Nieuw op de site /New on this site

november 2007 - Een nieuwe loot aan de stamboom: op 4 november werd Duuk geboren, zoon van Frans van Schelven (B-XIIIf) en Gerdien Voorneveld. - A new Van Schelven was born on 4 November: Duuk, son of Frans van Schelven and Gerdien Voorneveld.

oktober 2007 - Een verrassende e-mail uit Engeland die interessant nieuws brengt over het tot nog toe onbekende lot van Boudewijn van Schelven (C-IXa). - Great news from England, where genealogist John Dawson found an interesting connection for Boudewijn (Benjamin) van Schelven.

september 2007 - Stacey Klemp sent us further information about her grandmother Pauline's children and grandchildren (see A-XIc) and there is more to follow! Pauline celebrated her 101st birthday in May 2007.  - Stacey Klemp stuurde ons meer informatie over het nageslacht van haar grootmoeder Pauline (zie A-XIc). Pauline vierde in mei 2007 haar 101e verjaardag!

augustus 2007 - Op 18 augustus overleed onverwacht Onno van Schelven (A-XIIIh), initiator en onvermoeibare webmaster van onze familiesite. Wij zullen zijn speurwerk en creativiteit missen. - On 18th August our webmaster Onno van Schelven died. His death was completely unexpected. We will miss his drive and creativity in creating and maintaining this site.

27 juni 2007 - Nanette Theresia's (A-XIIs-2) marriage ended. Her former husband asked us to take his name and the data of their children from this website for privacy reasons. We respect this request. Nanette Theresia's (A-XIIs-2) huwelijk is beŽindigd. Haar ex-echtgenoot heeft ons verzocht om zijn naam en de gegevens van de kinderen van deze website te verwijderen uit privacy-overwegingen. We respecteren dit verzoek.

16 juni 2007 - Dylan van Schelven (B-XIIIe-1) supplied us with current news on him and his father and some pictures of the family. Dylan van Schelven (B-XIIIe-1) bezorgde ons actuele informatie over hemzelf en zijn vader. Verder ontvingen we foto's  van de familie.

24 februari 2007 - Van de heer Gert Jan van Rhijn ontvingen wij een foto van Louiza Stepania (A-XI-6) en de mededeling dat zij is overleden (2007). Mister Gert Jan van Rhijn sent us a picture of Louiza Stephania (A-XI-6) and informed us that she passed away (2007).

19 februari 2007 - Opnieuw contact met Willem van Schelven (A-XIIh). Hij vertelt ons trots over zijn kinderen en kleinkinderen. En met mededogen over zijn jongste broer Johannes Marinus (Joop). Slachtoffer van de hongerwinter (1944-1945). A further contact with Willem van Schelven (A-XIIh). He tells us with pride about his children and grandchildren. And he tells us with compassion about his youngest brother Johannes Marinus (Joop), victim of the hunger winter (1944-1945).

20 januari 2007 - This webmaster is a happy bunny! Our trusted researcher Kees Sigmond found three very early Van Schelven's (1401) in the files of the university of KŲln (D) and Leuven  (B). You can send me this type of information any day! Thank you Kees for your efforts! Deze webmaster heeft het erg naar zijn zin! Onze vertrouwde onderzoeker Kees Sigmond vond drie erg "vroege" van Schelven's (1401) in de bestanden van de universiteiten van Keulen en Leuven bij onderzoek in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Met zulke vondsten mag u mij elke dag verrassen! Dank je wel Kees voor je inspanningen!

6 januari 2007 - Contact met Willem van Schelven (A-XIIh). Of hij kan helpen met ontbrekende informatie over hem en zijn partner. Ja zeker! Van harte welkom. Inmiddels is die informatie verwerkt. Willem van Schelven (A-XIIh)) made contact by mail, asking if we are interested in missing information abouw him and his partners Cornelia. Yes of course. You are most welcome. The information is added.

1 januari 2007 - Janneke van Denderen meldt zich in dit nieuwe jaar als een van de twee kinderen van Lijsje van Schelven (C-XIe-1) en Hendrik Andreas Jan van Denderen. Janneke van Denderen reports herself as being one of the two children of Lijsje van Schelven (C-XIIe-1) en Hendrik Andreas Jan van Denderen.

28 december 2006 - Just as birth belongs to life, so does death. Youngest daughter Yvonne reports the death of Nico (C-XIIb) on 20th of May in 2005 in Delft. Something joyfull as well: she married J.C.F. Kooijmans. Zoals geboorte hoort ook sterven bij het leven. Jongste dochter Yvonne meldt ons het overlijden van Nico van Schelven (C-XIIb) op 20 mei 2005 te Delft. Tegelijk ook een zonnig bericht: Yvonne is getrouwd met J.C.F. Kooijmans.

23 december 2006 - Grootvader Ad van Schelven meldt met gepaste trots de geboorte van zijn kleindochter Lara Aline op 23 december 2006 en het aanstaande huwelijk van de ouders in april 2007. Grandfather Ad van Schelven reports with pride the birth of his granddaughter Lara Aline on december 23th 2006 and the expected marriage of the parents next april 2007.

Constand Hubregt (AXII-u)10 december 2006 - Constand Hubregt van Schelven creates clarity, not only about his off-spring. The spelling of his name is checked and his photograph is identified. Constand is a passionate fisherman. That seems to be a hobby shared by more Van Schelven's. Constand Hubregt van Schelven schept duidelijkheid, niet alleen over zijn nageslacht, maar ook over de spelling van zijn naam en dat inderdaad zijn foto op de pagina gezocht stond. Constand blijkt een gepassioneerd visser. Daar hebben we er meer van!

31 augustus 2006 - Jannetje Maria van Schelven (A-Xi-1) heeft kinderen! Dankzij de bijdrage van haar kleinzoon Reinier Valk kennen we ze bij naam! Jannetje Maria van Schelven (A-Xi-1) has children! Thanks to her grandson Reinier Valk we know  them by name!

6 juli 2006 - Marieke van Schelven stond op onze pagina "Gezochte familieleden", omdat we haar niet wisten te plaatsen in onze stamboom. Gelukkig heeft Marieke ons gevonden en in de mail-wisseling die daaruit volgde komt een nieuwe uitloper van onze stamboon tot ontwikkeling! Marieke van Schelven was mentioned on our page "Wanted family members", because we could not put her in our family tree. Marieke reacted herself and in the email correspondence it looks like a one of the branches of our family tree strarts blossomming.

Inschrijving van de doop van Isaac, kind van Vincent en Jacomijntje met Marij Jans als getuige.13 mei 2006 - Van Lex Slager ontvangen we een afbeelding van het doopregister in Amsterdam, met daarin de inschrijving van Isaack van Schelven, tweede zoon van stamvader Vincent in 29-7-1608. De leesbaarheid laat te wensen over, maar omdat we weten wat er moet staan, is er toch uit te komen. De spanning over een zesde huwelijk van Vincent kan niet worden bevestigd. In de geschikte periode is nog niets gevonden. Lex Slager, a valued contributor to our family website. provided us with a scan of the baptizing register of the New Church of Amsterdam, stating the baptizing of Isaack, second son of our family "father" Vincent on 29th of July 1608. Readability is low but clear enough. The tension about a sixth relation of Vincent remains. In the concerning period nothing has been found so far.

16 april 2006 - Yes, yes yes. A beautiful picture of over a century ago. Razor sharp and with all on the picture identifiable! What a rare treasure, supplied by Henk van Schelven (A-XIIa). Een prachtige foto meer dan een eeuw oud. Gestoken scherp en alle afgebeelde personen bekend met naam en toenaam. Wat een aanwinst! Ons toegespeeld door Henk van Schelven (A-XIIa).

12 april 2006 - Nitty gritty, nevertheless completing the family tree. Fien Zuidema-Meeuse sent us details on the parents of Maria Adriana Rossen, spouse of Marinus Pieter van Schelven (A-Xi). Het gaat om details en zorgt voor een nog completere stamboom. Van Fien Zuidema-Meeus ontvingen we de gegevens over de ouders van Maria Adriana Rossen, echtgenote van Marinus Pieter van Schelven (A-Xi)

de Nieuwe Kerk, Dam Amsterdam25 maart 2006 - Breaking new research results! Lex Slager, genealogic investigator, traced in the Amsterdam archives the date when Isaac was baptised for the first time. Usually this is done some days after birth. This event was recorded at 29.7.1608 in the Nieuwe Kerk in Amsterdam and the name of father and mother are registered, so we are no longer in doubt which of the five wives of Vincent is the mother of Isaac. Did I say five? It turns out that in the same church some years later a baby girl called Maria was baptised, her fathers name being.... Vincent van der Schelling (given the previous misspellings this qualifies) and her mothers name..... Anna Solders. Ehhhh.... that's a new name. That would mean another marriage of Vincent. We are counting six. Klinkende nieuwe onderzoeksresultaten! Lex Slager, familiespeurder, heeft in het Amsterdamse gemeentearchief de doopdatum (19-7-1608) gevonden van Isaack van Schelven. Een doop vond/vindt in de regel 2-3 dagen na de geboorte plaats. Deze doop vond plaats in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. De naam van vader en moeder zijn opgenomen in het doopregister, waardoor een andere puzzel is opgelost: wie van de vijf vrouwen van Vincent is de moeder van Isaack. Het antwoord is Jacomijntien Ingraets (of Van Engelgraven, zoals in het doopregister staat geschreven). Ik zei toch vijf vrouwen? Enige jaren later wordt een klein meisje Maria gedoopt. Haar ouders heten Vincent van der Schelling (gegeven de eerdere verschrijvingen kunnen we veilig aannemen dat dit onze Vincent is) en Anna Solders. Tsjaa... dat is een nieuwe naam. Dat betekent wellicht nog een huwelijk van Vincent.

The database application is provided by phpGedView16 maart 2006 - WOW! A small step for mankind, but a giant leap for our family website! From this day on, a database edition of our family tree will be available to you. If you click "database" in the content on the left, you get access to a complete database application. Multi-lingual, so feel free to make English your language of choice. It is very new to us as well, so be prepared for continuous improvements. The benefits of the database edition is that you can tailor the output to your wishes. WOW! Een bescheiden stap voor de mensheid, maar een reuzenstip voor onze familie website! Vanaf vandaag staat een database editie van de stamboom voor u ter beschikking. Als u links, in de inhoudsopgave, op "database" klikt, dan krijgt u toegang tot een complete database toepassing. Meertalig, uw favoriete taal zit er vast tussen. Ook voor ons is het allemaal erg nieuw. Wees er dus op voorbereid dat er voortdurend aanpassingen en verbeteringen zullen zijn. Het belangrijkste voordeel van de database editie is dat u zelf kunt bepalen naar welk deel van de stamboom u wilt kijken en eventueel wilt afdrukken.

12 maart 2006 - News about our first generation. We knew about no less then 5 marriages. From the last we now know the date. And we have the source. So given time, we will be able to produce a picture with these remarkable facts from almost 400 years ago. Further, attention was drawn to the combination of birthdays of the children of Vincent and his marriage dates. This led to the conclusion that the three children have at least two and maybe three mothers. Finally the fact that Vincent served a punishment on a galley gets a (prospective) extension. It could have been the "Black Galley" having a reputation in the 80 year log war against the Spanish King. We thank Lex Slager en Kees Sigmond. Nieuws over onze eerste generatie. We wisten al van niet minder dan vijf huwelijken. Van de laatste is ons inmiddels ook de datum bekend. En we kennen de bron. Dus het is een kwestie van tijd dat we u een afbeelding kunnen laten zien van deze opmerkelijke feiten van bijna 400 jaar geleden. Al doende werd de aandacht getrokken door de combinatie van geboortedata van de kinderen en de diverse huwelijksdata. Dit leidt tot de conclusie dat de kinderen minimaal van twee moeders afkomstig zijn en misschien van drie. Dank aan Lex Slager en Kees Sigmond. Tenslotte krijgt het feit dat Vincent een straf geeft gediend aan boord van een galei, een (prospectief) staartje. Het zou de "Zwarte Galei" kunnen zijn, die een reputatie heeft gevestigd in de 80-jarige oorlog tegen de Spaanse Koning.

20 februari 2006 - Improved picture of the coach accident in 1877 (or 1876?) ending the life of Frans van Schelven, his wife and daughter. Thanks to Henk van Schelven. Een betere afbeelding van het ongeluk met de reiskoets in 1877 (of 1876?) dat het leven kostte van Frans van Schelven, zijn vrouw en dochter. Met dank aan Henk van Schelven.

19 februari 2006 - Additional pictures at C-XIIk (Mike) and C-XIIIh (Willem). Nieuwe foto's bij C-XIIk (Mike) and C-XIIIh (Willem).

18 februari 2006 - Melding van het overlijden van Izaak Huibertus (A-XIb), met dank aan Henk van Schelven. Announcement of the death of Izaak Huibertus (A-XIb) at the age of 98. Thanks to Henk van Schelven.

4 februari 2006 - Additional pictures at the Canadian branche of the Van Schelven familie. Look at A-XIIaa Adriaan. Nieuwe foto's bij de Canadese tak van de familie. Kijk bij A-XIIaa Adriaan.

18 januari 2006 - The riddle about the name "De Schelven" for the primary school in Boxmeer is solved. Angellique Jeuken informs us that "De Schelven" point to th hay stacks (schelven) which stood on the land once are resembled by the pointy roofs of the school.
De naam "De Schelven" van de Basisschool in Boxmeer verwijst naar de puntdakjes van de lokalen. Zoals vroeger het hooi ook puntgewijs in "schelven" op het land stond, zo verheffen de puntdakjes zich nu boven de huizen uit. Zo staat het in de schoolgids. Met dank aan Angelique Jeuken uit Boxmeer.

12 januari 2006 - Hilde van Dijk, kleindochter van Teunis van Schelven (C-XIs) voegt een aantal gegevens toe. Dank je wel! Hilde van Dijk, grand daughter of Teunis van Schelven (C-XIs) adds a number of additional facts, thank you!

9 januari 2006 - Happy New Year! We found no less then 6 new Van Schelvens! Thank You Albert (A-XIu-3) and Marian  (A-XIu-4) van Schelven for making yourselves known! Welcome to the family. Een Gelukkig Nieuwjaar! We vinden niet minder dan 6 nieuwe Van Schelvens! Dank je wel Albert en Marian dat jullie jezelf bekend hebben gemaakt. Welkom bij de familie.

American dream28 december 2005 - Met de hulp van Margriet en Roel (A-XIIz) zijn er twee stamhouders gedocumenteerd; Arjaan en Marijn. Roel heeft een bijzondere hobby/beroep; import van Amerikaanse auto's, trucks en Airstream caravans. Uw eigen American dream maakt u met hulp van Roel waar op het Europese continent. Thanks to Margriet and Roel (A-XIIz) two guardians of our family name are documented; Arjaan and Marijn. Roel has a special hobby/profession; importing American cars, trucks and Airstream caravans. You can create your own American dream on the European continent.

3 december 2005 - Sinds enige tijd lagen er een aantal aanvullingen te wachten op verwerking op het overzicht van de publicaties van de familie Van Schelven. Het initiatief kwam van mr. P.C. (Peter) van Schelven. Omdat het onderwerp toch op "de rol" stond, is direct een onderzoek gedaan in de catalogi van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Een en ander leidde tot een complete revisie van de pagina en aanvulling met tal van publicaties. Kijk zelf maar, het is een indrukwekkende lijst die een middelgrote boekenkast kan vullen. Since some time some additions to the list of publications by the Van Schelven family were waiting fro processing. Once this task was taken on, the contents of the Royal Library in The Hague was checked as well. The result was the reason for a complete overhaul of the publications page. See for yourself, it an impressive amount, capable of filling a number of shelves.

22 november 2005 - News and corrections at A-XIIaa, thanks to Susan Cairns. Nieuws en verbeteringen bij A-XIIaa, met dank aan Susan Cairns.

20 november 2005 - The information provided by Nancy Solon - Van Schelven was incorporated in C-X, C-XI, C-XII, C-XIII. Alle informatie die Nancy Solon - Van Schelven heeft verstrekt is verwerkt in C-X, C-XI, C-XII, C-XIII.

Harm, pride and joy of A-XIIgg. Harm, trots en vreugde van A-XIIgg.14 november 2005 - Another empty spot was filled. Marleen van Schelven-Hamers provided her identity and completed a couple with Johan van Schelven (A-XIIgg). Opnieuw is een lege plaats gevuld. Marleen van Schelven-Hamers bezorgde ons de gegevens (A-XIIgg).

25 augustus 2005 - A new contact with the USA! C-XIq-1 Nancy van Schelven found our family website and had the courage to make contact. There is a lot of information to be transferred. Step by step you will see improvements in this branch. Een nieuw contact met de USA! C-XIq-1 Nancy van Schelven vond onze website en durfde het aan om contact te maken. Veel informatie moet worden overgestoken. Stap voor stap zult u verbeteringen zien in deze tak van de familie.

20 augustus 2005 - Eerder deze week ontvangen bij Wim en Wijnie van Schelven. Daar vandaan gekomen met veel informatie en foto's uit de C-tak, generaties 9, 10, 11 en 12. Earlier this week a visit to Wim en Wijnie van Schelven was the source of a happy meeting and the exchange of a lot of information and photographs on the C-branch, generations 9, 10, 11 and 12.

18 augustus 2005 - Inspired by the SAIL 2005 gathering of Tall Sail Ships in the Amsterdam harbour, we found a new and dramatic illustration of the Noach I. It is a painting by Corn. de Vries. It was a fast clipper commanded by Johan van Schelven (C-IXh). GeÔnspireerd door SAIL 2005 waarbij de resterende grote zeilschepen van de wereld samen komen, vonden we een prachtige illustratie van de NOACH I. Een schilderij van Corn. de Vries. Het was een snelle clipper, waar Johannes van Schelven (C-IXh)) gezagvoerder op is geweest.

15 augustus 2005 - Bij verhalen horen ook verhalen over mislukkingen. Die kennen we ook: Bloopers. We had our share of failures as well. Two spectucular examples are to be found at Bloopers. Ook te vinden via [Verhalen]. Approachable by [Verhalen] as well.

4 augustus 2005 - Bij gezocht zijn een aantal foto's geplaatst die zijn gevonden op Internet, zonder dat we de aansluiting kunnen maken met onze stamboom. At the "wanted" page we added a number of picture of Van Schelven's, found on the internet, where we are not (yet) able to make the connection to our family tree. Ook te vinden via [Verhalen]. Approachable by [Verhalen] as well.

Brouwershaven3 augustus 2005 - De informatie over Brouwershaven netjes geordend. Verbazend hoeveel Van Schelvens hier zijn geboren en hebben geleefd. The available information on Brouwershaven properly presented. Amazing how many Van Schelvens were born here and lived in this small town. Ook te vinden via [Verhalen]. Approachable by [Verhalen] as well.

28 juli 2005 - Een bezoek aan Diest (B). Ooit de verblijfplaats van Mr. Henrick van Schelven. A visit to Diest (B). Once the residence of Mr. Henrick van Schelven (in Dutch). Ook te vinden via [Verhalen]. Approachable by [Verhalen] as well.

20 juli 2005 - Een bezoek aan Escalles (F). Een mogelijke oorsprong van onze familienaam. Visit to Escalles (F). A possible root of our family name (in Dutch). Ook te vinden via [Verhalen]. Approachable by [Verhalen] as well.

19 juli 2005 - Mogelijke verklaring van het vertrek van Vincent van Schelven uit Vlaanderen. Possible explanation for leaving Flanders towards the North by Vincent van Schelven (in Dutch). Ook te vinden via [Verhalen]. Approachable by [Verhalen] as well.

gemeentewapen van Nieuwpoort18 juli 2005 - Verslag van een bezoek aan Nieuwpoort, op zoek naar sporen van Vincent van Schelven - zomer 2005. Report of a visit to Nieuwpoort (B), in search of traces of Vincent van Schelven - summer 2005 (in Dutch). Ook te vinden via [Verhalen]. Approachable by [Verhalen] as well.

16 juli 2005 - Nieuwe gedichten met "schelven" op de gedichtenpagina. New poems with "schelven" on the poems page (Dutch).

15 juli 2005 - Interview met Constant van Schelven in het Financieele Dagblad onder verhalen. Interview with Constant van Schelven in the Financieel Dagblad (in Dutch).

2 juli 2005 - All treasures received from Henk van Schelven (A-XIIa) are added to the family tree. You will be surprised by the wealth of illustrations on A-X and A-XI. Alle schatten die we mochten ontvangen van Henk van Schelven (A-XIIa) zijn toegevoegd aan de website. U zult versteld staan van de rijke illustratie van A-X en A-XI.

30 juni 2005 - Met dank aan Henk van Schelven (A-XIIa) voor alle prachtige bijdragen in de vorm van informatie en foto's is de stamboom in de A-X, A-XI, A-XII en A-XIII aangevuld en verbeterd. In de database met onze stamboom staan inmiddels 2.200 personen. Thanks to Henk van Schelven (A-XIIa) the family tree for the branches A-X, A-XI, A-XII and A-XIII have been corrected and completed considerably.In the database containing our family tree the number of recorded individuals reads 2.200.

27 juni 2005 - Thanks to the efforts of Sue Cairns the family of Adriaan van Schelven (A-XIIaa) became documented. Dankzij de inspanning van Sue Cairns is het gezin van Adriaan van Schelven (A-XIIaa) gedocumenteerd op de website.

29 maart 2005 - Enkele weken geleden ontvingen we een prachtige aanvulling in de vorm van foto's van Henk van Schelven. Gefaseerd worden ze zichtbaar op deze site. Nu te vinden bij A-Xb Aart Adrianus. Some weeks ago, Henk van Schelven has sent us a number of beautiful pictures. In small batches they will become visible on this website. For starters, look at A-Xb Aart Adrianus.

28 maart 2005 - Aanvullingen en verbeteringen bij A-XIIs, met dank aan Nanette van Schelven. Additions and improvements at A-XIIs, thanks to Nanette van Schelven.

1 maart 2005 - Verbeteringen bij C-XIw, C-XIIn en C-XIIIn. Met dank aan Thymone van Schelven. Improvements to C-XIw, C-XIIn en C-XIIIn. Thanks to Thymone van Schelven.

26 februari 2005 - Verbetering van de pagina over ons familiewapen en via deze pagina een nieuwe pagina over de lisdodde (rietsigaar) die op onze "moderne" familiewapens prijkt.

Improvement of the page regarding our family crest and trough this page access to a new page (in Dutch) regarding the reed mace (cats tail) which is the centrepiece of the "modern" family crest.

25 februari 2005 - The meeting with father and son Sigmond ignited new enthusiasm which led to a new discovery on the first generation Vincent van Schelven. It seems that he served a sentence on a Galley. Indeed a rowing ship exploited by the Holland authorities as a way of punishment. For what reason he had  to serve is not known to us yet. His wife Jacomijntien Ingraets and his Rotterdam neighbours plead to the government for mercy. Not in the last place because Jacomijntien needed support to raise three kids. She was handicapped by having only one hand.

De ontmoeting met vader en zoon Sigmond was aanleiding voor nieuwe inspiratie. Dit leidde tot een nieuw document betreffende Vincent van Schelven, onze stamvader. Het blijkt dat hij een straf uitdiende aan boord van een Galei. Het Gewest Holland had tijdens de 80-jarige oorlog een speciale galei waar veroordeelden enige jaren van hun leven moesten roeien. De echtgenote van Vincent, Jacomijntien Ingraets samen met hun Rotterdamse buren, schrijft met hulp van een notaris een verzoek aan het gezag om vrijlating van Vincent. Jacomijntien stond alleen voor de opvoeding van drie kinderen en was bovendien gehandicapt met een hand.

24 februari 2005 - Een pagina over de familie Van Schelve (Vreden - Duitsland) toegevoegd. A page added about the Van Schelve family (Vreden - Germany).

22 februari 2005 - Nieuwe informatie voor C-XIw. Dank aan Hester en Thymone. New information on C-XIw. Thanks to Hester and Thymone.

18 februari 2005 - Een historische ontmoeting! Vader en zoon Sigmond, speurders naar de familie Van Schelven (mede bouwend op het materiaal van dr. A.L. van Schelven) komen samen met Ad, Arnout en Onno van Schelven (de redactie van deze website) in Dordrecht. Niet ver van de voormalige woonplaats van Jacob en Isaac van Schelven (2e generatie).

A historic meeting! Father and son Sigmond, researching the family Van Schelven (making use of work by dr. A.L. van Schelven) meet with Ad, Arnout and Onno van Schelven (the editors of this website) in Dordrecht. Not far from the former home of Jacob and Isaac van Schelven (2nd generation).

9 februari 2005 - De Paarden van Schelven. Een boek met onze familienaam. Te vinden bij "Verhalen". A book with our family name in the title "The Horses of Van Schelven". Read more about it at "Verhalen" (family tales).

8 februari 2005 - On the 15th of January we introduced the estate "Het Nieuwe Schelver" to you. A member of the family owning the estate contacted us and came up with a lot of new information. This information did not confirm or deny any relation with our family name. Never the less, the page about "Het Nieuwe Schelver" will be enriched shortly with the new information.

Op 15 januari lieten we u kennismaken met het landgoed "Het Nieuwe Schelver". Een lid van de familie die eigenaar is van het landgoed nam contact op en leverde veel nieuwe informatie. Deze informatie zorgt niet voor nieuwe inzichten over de verbinding tussen het landgoed en onze familie. De nieuwe informatie is binnenkort te vinden op de pagina over "Het Nieuwe Schelver".

A-Xc Gerrit van Schelven ~1900

4 februari 2005 - Is anybody capable to identify this person?
Problem solved 26 february 2005: He is positively identified as Gerrit van Schelven, Editor, Postmaster in Holand, Michigan.

4 februari 2005 - Betere en nieuwe foto's bij A-VIIIa-5/6 Antje of Jacob, A-Xd Ds. Bastiaan, A-Xf Ds. Corneille (met anecdote), A-XIe Arnout Jacob.
Dank aan A-XIIe Dr. Arnout Lodewijk.

3 februari 2005 - Nieuwe foto's bij A-Xh Leendert en Adriaantje en A-XIhh Willem en Neeltje, met dank aan dochter Sjanie. New pictures at A-Xh Leendert and Adriaantje and A-XIhh Willem and Neeltje, courtesy to daughter Sjanie.

De Hil, kaart van Dordrecht 1868 (map of Dordrecht 1868)22 januari 2005 - Bij "Verhalen" treft u een brief van Kees Sigmond over een voor de familie belangrijke straat "De Hil" in historisch Dordrecht. At "Verhalen" (family stories) a letter by Kees Sigmond with details about an important street for our family "De Hil" (indeed: the Hill) in historic Dordrecht.

locatie van Diepenheim (location of Diepenheim)15 januari 2005 - Bij "Verhalen" een verkenning van het landgoed "Het Nieuwe Schelver" te Diepenheim. At "Verhalen" (family stories) a report on a reconnaissance of the estate called "Het Nieuwe Schelver" in the eastern part of The Netherlands.

15 december 2005 - Tussen al het nieuws dat ons bereikt als redactie van de Van Schelven familie website, is er nu en dan ook verdrietig nieuws. Zo bereikte ons het nieuws dat op de 15e december 2004 is overleden Frank van Schelven in Mississauga (Canada). Wij wensen zijn stiefmoeder en zijn beide broers veel sterkte. Amongst all the news that we get as editors of the Van Schelven website, there is sorrow as well. We got the message that on the 15th December 2004 Frank van Schelven passed away in Mississauga (Canada). We wish his mother and brothers strength.

13 december 2004 - Een nieuw gebouw toegevoegd! Villa Rijnoord te Woerden. Een statig landhuis, met een theekoepel boven de vestinggracht. Adriaantje (Sjanie) - A-XIhh, maakt haar vermelding compleet. A new building added! Mansion Rijnoord at Woerden. A stately home, with a gardenhouse above the defensive waters around the ancient city-fortress. Adriaantje (Sjanie) -  A-XIhh, completes her data.

10 december 2004 - Het blijft een verrassend vak! Webmaster van een familiesite. In Rotterdam zit een stevige concentratie van de familie Van Schelven. Maar van veel van deze Rotterdamse Van Schelvens is weinig bekend. Uit die hoek komt nieuws! Willem van Schelven, de jongste zoon van Leendert van Schelven (A-Xh) is getrouwd. Dat wisten we nog niet. Hij heeft met zijn vrouw bovendien vier kinderen, waaronder twee jongens. De oudste dochter Adriaantje Hoekstra - Van Schelven meldde zich met dit heugelijke nieuws. U vindt de informatie tot dusver op de website bij A-XIhh. It is fun and surprising to be the webmaster of our familiy website. In Rotterdam you can find a lot of members of the Van Schelven family. It looks like they are a bit shy, because we don't know much about them. There is news, however! Willem van Schelven, youngest son of Leendert (A-Xh) is maried! He and his wive have four children, 2 girls and 2 boys. The eldest daughter Adriaantje Hoekstra - Van Schelven sent an e-mail with this good news.U can find the current information at A-XIhh.

12 november 2004 - Nieuwe illustraties en verwijzingen op A-XIII en B-XIII. New illustrations and links to personal website on A-XIII and B-XIII.

14 oktober 2004 - Nieuwe illustraties bij molen 't Slot (gebouwen), met dank aan mevrouw Corry Kauffman. New illistrations at "gebouwen" (builings) about windmill 't Slot at Gouda. Special thanks to mrs. Corry Kauffman for providing materials.

nieuw1/Nina - geboren op 7 oktober 2004 7 oktober 2004 - Een nieuw mensenkind! Op de verjaardag van opa Ad (A-XIIo) kwam Nina ter wereld. Dochter van Denise (A-XIIo-1) en Peter. A new baby girl was born! On the birthday of grandpa Ad (A-XIIo) Nina was born. Daughter of Denise (A-XIIo-1) and Peter.

27 september 2004 - Nieuwe informatie en foto's op A-XIII. Bovendien de lancering van vernieuwde software om vergrotingen te laten zien, met dank aan Arnout van Schelven. New information and pictures at A-XIII. Further the launch of renewed software used to enlarge pictures on the website.

29 augustus 2004 - Additional information and pictures from mrs. Els Aslett - Peskett, born Van Schelven at C-10 and C-11. A connection to Avifauna-founder Van den Brink. Nieuwe informatie en foto's van mevrouw Els Aslett - Peskett, geboren Van Schelven op C-10 en C-11. Een verbinding met de familie Van den Brink, grondlegger van het vogelpark Avifauna te Alphen aan den Rijn. Welcome Els!

23 augustus 2004 - Every now and then a fellow-genealogist finds the Van Schelven website, because family members of him/her belong to our family as well. Usually this leads to exchange of new data and/or facts and now and then pictures. This was the cause for new data at A-8 and A-9. Where Jacomijne Bakker was the thread. Zo nu en dan vindt een mede-genealoog de Van Schelven-website, omdat familieleden van hem/haar ook tot de Van Schelven-familie behoren. In de regel levert dit uitwisseling op van gegevens, feiten en soms ee afbeelding. Dit was de aanleiding voor nieuwe gegevens op A-8 en A-9. Jacomijne Bakker vormde de aanleiding.

C-XIIIi Roland van Schelven - vader van Tjitske - in oude brandweerauto - klik voor een vergroting22 augustus 2004 - Uw redactie wordt zorgvuldig gevolgd. Ook een mis-spelling met ťťn letter wordt opgemerkt en verbeterd! Wij zijn er blij mee, dank je wel Tjitske (C-13). Your editors are watched closely. Even the miss spelling of a name with one letter is reported and corrected! We are happy with your checks! Thanks to Tjitske (C-13).

13 augustus 2004 - At A-9, A-10, A-11, A-12 and Buildings. All thanks to the late A-XIg-1 Mrs. Clara Anna Gertrude van Schelven. Pictures, pictures, pictures. For a visual medium like the Web they are the backbone of our site. Please scan your family files. We can scan your precious pictures without harm. A digital photograph usually works well too. Op A-9, A-10, A-11, A-12 en Gebouwen. Alles dankzij wijlen A-XIg-1 mevrouw Clara Anna Gertrude van Schelven. Foto's, foto's, foto's. Voor een visueel medium als het Web vormen zij de rode draad door een aantrekkelijke website. Wilt u uw familie-archieven voor ons openen? We kunnen uw geliefde foto's zonder schade scannen. Een digitale foto volstaat ook vaak.

11 augustus 2004 - New pictures at A-XIf Aart van Schelven and his children. Nieuwe afbeeldingen bij A-XIf Aart van Schelven en zijn kinderen.

7 augustus 2004 - Een welkome aanvulling van een collega genealoog Hans Slierendrecht. De families raken elkaar bij B-8-5 Margrietha van Schelven en Peter Slierendrecht. Nieuw is een foto van het graf van Margrietha, haar dochter Johanna en haar schoonzus Cornelia in Bloemendaal. A welcome addition by a fellow-genealogist Hans Slierendrecht. The families meet at B-8-5 Margrietha van Schelven and Peter Slierendrecht. New on the website is a picture of the grave of Margrietha, her daughter Johanna and her sister-in-law Cornelia at Bloemendaal.

vlnr Truus, Jan/Betsie, Henk/Dicky, Ad/Joyce en Henk/Janny - klik voor een vergroting 27 juli 2004 - Meeting of the continents! Australian Jan (A-XIIee) and his wife Betsy with his mother Truus visiting the Dutch couples Henk/Dicky (A-XIIn), Ad/Joyce (A-XIIo) and Leo/Janny (A-XIIm). The meeting is already some time ago, the picture only recently became available for the website.

Ontmoeting van de continenten! Australische Jan (A-XIIee) met zijn vrouw Betsy en zijn moeder Truus op bezoek bij de Nederlandse neven Henk/Dicky (A-XIIn), Ad/Joyce (A-XIIo) en Leo/Janny (A-XIIm). De ontmoeting is al weer enige tijd geleden, maar de foto kwam pas kort geleden ter beschikking van de redactie.

26 juli 2004 - Onze server - de computer waar de website op staat - is veranderd. De computer staat nu bij redactielid Arnout. Nieuwe mogelijkheden! Our Sever - the computer hosting our website - has been changed. The computer is in the trusted hands of co-editor Arnout. New opportunities!

21 juli 2004 - Soms moet je de tijd zijn werk laten doen. Willem van Schelven (A-XIIk) meldde zich spontaan en vertelde dat hij met Johanna twee prachtige kinderen heeft gekregen; Yolanda en Dennis! Welkom op de site! Sometimes time passing by does the trick. Willem van Schelven (A-XIIk) found his way to the family site and reported that he and Johanna raised two beautifull kids Yolanda and Dennis. Welcome on the site!

21 juni 2004 - Detailverbeteringen, spelfouten verwijderd, lay-out verfraaid (detail improvements, spelling corrections, lay-out improvements).

25 april 2004 - Nieuwe gegevens bij C-12 en C-13, met dank aan Kees van Schelven. New data at C-12 en C-13, thanks to Kees van Schelven.

18 april 2004 - Een motortocht naar Brouwershaven en Zierikzee leverde veel foto's op van graven van Van Schelven's. Na Zierikzee zijn er in Brouwershaven de meeste Van Schelven's geboren! De nieuwe aanwinsten zijn te vinden bij A-8, A-9, A-10, A-11 en C-9. A trip by motorbike to Brouwershaven and Zierikzee generated a lot of pictures of Van Schelven graves. After Zierikzee, Brouwershaven counts the highest number of Van Schelven birth's! The new additions can be found at A-8, A-9, A-10, A-11 and C-9.

11 april 2004 - Nieuwe foto's bij A-10 en bij Gebouwen. Uit het archief van Clara Noordam - Van Schelven. Nieuw pictures at A-10 and at Buildings. From the files of Clara Noordam - Van Schelven.

1 april 2004 - Gisteren mocht ik neuzen in het archief van wijlen mijn tante Clara Noordam - Van Schelven. De mater-familias van mijn tak van de Van Schelvens. Dat levert zoveel materiaal op dat ik dat in stappen moet toevoegen. Nu vindt u prachtige nieuwe afbeeldingen bij A9 en A10. Dank je wel Fleur Noordam dat je zo zuinig ons familie-archief hebt bewaard. Yesterday I was allowed to scan the archives of my late aunt Clara Noordam - Van Schelven. She was the mater familias of my family branch. The yield was of such a magnitude that it will be published in partitions. You will find new pictures at A9 and A10. Thanks to Fleur Noordam to keep this material so well.

Mill in mourning, molen in rouwstand - klik voor een vergroting

30 maart 2004 - Today we buried Queen Juliana. The mills were showing mourning. Vandaag begroeven we Koningin Juliana. De molens stonden in rouwstand.

22 maart 2004 - Nieuwe informatie bij de generaties C-11 en C-12. Dank je wel Kees voor jouw bijdragen! New data on generations C-11 en C-12! Thank you Kees for your contrbutions.

3 maart 2004 - Een vernieuwde index op voornamen, nu met links naar de stamboom. Weer een product van onze database. Wilt u uw familie controleren en eventuele fouten melden? A new index on first names, including links to the family-tree. Another product of our database. Please check your family and report problems.

2 maart 2004 - Een sterk verhaal van een vlucht van een Van Schelven op weg naar kamp Vught tijdens WOII. Nog niet geverifieerd door een familielid. A remarkable story about an escape of a Van Schelven on his way to the Dutch concentration kamp Vught during WW2. Not confirmed yet by a family member.

2 maart 2004 - Nieuwe informatie op C-13. New data on C-13.

1 maart 2004 - Nieuwe informatie bij Gebouwen. New data at Buildings (Dutch).

29 februari 2004 - Nieuwe informatie op C-13. New data on C-13.

21 februari 2004 - Foto toegevoegd aan C-10. Picture added at C-10.

20 februari 2004 - Innovatie! Tot dusver kreeg u bij de vergroting van een foto een tweede exemplaar van uw browserscherm met daarin de vergroting. Klaas Arnout van Schelven (A-XIIIf-2) heeft als mede-eigenaar van TOEKAN Software een elegante oplossing gemaakt. Als u de foto van de redactievergadering aanklikt ziet u het resultaat. Klaas heeft deze uitbreiding geschreven in Java. TOEKAN software is erg enthousiast over de methode Extreme Programming.

Innovation! Some pictures allow for a bigger picture when you click the small image. Untill now the big picture was opened in a second window of your browser, including all the bells and wistles. Thanks to Klaas Arnout van Schelven (A-XIIIf-2), co-owner of TOEKAN Software a new and elegant solution will be implemented in due time. The picture of the first editorial meeting shows this new feature. The feature implies a bit of Java-programming. TOEKAN Software supports the Extreme Programming method.

19 februari 2004 - Data and photo's supplied from Australia (Sonia) and the USA (Kristin). Look at A-13 and C-12. Gegevens en foto geleverd uit AustraliŽ (Sonia) en de USA (Kristin). Kijk op A-13 en C-12.

click for full size - klik voor een vergroting

18 februari 2004 - Our first official editorial meeting was held in cornmill De Schelvenaer, Krimpen aan den IJssel. From left to right: Arnout (A-XIIIf), Ad (A-XIIo) and Onno (A-XIIIh). The results will show in the months to come. Onze eerste redactionele bijeenkomst is gehouden in korenmolen De Schelvenaer in Krimpen aan den IJssel. Van links naar rechts Arnout (A-XIIIf), Ad (A-XIIf) en Onno (A-XIIIh).

18 februari 2004 - Gegevens toegevoegd aan C-12 en C-13. Information added at C-12 and C-13. Dank je wel Kees van Schelven!

18 februari 2004 - Information added at B-11. Gegevens toegevoegd bij B-11.

17 februari 2004 - Information added at C-12 and C-13. Photo and text added at A-12. Gegevens toegevoegd aan C-12 en C-13. Foto en tekst toegevoegd aan A-12.

Olivia Kate 15-02-200415 februari 2004 - Olivia Kate baptised. St. Mary's Australia.

14 februari 2004 - Happy Valentine! Information added at C-12 and C-13 thanks to contact with Kristin van Schelven! Gegevens toegevoegd bij C-12 en C-13 dankzij contact met Kristin van Schelven.

13 februari 2004 - Extra gegevens bij A-12. New data at A-12.

9 februari 2004 - Het was even rustig. Andere prioriteiten. Illustraties toegevoegd bij A-12 en bij de stamboon openingspagina. It has been quiet lately. Other priorities. New illustrations added at A-12 and at the opening page of the family tree.

19 januari 2004 - Gerard van Schelven, boogschutter op kampioensniveau. Te vinden bij verhalen. Gerard van Schelven, archer of champion level. To be found at verhalen.

12 januari 2004 - OPGELET: Casper Jochem van Schelven (C-XIIIh-2) studeert in Amsterdam. Zoals de meeste studenten zoekt hij een kamer. Hij hoopt dat ťťn van u voor hem een oplossing heeft. Ofwel in eigen beheer ofwel bij een relatie. Als u een oplossing heeft of vermoed, wilt u die dan richten aan de webmaster@vanschelven.com . Ik zorg ervoor dat uw informatie bij Casper komt. ATTENTION: Casper Jochem van Schelven (C-XIIIh-2) studies in Amsterdam. Like most students he would like to rent a room to live in. If you know a solution for Casper, please mail to webmaster@vanschelven.com . I will make sure that your information reaches Casper.

10 januari 2004 - Verbeteringen en aanvullingen in A-9, A-10, C-12 en C-13. Improvements and additions in A-9, A-10, C-12 and C-13.

8 januari 2004 - Verbeteringen en aanvullingen in A-11 en A-12. Improvements and additions in A-11 and A-12.

Olivia Kate Smits 26-12-20037 januari 2004 - In Australia a new-born: 26-12-2003 Olivia Kate Smith, daughter of Anthony Smits and Kylie van Schelven (A-XIIee-2). Pas geboren in AustraliŽ: Olivia Kate, dochter van Anthony Smits en Kylie van Schelven (A-XIIee-2))

7 januari 2004 - Onverwachte hulp! Tijdens de Kerstdagen is er flink gezocht op het internet naar onbekende informatie over Van Schelven. Daarbij werd contact gemaakt met Jacob Boerema. Hij wist ons nieuwe en gedetailleerde informatie te geven over IIIi Isaac van Schelven, de chirurgijn "uit Groningen" (geboren in Puttershoek, maar een groot deel van zijn leven gewoond en gewerkt in NO-Groningen. Jacob Boerema, hartelijk bedankt! Unexpected help! During the Christmas holidays the internet was scanned, searching for new data on our family. Contact was made with Jacob Boerema, who provided new and detailed information about IIIh Isaac van Schelven, a doctor born in the South-West of the Netherlands (Puttershoek) lived and worked most of his life in the North-East part of The Netherlands (Westerlee and Meeden in Groningen). Thanks to Jacob Boerema!

6 januari 2004 - Peter van Schelven zond nog een aantal waardevolle aanvullingen voor onze website. U vindt ze opnieuw in de B-tak. Bij B-10, B-11, B-12 en B-13. In korte tijd is de B-tak van een relatief onbekende groep familieleden veel meer gaan "leven" voor ons allemaal. Dank je wel Peter! Peter (see picture below) has sent us a number of valuable additions to our website. You will find them in the B-branch. In a short period the B-branch has improved from a relative anonymous number of relatives to a group of people with a rich and colorful history. Thank you Peter!

2 januari 2004 - Bij verhalen zijn niet minder dan 3 nieuwe aanwinsten: Hannah van Schelven, een verdienstelijk schilder, Constant van Schelven blijkt een sportvisser van groot kaliber en er meldt zich een onverwachte Magnus van Schelven. (At the family stories you will find three new contributions: Hannah van Schelven being an artist, Constant van Schelven a large game fisher in the Red Sea and an unexpected Magnus van Schelven).

1 januari 2004 - De redactie van de Van Schelven website wenst u een gezond en veilig 2004! We danken u voor uw belangstelling en steun en hopen u nog vaak te mogen ontvangen op de Van Schelven website (The editorial team of the Van Schelven website wishes you a healthy and save 2004!). We thank you for your interest and support and hope for many happy returns).

25-30 december - mr. Pieter Christiaan (Peter) van Schelven duikt in zijn familiedocumenten en deelt die met ons. De resultaten vindt u voornamelijk in B-9, B-10, B-11, B-12 en B-13, maar ook krijgen we een mooiere afbeelding van de klipper Noach I van kapitein J. van Schelven uit de C-tak. (mr. Pieter Christiaan - Peter - explores his family archives and shares them with us, resulting in new information at B-9, B-10, B-11, B-12 and B-13. As a bonus we get a better picture of the large sail ship Noach I of Jan van Schelven from the C-branch.)

24 december 2003 - Dankzij een door co-redacteur Arnout gevonden website nieuwe gegevens op A-8, B-8, C-8, A-9, B-9, A-10, A-11, C-11, A-13. Thanks to co-editor Arnout, who found a very informative website new data about the above generations.

17 december 2003 - Nieuwe gegevens op C-13 (New data at C-13)

16 december 2003 - Nieuwe gegevens op B-13 en bij Publicaties (New data on B-13 and Publications)

B-XIIId mr. Pieter Christiaan (Peter) van Schelven

15 december 2003 - Nieuwe gegevens en foto's op B-9, B-10, B-11, B-12 en B-13 (new data and photographs on B-9....B13). Met dank aan (thanks to) mr. Pieter Christiaan van Schelven (B-XIIId).

14 december 2003 - OK, something different: Joop and Ingeborg, related to our family send us a Christmas Card (this will remain the only published one on this website).

YOUR GREETING CARD FROM Ingeborg

Groetjes van Joop en Ingeborg

14 december 2003 - Nieuwe gegevens op A-12, B-12 en B-13 en C-13 (new data at A-12, B-12, B-13 en C-13)

8 december 2003 - Nieuwe gegevens op A-13 en een nieuwe illustratie bij gebouwen (new data at A-13 and a new illustration at Buildings)

5 december 2003 - Nieuwe foto's op A-11 en A-12 (new photographs at A-11 and A-12)

30 november 2003 - Lancering Verjaarskalender, lauch Birthday Calender

26 november 2003 - Introductie van /  Introducing the GedCom project!

24 november 2003 - Nieuwe / new Van Schelven's in A-12, A-13, C-13 dank u wel / thank you all!

4 november 2003 - Details, details, details. Veel kleine verbeteringen. A lot of small improvements.

27 oktober 2003 - Nieuws uit AustraliŽ; A-10, A-11, A-12 en A-13 (News from Australia on A10, A11, A12 and A13)

23 oktober 2003 - Sinterklaasgedicht toegevoegd aan Verhalen (St.Nicolaas poem added to Tales - Dutch)

22 oktober 2003 - Toevoegingen aan A-11, A-12 en gebouwen (Additions to A-11, A-12 en Buildings).

20 oktober 2003 - Toevoegingen aan A-10, A-11 en A-12, let op de Canadezen! (Additions to A-10, A-11 and A-12, watch the Canadians!)

18 oktober 2003 - Nieuwe afbeeldingen bij A-9, A-10 en A-11 (new pictures at A-9, A-10 and A-11).

17 oktober 2003 - Molentechniek toegevoegd aan de Molenpagina (Mill technology added to the Millpage)

15 oktober 2003 - Graven van Van Schelven's bezocht en gefotografeerd in Krimpen aan den IJssel (C-X en C-XI) Graves of Van Schelven's visited and photographed)

Click for full size - klik voor een vergroting14 oktober 2003 - Wat een zonsopgang! (Some sunrise!)

9 oktober 2003 - Een uitstapje naar Oude Tonge leverde nieuw fotomateriaal op voor gebouwen en de stamboom C-X en C-XI (A trip to Oude Tonge is the source of new pictures at Gebouwen and Stamboom C-X and C-XI).

2 oktober 2003 - Recepten in index vervangen door "Over Molens" (Recipes in Index replaced by "About Mills")

1 oktober 2003 - Recept verplaatst naar Verhalen (Recipes moved to Tales - Dutch)

1 oktober 2003 - RK basisschool "De Schelven", Boxmeer toegevoegd aan Verhalen (Primary school "De Schelven" in Boxmeer added to Tales - Dutch)

26 september 2003 - Nieuws op de gebouwenpagina (news on the buildings page)

25 september 2003 - Austrialia passed the USA in number of visits to the family website!

19 september 2003 - Toevoeging van de "Tijdlijn"; hoogtepunten van de Nederlandse geschiedenis sinds de Middeleeuwen met indicaties van de Van Schelven-generaties (bij Stamboom). Addition of the "Timeline"; highlights of the Dutch history since the Middle Ages with indications of the Van Schelven generations (to be found on the Family Tree page). Een initiatief van (An initiative of) Ad van Schelven.

16 september 2003 - Tal van detailverbeteringen en toevoeging van foto's in de A-stamreeks, laatste generaties (a lot of detail improvements and addition of photographs in the latter generations of the A-familiebranche)

14 september 2003 - Nog niet zichtbaar op de website, maar de Amerikaanse en Canadese Van Schelven's worden geÔnformeerd over het bestaan van de site (not yet visible on the website, but the telephones seem to be ringing in the USA and Canada to spread the news about the Van Schelven -website)

5 september 2003 - Nieuwe puzzel: Noorse Van Schelvens? New Puzzle: Norwegian Van Schelven's? (bij/see verhalen)

4 september 2003 - Naar aanleiding van contact met Ken en Wilma van Schelven verbeterde informatie van de Canadese Van Schelven's

3 september 2003 - index op voornamen bij stamboon toegevoegd (index on first names added on family tree page)

2 september 2003 - foto's en verbeteringen in de generaties 12 en 13 toegevoegd

2 september 2003 - nieuwe puzzels (bij verhalen)

1 september 2003 - Interview met Bas van Schelven en Indruk van Holland Michigan (bij verhalen)

28 augustus 2003 - Zoekmachine toegevoegd (added search facility) - dank aan Arnout van Schelven

27 augustus 2003 - Puzzel(s) op de verhalenpagina, een nieuw gedicht (beide van Ad van Schelven)

27 augustus 2003 - E-mail naar de ons bekende e-mailadressen van Van Schelvens over de uitgebreide website

26 augustus 2003 - Verbeteringen op homepage,  stamboom, publicaties en contact webmaster

25 augustus 2003 - English entry page to family tree

25 augustus 2003 - Translation of Dutch words and phrases in family tree (button)

25 augustus 2003 - Nieuwe weblinks toegevoegd

25 augustus 2003 - Verklarende woordenlijst Oudnederlands en notarieel jargon gestart (button)

25 augustus 2003 - Blauwe boekje uitgebreid

24 augustus 2003 - optimalisatie website in snelheid

21 augustus 2003 - stamreeks C tiende generatie

21 augustus 2003 - stamreeks C negende generatie

21 augustus 2003 - stamreeks C achtste generatie

21 augustus 2003 - verbetering voornamen (first names)

20 augustus 2003 - stamreeks C zevende generatie

20 augustus 2003 - stamreeks C zesde generatie

20 augustus 2003 - stamreeks C vijfde generatie

19 augustus 2003 - stamreeks B dertiende generatie

19 augustus 2003 - stamreeks B twaalfde generatie

19 augustus 2003 - stamreeks B elfde generatie

19 augustus 2003 - stamreeks B tiende generatie

19 augustus 2003 - stamreeks B negende generatie

19 augustus 2003 - stamreeks B achtste generatie

19 augustus 2003 - stamreeks B zevende generatie

18 augustus 2003 - stamreeks B zesde generatie

18 augustus 2003 - stamreeks B vijfde generatie

18 augustus 2003 - geraadpleegde bronnen (bij Stamboom)

Ad van Schelven (2002)Ad van Schelven heeft veel bijgedragen aan de invoer van de eerste vijf generaties en stamreeks A (zie foto)

18 augustus 2003 - stamreeks A dertiende generatie

18 augustus 2003 - stamreeks A twaalfde generatie

18 augustus 2003 - Avontuur in AbessyniŽ (bij Verhalen)

18 augustus 2003 - stamreeks A elfde generatie

17 augustus 2003 - stamreeks A tiende generatie

16 augustus 2003 - stamreeks A negende generatie

16 augustus 2003 - stamreeks A achtste generatie

16 augustus 2003 - stamreeks A zevende generatie

16 augustus 2003 - stamreeks A zesde generatie

16 augustus 2003 - stamreeks A vijfde generatie

15 augustus 2003 - vijfde generatie beknopt

15 augustus 2003 - fragmenten uit "De dolerenden van 1886 en hun nageslacht" (verhalen)

15 augustus 2003 - nieuwe foto's bij Jan van Nassaustraat 35 (gebouwen) van M.L. van Schelven

15 augustus 2003 - vierde generatie

14 augustus 2003 - derde generatie

12 augustus 2003 - tweede generatie

12 augustus 2003 - brief uit 1955 (onder verhalen, van C.D. van Schelven)

11 augustus 2003 - eerste generatie

10 augustus 2003 - gedichten (onder verhalen)

03 augustus 2003 - foto's van gebouwen toegevoegd

26 juli 2003 - Beroepen (Professions)  toegevoegd

26 juli 2003 - Verhalen uitgebreid

24 juli 2003 - Sint Jakobsschelp vertaald (Ad van Schelven)

24 juli 2003 - Wapen vertaald (Ad van Schelven)

23 juli 2003 - Geografie vertaald (Ad van Schelven)

23 juli 2003 - Wortels gevuld (Ad van Schelven)

23 juli 2003 - Weblinks toegevoegd (Ad van Schelven)

22 juli 2003 - Recept toegevoegd

21 juli 2003 - Inhoudsopgave aangepast aan 800 x 600 beeldschermen

19 juli 2003 - Gezocht gevuld