gerrit Garbrantsz. (Trouwboek van Amsterdam)
huwt 4e vr juni 1603
Jacomijntien Ingraets (of Van Engelgraven volgens het doopregister bij de doop van Isaac)
huwt kort na 21 november 1620 Amsterdam
Maergarite Verhardenzeel van Olderzaal, oud 20 jaar. Zij hertrouwt 14 september 1624 Amsterdam (Trouwboek Amsterdam) als sedert driekwart jaar  weduwe van Vincent, onder de naam Grietje Hendrickx van Onderzeel met Jan Claaszn., beurzenmaker te Amsterdam. Hierdoor wordt vastgesteld dat Vincent is overleden rond de jaarwisseling van 1623-1624.

Kinderen:
uit het tweede huwelijk
1. Jacob, gedoopt 1592 (volgt IIa)

uit het vierde huwelijk
2. Sara, gedoopt 04.03.1604 Amsterdam (Oude Kerk)
3. Isaac(k), gedoopt 29.7.1608, Amsterdam (Hervormde Nieuwe Kerk) (volgt IIb)

mogelijk uit de relatie met Anna Solders
4. Maria, gedoopt 10.01.1616 Amsterdam (Hervormde Nieuwe Kerk). Zie toelichting onder Amsterdam

Nieuwpoort

Volgens het register van de 10e penning (Belasting) woonde Vincent Schelve in 1576 in het huis van Mr. Vigor Debomere in de Langestraat te Nieuwpoort (B). de eigenaar betaalde 20s, wat duidt  op en bescheiden woning (G. Dalle, Topografie van armoede en rijkdom te Nieuwpoort 1576-1601,  Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, jaargang 124 3-4 1987. pagina 218.). Wellicht was Vincent als 20-jarige in opleiding bij een chirurgijn.

Rotterdam

 

Handschrift (13.03.1588.Trouwboek Gereformeerde.Gemeente Rotterdam):
Vincent Schelven weduwnaar van Nieuwpoort met Jannetie Maasz, weduwe van Ghent woonen beijde aan de Pannekoeckstraet - sijn in Cornelis' boek gerastreerd.

Genoemde Meester Cornelis te Rotterdam is mogelijk Meester Cornelis Meijnaertszn. Boon, rector van de school (vanaf circa 1554), voorman en woordvoerder van de gereformeerden in Rotterdam in 1566.

Rotterdam

Iets heel bijzonders wordt gevonden door familievorser Kees Sigmond. Een smeekschrift (gedateerd 1603) aan de overheid om te verzoeken om vroegtijdige vrijlating van Vincent uit zijn strafdienst op de galei.

Dordrecht

Op heden den IX Meerte Ao XVIc en elleff is voor mij Pauwels Eelbo als openbaer notar. in Dordrecht/ etc./ gecompareert / d'eersamen Jan Cornelisen out omtrent L jaeren Wirdt in T'Hiel / op den Riedtdijck binnen deser stede / en Quintijn Pieters van der Velden oudt ontrent XLII jaeren backer mede inwoonder alhier / mij Notaris wel bekent d'welke ter Instantie en verzoeke van Mr. Anthonij Stoffelsen / absent / Requirant hebben verclaert. geattesteert en geaffinneert mits desen presenterende 't selve rechtens te verclaren des versocht sijnde / warachtich te sijn, dat sij deponenten den voorn.requirant gekent hebben over veele jaeren te weten den voorsz. Jan Cornelisz / over ontrent derthien jaeren ende den voorn. Quintijn Pieters over ontrent den achthien jaeren / verclaerende den voorn. deponenten dat sij luden den voorn. requirent den voorsz. vergaende tijt altoos gekent hebben voor een man met eere / ende gedurenden den selven tijt / mechtig is geweest / om sijne nootdruft met eere te bannen / ende tot den dach van huijden noijt anders van den selve te hebben gehoort noch vernomen / verclarende voordts den voorn. Jan Cornelissen particulierlijck dat geleden ontrent twee jaeren sonder den preciese dach onthouden te hebben / den voors. requirant ten huijse van hem deponent voorsz. geaccordeert is met eenen Mr. Vincent van Schelven / (-Vlaminck- doorgehaald) geboren van den Lande van Vlanderen / belangende sekere wetenschappen omme van gesamen te maecken en vercoopen sekere roode salve / sluijtende hijer mede haere despositie aldus gedaen in Dordrecht voorn ter presentie van Cornelis Bastiaens en Jan Aertsz Schippers inwoonders alhier als getuijghen -09.03.1611 -not. Pauwels Eelboo/inv.nr.10-JDg. 295 (ONA Dordrecht)

Amsterdam

Dat Isaac(k) in Amsterdam is gedoopt blijkt uit het doopregister. Daarin staat ook bevestigd dat Jacomijntje de moeder is.

Uit het doopregister van de (Hervormde) Nieuwe Kerk te Amsterdam (bron 39 p.158), op 29 juli 1608:

Inschrijving van de doop van Isaac, kind van Vincent en Jacomijntje met Marij Jans als getuige.Vincent van Schellingen
Jacomijntje van Engelgraven } Isaack
Marij Jans (getuige)

De vorige echtgenote van Vincent heet Trijn Jans. Het kan zijn dat Marij een inwonende dochter is van Trijn, niet zijnde een dochter van Vincent maar ook niet een dochter van de vorige echtgenoot van Trijn Jans; Gerrit Garbrantsz.

In hetzelfde doopregister van de Nieuwe Kerk te Amsterdam (bron 39 p.409) staat de volgende opmerkelijke registratie:
doop 10 januari 1616
kind Maria
vader Vincent van der Schelling
moeder Anna Solders

Een dergelijke verhaspeling van de achternaam is niet ongewoon in die tijd. Elders vonden we Vincent van Schellingen en Vincent van Schelff.

Er is echter (nog) geen huwelijk terug te vinden tussen Vincent van Schelven en Anna van Solders. Wel is een inschrijving (422-335) van de ondertrouw (voor de kerk) te vinden op 14 juli 1618 van Anna Solders, weduwe van Pierre Barret, met Christiaan Albertsz. Ook de inschrijving van het huwelijk tussen Anna Solders en Pierre Barret is (nog) niet gevonden. Dit maakt de puzzel ingewikkeld. Vincent is in 1618 nog in leven.

We houden twee mogelijkheden over:
- Er in gn sprake van een verhaspeling, maar er was ook een Vincent van der Schelling.
- Maria is een kind van Vincent en Anna Solders, zonder dat het paar getrouwd was en het paar is mogelijk 2-3 jaar samen geweest.

Wat de waarheid ook is, we houden wat na te speuren over deze kleurrijke stamvader.

21-11-1620 te Amsterdam:
OT Pui van Vincent van Schelff, van nieuwpoort, oud 64 Jaren, wonende in het Jan Cockssteegje & Anna Margarite Verhardenzeel (van Hardenzeel) van Oldenzale, 20 Jare, wonende als voore.

OT Pui staat voor Ondertrouw voor de Pui (voor het gerecht). Personen die geen lidmaat waren van de gereformeerde kerk en er ook voor kozen niet in deze kerk te huwen, konden voor het gerecht trouwen. Vaak betrof het hier katholieken of leden van een ander  verboden geloof.

De toevoeging "van Olderzaal" respectievelijk "van Onderzeel" hebben waarschijnlijk betrekking op de geboortegrond van Margriet; het Twentse Oldenzaal.