Stamreeks C negende generatie Van Schelven

C-IXa
Boudewijn van Schelven, geboren 16.09.1830 Zierikzee, zoon van Teunis (C-VIIIc) en Cornelia Sas
- is uit Zierikzee vertrokken

Volgens gegevens die wij in oktober 2007 ontvingen, is Boudewijn vermoedelijk in 1861 of 1862 naar Engeland getrokken. Hij zou in 1862 in Londen gehuwd zijn met de uit Limerick (Ierland) afkomstige Catherine O'Connor. In het huwelijksregister staat hij vermeld als Boudewyn Francis van Schelven. Zij kregen 11 kinderen, die allen in Londen zijn geboren. Boudewijn ging verder door het leven onder de naam Benjamin.

Een van zijn kinderen was Benjamin van Schelven (ook gevonden als Benjamin Skelvin en Benjamin Boudewijn van Skelvin), geboren tussen 1869 en 1877 in Londen.
Deze Benjamin kreeg in 1910 een dochter, Lilian Gladys Skelvin, geboren in Shadwell, Londen.

C-IXb
Johannis van Schelven, geboren 05.06.1835 Zierikzee, zoon van Teunis (C-VIIIc) en Cornelia Sas
- is uit Zierikzee vertrokken

C-IXc
Cornelis van Schelven, geboren 09.03.1823 Zierikzee, molenaar, overleden 02.04.1890 Capelle aan den IJssel, zoon van Willem (C-VIIId) en Adriana Muller
huwt 18.10.1845 Ridderkerk
Martijntje Duijser, geboren 10.08.1822 Oostendam, overleden 14.02.1875 Krimpen aan den IJssel, dr. van Pieter Duijser, molenaar, en Alida van Driel

kinderen:
1. IZAAK, geb. 25.03.1846 Ridderkerk (volgt C-Xa)
2. ALIDA, geb. 08.12.1848 Ridderkerk, overleden 14.06.1921 Rotterdam, begraven Hillegersberg, huwt 30.08.1877 Krimpen a/d IJssel met PIETER SLAPPENDEL, geb. 22.06.1852 Ouderkerk a/d IJssel, overleden 13.03.1915 Hillegersberg, zoon van Steven Slappendel en Adriana Goudriaan
3. WILLEM, geb. 08.07.1851 Capelle op d'IJssel (volgt C-Xb)
4. PIETRONELLA, geb. 08.11.1854 Krimpen a/d IJssel, overleden 14.09.1861 Ridderkerk
5. ADRIANA, geb. 28.07.1857 Krimpen a/d IJssel, overleden 10.08.1909 Rotterdam, huwt 26.07.1882 Rotterdam met LEENDERT HOFMAN, geb. 18.05.1853a Hillegersberg, werkman, overleden 04.05.1932 Rotterdam, zoon van Dirk Hofman en Neeltje Benninkshof
6. PIETER, geb. 28.12.1859 Krimpen a/d IJssel (volgt C-Xc)
Pieternella Sigmond - Van Schelven ~18907. PIETERNELLA, geb. 03.10.1862 Krimpen a/d IJssel, overleden 25.02.1945 Rotterdam, begraven 03.03.1945 Rotterdam-Crooswijk, huwt 10.04.1890 Capelle op d'IJssel met JAN SIGMOND, geb. 16.12.1864 Achtkarspelen (gem.Buitenpost), scheepstimmerman, koopman in grutterswaren en veevoer, modelmaker op de glasfabriek (De Hut), Capelle a/d IJssel, overleden 13.04.1956 Rotterdam, zoon van Michiel Arie Sigmond en Trijntje den Bouw

Aangifte door Willem van Schelven, 20 jaar, winkelier, won. Zierikzee, van de geboorte van een kind van het mannelijk geslacht, op 09.03.1823, half drie in den namiddag in Wijk 6 No. 614, uit hem declarant en Adriana Mulders, zijne huisvrouw, verklarende daaraan de naam CORNELIS te geven - getuigen: Johannes van Schelven, koornmolenaar, 61 jaar en Johan Philip Wagner, grossier, 57 jaar -10.03.1823 - acte 54 (BS Zierikzee)

Cornelis van Schelven werd als oudste van van een gezin van 10 kinderen opgevoed door zijn oom Izaak (C-VIIIb) oudste broer van zijn vader. Reden schijnt te zijn geweest het overlijden van diens enige zoon, en het feit, dat Pieternella de Braal geen kinderen meer kon krijgen. Zijn oom en pleegvader, zelf molenaar op de eigen (familie)molen "Den Haas", Zierikzee was zijn eerste leermeester en heeft hem vervolgens in de leer gedaan bij diverse molenaars, tw. bij A.Polderman te St. Lourens (18.04.1839-20.06.1839), bij J. Paase (tot 08.10.1840), bij T. van Fessem (tot 03.05.1841), bij L. den Blaauwen (tot 01.05.1842), bij T.(van) Fessem (van 01.05.1842-01.05.1844) en tenslotte bij de molenaresse Alida Duijser-van Driel te Oostendam, zijn latere schoonmoeder (Almanak 1838, tevens aantekenboekje C.v.S)

In het jaar 1822 den 14den Augustus, smorgens half acht uur is voor mij....gecompareerd Pieter Duijser, oud zestig jaren, koornmolenaar, won. onder Ridderkerk, welke mij verklaard heeft, dat op den 13 dezer maand snamiddags 3 uur, uit hem declarant en Alida van Driel, deszelfs huisvrouw, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, en dat hij aan hetzelve de voornaam van MARTIJNTJE wilde geven -14.08.1822 -acte 94 (BS Ridderkerk)

CORNELIS VAN SCHELVEN, 22 jaren, koornmolenaar, gedomicilieerd te Zierikzee, doch verblijf houdende te Ridderkerk, minderjarige zoon van Willem van Schelven, winkelier, en van Adriana Mulders, zonder beroep, won. Zierikzee, huwt MARTIJNTJE DUIJSER, 23 jaren, zonder beroep, won. Ridderkerk, meerderjarige dochter van Pieter Duijser, overleden, en van Alida van Driel, koornmolenaresse, won. Ridderkerk -18.10.1845 - acte 34 (BS Ridderkerk)

Compareren Willem van Schelven, winkelier, en Adriana Mulders, zonder beroep, echtelieden, won. Zierikzee, verklarende toestemming te geven voor het huwelijk van hun minderjarige zoon Cornelis van Schelven, molenaarsknecht, won. Zierikzee, tijdelijk verblijf houdende te Ridderkerk, met Martijntje Duijser, zonder beroep, won. Ridderkerk, dr. van Pieter Duijser en Alida van Driel, opdat hetzelve met al de solemniteiten bij de wet vereist kan worden voltrokken - 09.09.1845 - Not. Cornelis van der Lek de Clercq, Zierikzee (bijlage huwelijksacte)

Cornelis van Schelven, ingeschreven in 1842 in de gemeente Zierikzee voor de Nationale Militie, trekt lot nr. 84 en niet opgeroepen zijnde, hem dit tot geen dienst heeft verplicht. Zijn signalement: Lengte 1 el, 6 palm, 9 duim, 0 streep; aangezigt ovaal; voorhoofd rond, oogen grijs; neus en mond gewoon; kin rond; haar en wenkbraauwen bruin; merkbare teekenen geen (bijlage huwelijksakte)

Hij trouwt met de dochter van de molenaresse, blijft nog in Ridderkerk wonen tot 1849 en verhuist dan naar Capelle a/d IJssel

Cornelis van Schelven vestigt zich met vrouw en 2 kinderen (Izaak en Alida) komende van Ridderkerk op 01.05.1849 als koornmolenaar in huis 29A, wijk Oude Plaats te Capelle a/d IJssel (Bev.Reg.Capelle op d'Y. 1850-1860 II/126-GA.Rotterdam)

Oorspronkelijke gevelsteen, klik voor een vergroting.Cornelis werkt in Capelle aan den IJssel als molenaarsknecht op de molen van Van der Merwe, gelegen aan de Dorpsstraat, aldaar. Oorspronkelijk zou hij een eigen molen krijgen, te kopen door zijn stiefvader, hetgeen echter door diens plotseling overlijden in 1844, niet doorging. Zijn stiefmoeder, aan drank verslaafd, geeft hem echter niet het vereiste bedrag, doch een broer van haar leende hem het benodigde kapitaal wel en hij stichtte in 1853 in Krimpen aan den IJssel zijn eigen molen "Onverwacht" De molen wordt gebouwd en in de romp wordt een steen ingemetseld: GESTICHT DOOR / C.VAN SCHELVEN Wz./ GELEGD DOOR W VAN SCHELVEN Cz / DEN 4 APRIL 1853.

DE MOLEN IN KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Cornelis van Schelven richt zich 18.10.1852 tot B & W te Krimpen a/d Yssel met het verzoek op een stuk land (Kad. Sectie 1150 en 1152) liggende buitendijks te Krimpen a/d Yssel, groot 24 roeden en 50 vierkante ellen, een korenmolen te mogen bouwen op twintig ellen van de dijkkruin met stal en wagenschuur (register. ingekomen stukken Nr.21-1851-1855 Nieuw Arch.Kr.a/d Y.)

B&W maken geen bezwaar, doch adviseren in brief aan Comm. des Konings toestemming te geven mits gebouwd wordt op dertig ellen van de openbare weg, waarop deze verwijst naar Prov.Reglement op de Wegen en Voetpaden, art.42, tw. geen molen te bouwen binnen vijftig ellen, en verzoekt om adressant te informeren (idem)

Resolutie van de Min.van Fin.No. 11-3 (afd. Accijnsen) houdende vergunning - 's-Gravenhage, 19.02.1853

Cornelis van Schelven richt verzoek aan Minister van Binnenlandse Zaken hem toestemming te verlenen voor de (reeds in gebruik zijnde) molen, gebouwd met toestemming van Min.van Fin.; echter gezien buitendijks gelegen, had ook hoofd Waterstaat toestemming moeten geven, ergo request aan Binnenlandse .Zaken-Krimpena/d IJssel, 08.07.1853

Missive van den Staatsraad Commissaris des Konings aan Dijkgraaf en Hoogheemraden met de beschikking van Min.van BinaZaken (Missive No.N7840/2) als bijlage, met toestemming tot bouw - 's-Gravenhage, 06.09.1853

Molen "Onverwacht"- Krimpen aan den IJssel - ca 1890

Het gezin, inmiddels uitgebreid met Willem (1851) vestigt zich op 23.05.1853 vanuit Capelle te Krimpen a/d IJssel (Bev.Reg.Kr.a/d Y 1850-1870)

Mededeling van 25 jarige echtvereniging van C. van Schelven en M Duijser - Krimpen a/d IJssel, 18.10.1870 (Adv.Coll.CBG)

Aangifte door Cornelis van Schelven, 51 jaar, korenmolenaar, won. Krimpen a/d IJssel, echtgenoot van de overledene, verklarende, dat op 14.02.1875 des nachts ten een ure in huis wijk A.nr.67 is overleden MARTIJNTJE DUIJSER, buiten beroep, 52 jaar, geb. Ridderkerk, won. alhier, echtgen. van de gen. declarant, dr. van Pieter Duijser en Alida van Driel, beiden overleden, in leven echtelieden - 15.02.1875 - acte 9 (BS Krimpen a/d IJssel)

Overleden na een langdurig lijden Martijntje Duijser, 52 jaar, get. C.van Schelven-Krimpen a/d IJssel,
14.02.1875 (Adv.Coll.CBG)

C. van Schelven bedankt voor de belangstelling bij overlijden van zijn echtgenote getoond - Krimpen a/d
IJssel, 08.03.1875 (Adv.Coll.CBG)

Cornelis van Schelven, op 14.02.1875 weduwnaar geworden, verhuist op 04.05.1878 met zijn dochters Adriana en Pieternella naar Capelle a/d IJssel. Zijn zoon Izaak is in 1871 als molenaar naar Dubbeldam vertrokken, dochter Alida na haar huwelijk te Krimpen a/d IJssel naar Rotterdam, terwijl zoon Willem, te Ridderkerk sinds 1867 het vak van molenaar geleerd hebbende, aldaar 25.04.1878 gehuwd is en in Mei 1878 te Krimpen a/d IJssel de molen van zijn vader overneemt De jongste zoon Pieter blijft op de molen als knecht bij zijn broer tot hij in 1889 naar Oude Tonge vertrekt en daar een eigen molen betrekt. Cornelis van Schelven vestigt zich in Capelle a/d IJssel als koopman en heeft dan een handel in varkens- en kippenvoer, dat wordt geleverd door zijn zoon Willem. Op zijn woning aan de Nijverheidsstraat was een bordje met de tekst: "TARWEMEEL EN MESTING" Hij overlijdt in 1890 en zijn a.s. schoonzoon Jan Sigmond, scheepstimmerman zijnde, nam bij het overlijden van zijn a.s. schoonvader Cornelis van Schelven, hetgeen plaats vond 8 dagen voor zijn huwelijk met dochter Pieternella, die nog met haar vader woonde, de lopende handel van granen en veevoer over, welke activiteit echter niet erg succesvol is geweest. Moest in een later stadium zijn oude beroep weer opnemen, hierbij een schuld nalatend tegenover zijn zwager Willem van Schelven, en andere leveranciers van de granen en veevoer.

Cornelis van Schelven, koopman te Capelle op d'IJssel, verpleegd wordend in het Academisch Ziekenhuis te Leiden, geeft toestemming voor het huwelijk van zijn dochter Pieternella van Schelven met Jan Sigmond - Leiden, 20.03.1890 (Notaris Mr. J.A.F.Coebergh, Leiden - Nr.9062)

Aangifte door Willem van Schelven, 38 jaar, korenmolenaar, won. Krimpen a/d Usel, en Izak van Schelven, 44 jaar, koopman, won. Dubbeldam, zoons van de overledene, die verklaarden, dat op 02.04. des 's morgens te 3 uur in huis wijk A.nr.192, is overleden CORNELIS VAN SCHELVEN, 67 jaar, koopman, geb. Zierikzee, won. Cappelle op d'IJssel, weduwnaar van Martijntje Duijser, zoon van Willem van Schelven en van Adriana Muller, beiden overleden - 02.04.1890 - acte 29 (BS Cappelle op d'IJssel)

Mededeling dat na een lijden van 7 maanden Cornelis van Schelven, 67 jaar, is overleden - Capelle a/d IJssel, 02.04.1890 - get. I.van Schelven (Adv.Coll.CBG)

Dankbetuiging voor belangstelling bij het overlijden van Cornelis van Schelven - get. Izak van Schelven - Kapelle a/d IJssel, 20.04.1890 (Adv.Coll.CBG)

ALIDA:
Aangifte door Cornelis van Schelven, 25 jaar, koornmolenaar, won Ridderkerke, huis C.nr.3, verklarende, dat zijn huisvrouw, Martijntje Duijser, zonder beroep, op 08.12. des nachts ten een ure, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetwelk genaamd zal worden ALIDA - 08.12.1848 - acte 142 (BS Ridderkerk)

PIETRONELLA:
Aangifte van geboorte op 08.11.1854 van PIETRONELLA, dr. van Cornelis van Schelven, 31 jaar, koornmolenaar en Martijntje Duijser, beide won. Krimpen a/d IJssel - 09.11.1854 - acte 49 (BS Krimpen a/d IJssel)

Pietronella woonde als pleegkind bij haar grootmoeder Alida van Driel, wed. Pieter Duijser, te Oostendam en is daar als zesjarig meisje overleden.

Aangifte door Aart Duijser, 41 jaar, koornmolenaar, oom van de overledene, Klaas Vlasblom, 51 jaar, watermolenaar, beiden won. Ridderkerk, verklarende, dat op 14.09. des avonsds ten zes ure, binnen deze gemeente, in huis getekend D.numero 58, is overleden PIETERNELLA VAN SCHELVEN, zonder beroep, geb. en won. Krimpen aan den IJssel, dr. van Cornelis van Schelven, koornmolenaar, en Martijntje Duijser, zonder beroep, zijn echtgenote, beiden won. Krimpen aan den IJssel, in den ouderdom van ruim 6 jaar -17.09.1861 - acte 134 (BS Ridderkerk)

ADRIANA:
Aangifte door Cornelis van Schelven, 34 jaar, korenmolenaar, won. in deze gem., welke heeft verklaard, dat zijn huisvrouw Martijntje Duijser, zonder beroep, in zijn huis Anr.62, op 28.07 's nacht een uur, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetwelk genaamd zal worden ADRIANA - 29.07.1857 - acte 37 (BS Krimpen a/d IJssel)

PIETERNELLA:
Aangifte door Cornelis van Schelven, 39 jaar, korenmolenaar, won. Krimpen aan den IJssel, dat uit zijne huisvrouw Martijntje Duijser, zonder beroep, won. in deze gemeente, ten zijnen woonhuize in Wijk A, Nommer 62 is geboren op 03.10.1862,02.00 uur des morgens, een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden PIETERNELLA - 04.10.1862 - acte 47 (BS Krimpen a/d Ussesl)

C-IXd
Izak van Schelven, geboren 08.02.1831 Zierikzee, varensgezel, ongehuwd, overleden 04.06.1882 Zierikzee, zoon van Willem (C-VIIId) en Adriana Muller

Was niet geheel geestelijk volwaardig - kwam als varensgezel regelmatig in Rotterdam en bezocht dan zijn broer Cornelis in Krimpen a/d IJssel, die voor hem zorgde en o.a. de kleding voor hem kocht - het verhaal ging, dat hij deze kleding iedere reis weer zou hebben verkocht en dan opnieuw bij zijn broer aanklopte! (Familieverhaal)

C-IXe
Johannis van Schelven, geboren 26.06.1834 Zierikzee, zaagmolenaar, overleden in Noord-Amerika, zoon van Willem (C-VIIId) en Adriana Muller
huwt 10.04.1861 Zierikzee
Francina Bakker, geboren 13.01.1837 Zierikzee, dr. van Willem Bakker en Hendrika den Boer

kinderen:(geboren te Zierikzee)
1. ADRIANA MARIA, geb. 03.07.1862
2. GEERTRUIDA HENDRIKA, geb. 06.11.1864, overleden 22.11.1864 Zierikzee
3. WILHELMINA, geb. 03.09.1866
4. WILLEM, geb. 03.09.1869 (volgt C-Xd)

Johannis van Schelven emigreerde in 1872 naar Noord Amerika en stond bij zijn emigratie geregistreerd als "winkelier, man, 39 jaar, ned hervormd, mingegoed, wel belastbaar, (vertrekt met) 1 vrouw en 3 kinderen, bestemming Ver.Staten van Noord-Amerika, met hoop op bestaansverbetering en om zich bij familie te voegen, herkomst Zierikzee/Zeeland - 1872 (Dutch Emigrants to the United States, South Africa, South America & South East Asia, 1835-1880", Wilmington, 1983) en (Landverhuizers - Min. van BinaZaken -AfdStatistiek/1872/deel X)

Bij hun vertrek vanuit Rotterdam, werden zij door broer Cornelis en zijn vrouw naar de boot gebracht. In de V.S. aangekomen gingen zij naar zijn zuster Agatha Maria, die gehuwd was met Adrianus Visser, welk gezin op een vroeger tijdstip was geŽmigreerd Hij zou daar zonder vrouw zijn aangekomen, die zwanger zijnde, onderweg was overleden. Of zijn oudste dochter toen ook reeds was overleden, is niet bekend Nabestaanden in de Ver.Staten van zoon Willem spreken slechts over hem en diens zuster Minnie (w.s. Wilhelmina) (Familieverhalen)

Johannes werkte in Amerika gedurende 9 maanden per jaar - 3 maanden waren te koud om te werken - op een zagerij en verdiende al gauw 3 dollar per dag (Familieverhalen)

C-IXf
Jan van Schelven, geboren 19.07.1836 Zierikzee, zeilmaker, verdronken op zee, zoon van Willem (C-VIIId) en Adriana Muller

Jan van Schelven, zeilmaker, is op zee verdronken nadat hij 's nachts overboord was geslagen - gedurende 2 uur werd naar hem gezocht, echter zonder resultaat - broer Cornelis zou nog met de kapitein gesproken hebben na aankomst te Rotterdam (Familieverhalen/PvS-1942)

Theunis (C-IXf) en Maria Johanna Dake (~1900) C-IXg
Theunis van Schelven, geboren 23.10.1838 Zierikzee, molenaar, Ned. Hervormd, overleden 30.03.1912 Krimpen aan den IJssel, zoon van Willem (C-VIIId) en Adriana Muller
huwt 18.03.1874 Rotterdam
Maria Johanna Dake, geboren 22.04.1851 te St.Annaland, overleden 09.07.1928 Capelle aan den IJssel, dochter van Anthonie Dake en Maria Pieternella Faes

kinderen:
1. WILLEM, geboren 07.12.1874 Rotterdam, overleden 06.01.1879 's-Gravenhage
Antonia Cornelia (C-IXg-6)2. ANTONIE JOHANNES, geboren 11.10.1876 Rotterdam, overleden 28.08.1877 Rotterdam
3. ANTONIE JOHANNES, geboren 13.07.1878 's-Gravenhage (volgt C-Xe)
4. ADRIANA MARIA JOHANNA, geboren 20.08.1880 's-Gravenhage, overleden 24.11.1950 Rotterdam, huwt 1e 14.09.1900 Krimpen a/d IJssel (door echtscheiding ontbonden Arr. Rechtbank Rotterdam d.d. 07.01.1907, ingeschreven in de BS Capelle a/d IJssel 15.04.1907) met KLAAS HOOGENDOORN, geboren 26.06.1877 Nieuwerkerk a/d IJssel, kruidenier, landarbeider, overleden 21.12.1960 Rotterdam, zoon van Arie Hoogendoom, arbeider en Neeltje van Meijeren; hij hertrouwt 1907 met Magcheltje Twigt; huwt 2e 19.02.1908 Rotterdam met CORNELIS DE MUNCK, geboren 29.05.1878 Middelburg, vuurstoker, overleden 06.11.1918 IJmuiden, zoon van Lieven de Munck en Johanna Maria Karreman; huwt 3e 22.10.1919 Rotterdam (door echtscheiding ontbonden Arr .Rechtbank Rotterdam d.d. 24.07.1935, ingeschreven in de BS Rotterdam 27.09.1935) met TEUNIS DE HELD, geboren 29.11.1873 Rotterdam, ketelmaker, weduwnaar van Elizabeth Padmos en zoon van Teunis de Held en Maria Elisabeth Kraat.
links Teunis (C-Xg) en rechts Johannis Pieter (C-Xh) ~1910 Willem van Schelven (C-IXg-5)5. WILLEM, geboren 02.11.1882 's-Gravenhage, overleden < 1918 op zee. Bankwerker, varensgezel, verdronken op een Engels schip tijdens de eerste wereldoorlog (1914-1918).
6. ANTONIA CORNELIA, geb. 30.08.1885 's-Gravenhage, overleden 18.12.1963 N.O. Polder, huwt 27.11.1908 Krimpen aan den IJssel met CORNELIS VERDOUW, geboren 03.02.1883 Berkenwoude, fabrieksarbeider, winkelier, overleden 19.09.1962 Gouda, zoon van Gerrit Verdouw en Gerardina Boer
7. CORNELIS, geboren 29.11.1889 Krimpen a/d IJssel (volgt C-Xf)
8. TEUNIS, geboren 13.10.1891 Krimpen a/d IJssel (volgt C-Xg)
9. JOHANNIS PIETER, geboren 12.11.1894 Krimpen a/d IJssel (volgt C-Xh)

Teunis van Schelven had evenals zijn broers Cornelis en Johannis voor het beroep van korenmolenaar gekozen, hoewel hij geen eigen molen in bezit heeft gehad. Hij werkte als zodanig in loondienst te Rotterdam, 's-Gravenhage en Krimpen a/d IJssel. Bij de geboorte van de twee kinderen in Rotterdam woont het echtpaar aan de Westzeedijk aldaar, verhuist dan naar 's-Gravenhage, waarbij het gezin met 4 kinderen (3 t/m 6) zich vanuit Den Haag op 17.10.1889 te Krimpen a/d IJssel vestigde. (Bev.Reg. Rotterdam en Krimpen a/d Yssel).

Adriana Maria Johanna heeft uit haar tweede huwelijk met Cornelis de Munck twee, mogelijk drie kinderen:
1. Theuna
Antonia Cornelia (C-IXg-6)2. Jacoba
3. zoon

THEUNIS VAN SCHELVEN, 35 jaar, molenaar, geboren te Zierikzee, wonende te Rotterdam, zoon van Willem van Schelven en Adriana Muller, beiden overleden, huwt MARIA JOHANNA DAKE, 22 jaar, dienstbode, geb. en won. St. Annaland, dr. van Anthonie Dake, timmerman en Maria Pieternella Faes, beiden overleden -18.03.1874 - acte 205 (BS Rotterdam)

midden Antonia Cornelia (A-IXg-6), links Pieternella van der Lugt (9-4-1883) en rechts Maria Kalkman, familie van Aaltje Kalkman, de moeder van Jan Noorlander (Krimpen aan den Lek)Aangifte van overlijden op 30.03.1912 om 05.00 uur am. van THEUNIS VAN SCHELVEN, 73 jaar, molenaar, geb. Zierikzee, won. huis Wijk A No. 143, echtgen. van Maria Johanna Dake, zoon van Willem van Schelven en Adriana Muller, beiden overleden - 01.04.1912 - acte 15 (BS Krimpen a/d IJssel)

Aangifte door Teunis van Schelven, 36 jaar, verver, won. Rotterdam, en Johannes Pieter van Schelven, 33 jaar, zonder beroep, beiden zoons van de overleden, verklarende, dat op 09.07. voormiddags 6 uur, in huis Bergweg nr. 2, klein 4 is overleden MARIA JOHANNA DAKE, 77 jaar, zonder beroep, geb. Sint Annaland, won. Capelle a/d IJssel, wed. van Teunis van Schelven, en dr. van Anthonie Johannes Dake en Adriana Maria Faasse, beiden overleden - 09.07.1928 - acte 56 (BS Capelle a/d IJssel)

WILLEM:
Aangifte van de geboorte op 07.12.1874, half twaalf am. in een huis aan de Westzeedijk, van WILLEM VAN SCHELVEN, zoon van Theunis van Schelven, molenaar, en Maria Johanna Dake, zonder beroep, beiden won. Westzeedijk -10.12.1874 (BS Rotterdam)

ANTONIE JOHANNES:
Aangifte van geboorte op 09.10.1876, 3 uur am. in een huis aan de Westzeedijk, van ANTONIE JOHANNES zoon van Theunis van Schelven, molenaar, en Maria Johanna Dake, zonder beroep, beiden won. Rotterdam - acte 4278 - 11.10.1876 (BS Rotterdam)

Aangifte van overlijden op 28.08.1877, 8 uur v.m. aan de Noorderstraat van ANTONIE JOHANNES VAN SCHELVEN, 10 maanden, zoon van Theunis van Schelven, molenaar en Maria Johanna Dake, zonder beroep, beiden won. Westzeedijk - acte 2800 - 29.08.1877 (BS Rotterdam)

C-IXh Johannes en Tannetje, graf te ZierikzeeC-IXh
Johannes van Schelven, geboren 11.12. 1838 Zierikzee, gezagvoerder ter koopvaardij, later lid van de Raad, benoemd tot commissaris der loodsen en ontvanger van de loodsgelden in Zierikzee, overleden 19.08.1918 Zierikzee, zoon van Adriaan (C-VIIIe) en Dirki Dietz
huwt 22.03.1865 Zierikzee
Tannetje Pijpeling, geboren 26.09.1835 te Sirjansland, overleden 13.06.1909 Zierikzee, dochter van Adriaan Pijpeling en Adriaantje van den Bergen

kinderen:
1. DIRKI, geboren 03.07.1870 te Zierikzee, overleden 09.10.1870 Zierikzee

Klipperfregat "Noach I" (aquarel van J. Spin 1859) - klik voor een vergroting Noach I, schilderij van Corn. de Vries Johannes van Schelven, in de familie genoemd "Johannes de Kapitein", wordt in diverse publicaties over de zeilvaart naar Nederlands Oost-IndiŽ vermeld. Hij was gezagvoerder van de driemastclipper "Noach I", "varende onder vlag 2R, groot 471 Lasten en metende 892 ton, gebouwd 1857", waarop hij in 1869 werd benoemd. Hij was de eerste, die met dit schip een uitreis boven de 100 dagen maakte. Gebrek aan wind speelde de 12 jaar oude clipper parten. Hij kwam na een reis van 104 dagen van haven tot haven, 92 dagen van land tot land te Batavia aan. Twee jaar later had hij meer geluk. Op 24 december 1871 vertrok hij uit Zierikzee en op de 72e dag zeilde het schip Batavia binnen. Hij heeft ook nog op de "Noach II" gevaren, waarbij in advertenties zijn naam werd genoemd door meevarende passagiers, die hun dank betuigden.

Advertentie uit 1872

Mededeling van overlijden van Tannetje van Schelven-Pijpeling, 73 jaar en 8 maanden oud en na een ruim 43-jarige echtvereniging - get. J. van Schelven - Zierikzee, 13.06.1909 (Adv.Coll.CBG)

Dank voor de belangstelling getoond bij het overlijden van zijn echtgenote - get. J. van Schelven - Zierikzee, 02.07.1909 (Adv. Coll. CBG)

Johannes van Schelven, 79 jaar, wedn. van Tannetje Pijpeling, oud-scheepsgezagvoerder en Oud-Commissaris der Loodsen, is overleden - get. namens de familie voor onze behuwd-broeder, broeder en oom: K.J..Pijpeling-Zierikzee, 19.08.1918 (Adv.Coll.CBG)

Meer details omtrent het reilen en zeilen van Johannes van Schelven is o.a. te lezen in:
"De geschiedenis van het clipperschip in Noord-Amerika, Engeland en Nederland" - Mr. A. Blusse van Oud Alblas - Uitg. J.H.de Bussy, Amsterdam/1949

"Al met al leren wij dus de "Noach" kennen als een fraai "up to date" product van Fop Smit's brein. Haar verhouding van lengte tot breedte en het zware middenschip maken haar, evenals haar voorgangsters, een medium-clipper. Ook uit de snelheid der "Noach" blijkt dat..... Behalve deze twee recordreizen heeft de "Noach" nog slechts een reis van minder dan 80 dagen gemaakt: in 1871 onder kapitein J. van Schelven van Zierikzee naar Batavia in 72 dagen" "De Clippers" - Anno Teenstra -Uitg. Holdert & Co.N.V., Amsterdam/1945

"Nadat Liipcke in 87 dagen met de Noach was thuisgevaren, droeg hij het commando over aan J.C.F.Looijen, die in 1868 nog eens een snelle thuisreis van 76 dagen maakte en in 1869 werd vervangen door J. van Schelven, die de eerste was, die een uitreis boven de 100 dagen maakte. Gebrek aan wind speelde den inmiddels 12 jaar ouden clipper parten. Op 27 Maart passeerde hij Java Hoofd; eerst 10 dagen later kwam hij te Batavia aan na een reis van 104 dagen van haven tot haven, 92 dagen van land tot land. Twee jaar later had van Schelven meer geluk toen hij zijn schip, dat vrij sterk achterover lag, in 72 dagen overbracht van Zierikzee naar Batavia. 24 December 1871 vetrok hij van Zierikzee en passeerde reeds den negentienden dag de Linie op 31oW.L.; Anjer werd den 71sten dag gepasseerd; den 72sten dag arriveerde het schip te Batavia, 68 dagen van land tot land. Een dag was de Noach slechts boven zijn record van 1866 gebleven en hoe uitstekend deze nieuwe prestatie op zichzelf was, toch zal de jonge Van Schelven een zekere teleurstelling hebben gevoeld, dat hij Liipcke's record niet had kunnen evenaren, laat staan verbeteren"

Over zijn activiteiten als kapitein van een clipperschip wordt ook geschreven in het boek van Odenwald: "Nederlandsche snelzeilers", terwijl in Jaargang 1870 van "Neerlands vloot en rederijen",Uitg. P.M.Bazendijk, Rotterdam, door KSweijs nader op het clippermodel wordt ingegaan. (Bibliotheek Maritiem Museum "Prins Hendrik", Rotterdam)

Tekeningen van haar tuigage, overzichten van romp- en dekindeling, een olieverf-schilderij, alsmede ook een volmodel van de "Noach I" zijn aanwezig in het Maritiem Museum "Prins Hendrik" Rotterdam

Cargadoors Hudig & Pieters te Rotterdam adverteren in 1872 voor lading naar Batavia te verschepen met het "snelzeilend Nederlandsch gekoperd clipperschip "Noach I" te vertrekken 25 November - Kapt. J. van Schelven -1872 (Adv. Coll. CBG)

De ondergeteekenden, passagiers aan boord van het schip Noach I, gezagvoerder J.v. Schelven, roepen bij hun vertrek naar Java een laatst hartelijk vaarwel toe aan hunne familiebetrekkingen, vrienden en bekenden. Zierikzee, den 23sten Dec. 1869 - w.g. A. Roozenrood, 1ste Luitder Infanterie en echtgenote, J.J.Staal, 2de Luit.der Genie, C.RF.Riesz, 2de Luit.der Inf., L.L.A Maurenbrecher, O.I.Leger - 1869

De ondergeteekenden, passagiers van het clipperfregatschip Noach I, welk schip de reis van Holland naar Java in 72 dagen volbragt, betuigen bij deze hunnen dank voor de welwillende behandeling aan boord ondervonden, van den gezagvoerder J.van Schelven, en kunnen dit schip wat aangaat inrigting, tafel als andersints aan een ieder aanbevelen. - w.g. L.van Bennekom, Majoor O.I.Leger, Hirschmann, 2e Lt., P.van Veen, 2de Lt., ThSoeterik, 2de Lt, C.J.van ScheUe, H.G.Bruinis, 2de Lt., A.N.Savage -02.1872

De ondergeteekenden, Passagiers van de NOACH II, bedanken, langs dezen weg, den Gezagvoerder, den Heer J. van Schelven, voor de uitstekende behandeling, gedurende hun reis van Batavia naar Nederland ondervonden. - Mevr.Wede. A.R6'pke-Van Angelbeek, Thiele, Heintz en Echtgenoote, C.J. Leendertz. - zonder plaats en datum (Adv. Coll. CBG)

Dirki
Mededeling van het overlijden van "ons enig dochtertje, ruim 3 maanden oud" - get. J. van Schelven en T.van Schelven-Pijpeling - Zierikzee, 09.10.1870 (Adv.Coll.CBG)

C-IXi
Anthony van Schelven, geboren 17.05.1846 Zierikzee, onderwijzer, hoofd van een Openbare Lagere School te Goes (1876), overleden 06.01.1912 Goes, zoon van Adriaan (C-VIIIe) en Dirki Dietz
huwt 04.10.1872 Zierikzee
Pieternella van der Poel, geboren 24.12.1845 Zierikzee, dr.van Gerrit van der Poel en Cornelia Kanaar

kinderen:
1. PIETERNELLA DIRKJE CORNELIA, geb.22.12.1873 's-Gravenpolder, overleden 18.10.1941 (Goes?)
2. CORNELIA FRANCINA, geb.03.10.1875 's-Gravenpolder, overleden 15.11.1944 Amsterdam, huwt met WILLEM SCHOO, geb. 03.12.1875 Groede, overleden 12.04.1928 Leiden
3. JOHAN ADRIAAN, geb. 17.06.1878 Goes, overleden 13.06.1879 Goes

Anthonie van Schelven, hulponderwijzer te Zierikzee, geplaatst op voordracht tot benoeming van hulponderwijzer te Heinenoord - wordt niet benoemd -10.04.1867 - (Streekarchief Heinenoord)

Anthony schreef een brochure "De wet op de leerplicht, voorzien van toelichtingen bij enkele artikelen" -Uitgave: A.C.Boluyt -1900

Mededeling van overlijden van Anthony van Schelven, hoofd der School - get. Wed. P.van Schelven-van de Poel, D. van Schelven, C. Schoo-Van Schelven en W. Schoo met kind - Goes, 06.01.1912 (Adv.Coll.CBG)